La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Fascist Pines/ELS PINS FRANQUISTES

Fascist Pines

by Josep C. Verges

 

Fascist salutes and military honours for Franco’s white pine reforestations. Below: Mediterranean oak, rust coloured in winter, and evergreen ilex grow in the shadow of white pine. Frequent wildfires prevent the establishment of the authentic Mediterranean forest.

Pine biologist Joan Real has written a fiery eclogue on the Aleppo white pine that I have exposed as the chief instigator of the dangerous wildfires which we are suffering in Catalonia. With the very Spanish custom of unperson he does not mention my name, but uses the same title of bad wood to describe his pines: “In Defence of Pines and Bad Wood” in Diari de Girona (Search Badmen and Bad Wood Create Wildfires).

 

I criticize white pines because they propagate with the wildfires they themselves provoke. The pine biologist admits that his teachers, just like the experts, in this case from Switzerland, all say the same as I do, as he confesses: “At university we heard panegyrics by some professors demoting pine forests as third class communities and strongly defending Mediterranean oak, ilex and beech trees as forming the real forests of our country. Pines were treated like the bad guys at the movie.” Yes, because they are the bad guys. He himself admits this was Franco policy: “Pines in the 50s and 60s were promoted as good for business and as a cover for an agricultural hinterland increasingly abandoned.” Is that what we want? Fascist pines? The Mediterranean forest lives in a cycle of forest fire like the Pyrenean forest lives in a cycle of snow, but too many fires or too much snow are not good for forests. If fires occur too frequently there is not enough time to develop a mature forest of Mediterranean oak and ilex. Only pines will spread, while the undergrowth where the Mediterranean oak and ilex slowly grow is consumed by fire or by “clearings,” well-meant but damaging. When pine trees do not burn, Mediterranean oak and ilex develop and do not allow new pines to grow. In the mature stage there will be only isolated pines. Few fires are caused by Mediterranean oak. Fascist pines are like weeds scientists say in Switzerland and Catalonia because they provoke dangerous fires. Franco pines may not be Swiss but they are not Catalan either.

(“Els pins franquistes,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 4 September 2012)

 

Els pins franquistes

per Josep C. Vergés

Els roures rovellats a l’hivern i les sempreverdes alsines creixen a l’ombra del pi blanc. Els incendis frequents impedeixen que el bosc mediterrani autèntic s’estableixi. Primera foto: Braç en alt i honors militars per a la reforestació franquista del pi blanc.

 

El biòleg del pi Joan Real fa una ègloga encesa del pi blanc d’Alep que jo he denunciat com el gran provocador dels greus incendis forestals que patim a Catalunya. Amb espanyolíssim ninguneig no cita el meu nom, però sí fa servir el mateix títol de mala herba per parlar del seu pi “En defensa dels pins i les males herbes” a Diari de Girona (Veure search Mala gent i mala herba cremen el bosc).

 

Jo critico el pi bord perquè s’estén amb els incendis que el mateix pi propicia. El biòleg del pi reconeix que els seus professors igual que els experts, en aquest cas de Suissa, diuen el mateix que jo, com ell confessa: “A la universitat rebíem panegírics d’alguns professors deixant les pinedes com a comunitats de tercera i defensant a ultrança els alzinars, rouredes i fagedes com les autèntiques del país. Els pins eren tractats com els dolents de la pel.lícula.” Efectivament són els dolents i només falta la seva pròpia confirmació que era la política de Franco: “Els anys 50 i 60 els pins eren promocionats ja que donaven rèdits econòmics a un rerapaís agrícola en progressiu abandó.” Això és el que volem? Pins franquistes? El bosc mediterrani viu un cicle del foc igual que el bosc del Pirineu viu un cicle de la neu, però ni massa incendis ni massa neu són bons per al bosc. Si els incendis es reprodueixen amb massa frequència no dóna temps a un bosc madur d’alzinars i rouredes. Només els pins s’expandeixen, mentre el sotabosc on hi han les alzines i roures de més lent creixement es consumeix amb el foc, o amb la “neteja” tan benintencionada com malestruga. Si els pins no cremen, les alzines i roures creixen i no permeten que creixin més pins. Al final queden només pins aillats. Pocs incendis provoquen els alzinars i rouredes. El pi franquista és una mala herba com diuen els científics a Suissa i a Catalunya pels perillosos incendis que provoca. No és un pi suís però tampoc és un pi català.

(“Els pins franquistes,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 4 setembre 2012)

Advertisements

6 September 2012 - Posted by | Environment/Medi ambient |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: