La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Rajoy’s Anti-Catalan Cacophony/ALGARAVIA ANTICATALANA DE RAJOY

Rajoy’s Anti-Catalan Cacophony

by Josep C. Verges

Rajoy as Charles V who bankrupted the Spanish Empire “where the sun never set.” Below: Decline in History by James Thomson. Spain went bankrupt four times and lost a world empire. The loss of Catalonia with the next bankruptcy?

 

The president of the central government Mariano Rajoy has lost his Galician heritage where you can never tell when meeting on a landing whether he is going up or down the stairs. Just before the 9/11 demonstration was ideal for staying put. Instead Rajoy behaved like Aznar laughing at the Catalan cacophony. Well it turned out to be  a cacophony of 1.5 million people calling for the independence of Catalonia, the biggest demonstration ever in Catalonia, in Spain and in Europe. The Madrid media were left speechless. Spanish TVE took 21 minutes, like Franco propaganda, to inform about the demonstration in the evening news. ABC headlined the front page with the visit of the Finnish prime minister. El Mundo called for a coup d’Etat while concentrating on the buffoonery of the PP in Catalonia, a party no one really knows whether it is going up or down (Search A Cacophony of 1.5 Million Catalans).

 

Only El Pais editorializes with a call for responsibility from the irresponsible politicians in Madrid after the destruction by the Constitutional Court of the Statute of Catalonia, instigated by the PP and which the PSOE applauded: “There has also been a huge political failure at least for the last governments of Spain since Aznar, unable to articulate a political response and adding fuel to the spiral of radicalization. This challenge requires more than the pathetic and insulting response of Mariano Rajoy. Dismissing as mere “cacophony” what many Catalans experience as a grievance is pure frivolity.” Algarabia (cacophony) was the contemptuous way of naming Arab-speaking Spaniards. Like they call Catalan Polish. So now we are not just Poles and Jews but also Arabs for Spanish nationalists. Rajoy told Catalans to get to work and shut up. But we already work better than Madrid. Barcelona airport is one of the few growing while Madrid declines. Catalonia hosted a quarter of all tourists with 16% of the population and Barcelona welcomed four times as many foreigners as Madrid. We export more than ever, 70% of what we produce, and exports for the first time exceeded sales in the rest of Spain. It is Rajoy who has work to do adding up. He is an ignoramus in politics but economics he knows even less. Madrid is heading straight into bankruptcy. The European Central Bank will buy short-term bonds only if Madrid passes an exam in Brussels. Rajoy does not want this which would end Madrid’s make-believe empire. This summer I read “Decline in History” on the periodic crises of Mediterranean empires. How factual is Hispanist James Thomson!: “Castile had developed a centralized government with extensive fiscal power. However the cost of empire was to swamp these resources. The revenue stood at some 32 million maravedis with the Treasury’s debts total up to 11 billion in 1556. Debt interest charges exceeded not only the Crown’s portion of the treasure but also the total private influx. Hence the royal bankruptcies at 20 year intervals in 1557, 1575, 1596 and 1607. Our concern is with the consequences of this continuous financial crisis on the Iberian economy. The more effective centralization of Castile than in the other possessions of the Spanish crown caused it to be the main victims. The injustice of the situation lay behind the attempts to increase fiscal control in Portugal and Catalonia -a process which contributed to the revolts in the two areas. The issue of finance thus lay at the heart of Spain’s political as well as economic problems.” Four bankruptcies before the occupation of Catalonia, with French assistance, on the 11th September 1714. And the coming bankruptcy because Germans, and Catalans, have had enough. Rajoy’s anti-Catalan cacophony will not save Madrid’s make-believe cardboard empire.

(“Algaravia anticatalana de Rajoy,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 13 September 2012)

 

Algaravia anticatalana de Rajoy

per Josep C. Vergés

Decline in History per James Thomson. Espanya va fer fallida quatre cops fins perdre un imperi global. Perdrà Catalunya amb la propera fallida? Primera foto: Rajoy com a  Carles V que va quebrar l’imperi espanyol “on el sol mai es ponia.”

 

El president del govern central Mariano Rajoy no és un bon gallec que no saps mai quan te’l trobes al replà si puja o baixa l’escala. Abans de la manifestació de l’11 de setembre era el moment de quedar-se plantat. Rajoy ha preferit fer d’Aznar rient-se de l’algaravia catalana. Ha resultat una algaravia d’1,5 milions de persones demanant la independència de Catalunya, la manifestació més gran mai vista a Catalunya, a Espanya i a Europa. Els mitjans de Madrid han emmudit. TVE tardava 21 minuts, com si fos el No-Do de Franco, per informar sobre la manifestació a les notícies. ABC dedicava la portada a la visita del primer ministre finlandès. El Mundo exigia un cop d’Estat mentre es concentrava en les pallassades del PP a Catalunya, un partit que realment ningú sap si puja o baixa (Veure serach Algaravia d’1,5 milions de catalans).

 

Només El País editorialitzava fent una crida a la responsabilitat dels irresponsables polítics de Madrid després de la destrossa, propiciada pel PP i aplaudida del PSOE, del Tribunal Constitucional a l’Estatut de Catalunya: “Es un enorme fracaso político al menos para los últimos Gobiernos de España desde Aznar que, no tan solo han sido incapaces de articular una respuesta política, sino que han alimentado la espiral de radicalización. Y el desafío requiere algo más que la paupérrima e insultante respuesta de Mariano Rajoy. Calificar de mera “algarabía” lo que muchos catalanes viven como un sentimiento de agravio es una muestra de frivolidad.” Algaravia era la manera despectiva d’anomenar els espanyols que parlaven àrab. Igual com diuen polaco al català. No som ni polacs ni jueus sinó també àrabs per als espanyolistes. Rajoy diu que els catalans hem de treballar i callar. Doncs sí, ho fem millor que Madrid. L’aeroport de Barcelona és dels pocs que creix mentre Madrid retrocedeix. Catalunya ha rebut una quarta part dels turistes amb el 16% de la població mentre Barcelona acull quatre vegades més estrangers que Madrid. Exportem més que mai, el 70% del que produïm, i per primer cop les exportacions superen les vendes a la resta d’Espanya. Qui li toca fer números és a Rajoy. Política no en sap i economia encara menys. Madrid va directe a la fallida. El Banc Central Europeu comprarà paper a curt termini sempre que passi Madrid l’examen de Brussel.les. Rajoy no vol perquè acabaria amb l’imperi de cartró pedra de Madrid. Aquest estiu he llegit “Decline in History” sobre les periòdiques crisis dels imperis mediterranis. Què actual queda l’hispanista James Thomson!: “Castella havia desenvolupat un govern centralitzat amb extensos poders fiscals. Però el cost de l’imperi es menjaria aquests recursos. Els ingressos es trobaven en uns 32 milions de maravedís i el total del deute del Tresor el 1556 era de 11 mil milions. Només l’interès del deute ja superava la part del tresor de la Corona més tots el ingressos privats. D’aquí les fallides reals en intervals de 20 anys el 1557, 1575, 1596 i 1607. La nostra preocupació se centra en les conseqüències d’aquesta contínua crisi financera sobre l’economia ibèrica. La centralització més eficaç de Castella que en les altres possessions de la corona espanyola va fer-ne la víctima principal. La injustícia de la situació està al darrere dels intents per augmentar el control fiscal a Portugal i Catalunya, procés que contribuiria a les revoltes en les dues àrees. Així que el tema de les finances es trobaria al cor dels problemes polítics i econòmics d’Espanya.” Quatre fallides abans de l’ocupació de Catalunya, amb ajuda francesa, l’11 de setembre de 1714. Fins la nova bancarrota perquè alemanys, i catalans, han dit prou. L’algaravia anticatalana de Rajoy no salvarà l’imperi de cartró pedra de Madrid.

(“Algaravia anticatalana de Rajoy,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 13 setembre 2012)

13 September 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

2 Comments »

 1. I think the guy in the picture is Philip II…

  Note from the editor: Well he does look like Rajoy!

  Henry: True enough!

  Like

  Comment by Henry | 13 September 2012 | Reply

 2. Thankyou for the plug for my Decline book! It reminded me that my argument was that it is principally a decline of Castile, not the peripheries and – here there’s a difference –  Castile then was the main victim of “Spanish” fiscal demands, distortions imposed by empire and the 80 year war with the Dutch.

  Like

  Comment by James Thomson | 13 September 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: