La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Ruinous Do-Nothing Mas and Rajoy/LA PUTA I LA RAMONETA DE MAS I RAJOY

The Ruinous Do-Nothing Mas and Rajoy

by Josep C. Verges

Torero Aznar and banderillero Rajoy: We’re bust! Below: Tenant farmer Mas and godfather Pujol: We’re bust!

Catalonia is not an independent nation. That’s another story. The Catalan government today owes 21% of Catalan GNP. Peanuts compared to 80% of Spanish GNP owed by impecunious Madrid. Small beer compared to the 43% owed by impeccable Switzerland. But we have a problem, or rather a double problem: Catalonia and Madrid can no longer pay. They are penniless and nobody wants to lend. Who has run out of money? Not Catalans and Spaniards. Not doctors and teachers. No, it is politicians with their uncontrolled spending, and in particular two, or more exactly four names: Catalan president Artur Mas, tenant farmer of Jordi Pujol, and the president of the central government Mariano Rajoy, banderillero of Jose Maria Aznar.

 

Who brought Catalonia to ruin? 23 years of “fish in the basket” Jordi Pujol with his ineffable economics minister Artur Mas who never worried about having the cash to pay for the megalomania of the snake-oil salesman so long as there was plenty of credit. Who brought Spain to unconfessed ruin because Spanish nationalists are too proud to tell the truth? Eight years of Aznar’s fantasy imperialism, the invader of Iraq with Bush and Blair and the builder of the centralist high speed trains that buried Spanish gold in a new Spanish nationalist  madness that his faithful Sancho Panza wants to develop further at whatever the cost. Godfathers Pujol and Aznar are no longer in power, or rather should no longer be in power. Those with direct responsibility for the Catalan and Spanish crises are Mas and Rajoy. They are the ones who must balance the books, something they have never done in their lives and, as we can see, are doing as incompetently as possible. Why not cut in half the salaries of the 30,000 professional politicians in Spain? Why not fire half the direct appointees? Why does Madrid have one million bureaucrats, the same as centralist Franco when today half of public spending is decentralized? What does this useless half million do in Madrid living off our taxes? Vote for the PP for sure. If they took shears to cut away the political and bureaucratic weeds Mas and Rajoy would be credible to voters and to the international markets, which are those who lend them money. But both are ruinous do-nothings who just take it out on citizens. This is no way to solve a crisis. This is no way either to be independent. Just imagine an independent Catalonia in the hands of the incompetent Mas and the corrupt presumed innocent Duran! Terrifying, not independence, but these mediocre politicos that have brought us this disaster. The first thing to do, regardless or not of independence, is to get rid of these politicos. The same goes with Rajoy, who denies the crisis and believes that then there is no problem. No, Spain is ruined just like Catalonia. Worse even because Catalonia has created a Swedish welfare state, paid in the Greek style, while Madrid built high speed trains in the desert. Catalans can live with less well equipped hospitals and schools, but what is the use to Spanish nationalists in Madrid to take two hours to Barcelona when flying is one hour more at half price? To gain one hour they buried all the silver doubloons? Like baboons rather. Of course Catalonia has everything to lose. We pay 19% more taxes than the rest of Spain and receive 9% less public expenditure. Madrid steals a quarter of our standard of living, 28% to be precise. But blatant discrimination does not justify the unforgivable irresponsibility of Mas borrowing beyond our means, double other regions, who cannot pay back either by the way. Without this irresponsible debt we would live through the crisis as comfortably as the Swiss. Without do-nothing Mas and Rajoy we could really be independent.

(“La puta i la ramoneta de Mas i Rajoy,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 9 September 2012)

 

La puta i la ramoneta de Mas i Rajoy

per Josep C. Vergés

El masover Mas i el padrí Pujol: estem a la ruina! Primera foto: El torero Aznar i el banderillero Rajoy: estem a la ruina!

 

Catalunya no és un país independent. Quan ho sigui, parlem. La Generalitat avui deu el 21% del PIB català. No res comparat amb el 80% del PIB espanyol que deu l’impagable Madrid. Misèria i companyia comparat amb el 43% que deu l’impecable Suissa. Tenim un problema, o més aviat un doble problema: Catalunya i Madrid no poden pagar. S’han quedat sense un duro i ningú els fia. Qui s’ha quedat sense diners? No els catalans ni els espanyols, no els metges ni els mestres, sinó els polítics amb la seva mà trencada, i concretament dos noms, o millor quatre: el president de la Generalitat Artur Mas, masover de Jordi Pujol, i el president del govern central Mariano Rajoy, banderillero de José María Aznar.

Qui ha dut Catalunya a la ruina? 23 anys de ”peix al cove” de Jordi Pujol amb el seu inefable conseller d’economia Artur Mas que mai li ha importat no tenir els diners per pagar la megalomania del milhomes perquè vivint de crèdit tot solucionat. Qui ha dut Espanya a la ruina inconfessada, perquè els espanyolistes són massa orgullosos per dir la veritat? Vuit anys d’imperialisme de cartró pedra d’Aznar, l’invasor d’Iraq junt a Bush i Blair i constructor de l’Ave radial que ha enterrat tot l’or espanyol en una nova follia espanyolista que el seu fidel Sanxo Pança vol seguir de totes totes. Els padrins Pujol i Aznar ja no manen, o més aviat ja no haurien de manar. Els responsables immediats de la crisi catalana i de la crisi espanyola són Mas i Rajoy. Són ells qui han de quadrar els números, cosa que no han fet en sa vida i, pel que veiem, fan tan malament com saben. Per què no retallen a la meitat el sou dels 30.000 polítics professionals que té Espanya? Per què no acomiaden la meitat dels càrrecs a dit? Per què Madrid té un milió de funcionaris, els mateixos que el centralista Franco, quan avui la meitat de la despesa pública està descentralitzada? Què fa aquest mig milió d’inútils que sobra a Madrid vivint dels nostres impostos? Votar el PP segur. Si retallessin amb tisores de podar la mala herba de polítics i funcionaris Mas i Rajoy serien creibles davant els votants i davant els mercats internacionals, que són els que deixen els diners. Però els dos es dediquen a la puta i la ramoneta castigant els ciutadans. Així no anem enlloc. Vaja no anem ni a la independència. Us imagineu una Catalunya independent en mans de l’incompetent Mas i del corrupte presumpte innocent Duran? Fa por, no la independència, sinó aquestes mediocritats polítiques que ens han dut a la catàstrofe. El primer que hem de fer, independència o no, és treure’ns de sobre aquests polítics de fireta. El mateix amb Rajoy, que nega la crisi i pensa que així tot resolt. Doncs no, Espanya està a la ruina igual que Catalunya. Pitjor encara perquè Catalunya ha bastit un Estat de benestar a la sueca, pagat a la grega, mentre Madrid ha construit Aves al desert. Els catalans podem viure amb hospitals i escoles menys ben dotades, però de què serveix als espanyolistes de Madrid anar en dues hores a Barcelona, quan en avió si va a la meitat de preu tardant una hora més? Per guanyar una hora han enterrat tota la plata del Potosí? Potono més aviat. És clar que Catalunya té tota les de perdre. Paguem el 19% més impostos que la resta d’Espanya i rebem un 9% menys despesa pública. Madrid ens roba una quarta part, el 28% exactament, del nostre benestar. Però la discriminació descarada no justifica la irresponsabilitat imperdonable de Mas que ens va endeutar a un límit que no podem pagar, el doble que les altres autonomies, que per cert tampoc poden pagar. Sense aquest deute irresponsable viurem tan bé la crisi com els suissos. Sense la puta i la ramoneta de Mas i Rajoy seriem realment independents.

(“La puta i la ramoneta de Mas i Rajoy,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 9 setembre 2012)

Advertisements

9 September 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. me han enviado esto , que reenvio , es la razon del porque nunca sera posible una Republica ni Española ni catalana.
    ———————————————————
    he fundado un partdo politico que se llama : Ca-LL ( Cataluña –LLiure ). su primer enunciado dice asi : Despues de miles de años de habernos hecho creer que Cataluña ha sido sometida , etc etc . cuando llegue el momento de la Independencia , nos liberaremos tambien del Gobierno Catalan , no vamos a seguir estando sometidos

    Like

    Comment by jordi | 10 September 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: