La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Spain’s 43% Black Market/43% MERCAT NEGRE A ESPANYA

Spain’s 43% Black Market

Opus Dei never had a good image but employment minister Fatima Bañez, here with her hometown Rocio Virgin, is the least liked in the highly unpopular Rajoy government in Madrid. Below: The unemployed are paid first thing in the morning in the Employment Exchange to have enough time to get to work in black.

 

43% of Spain’s unemployed are actually working. This has led to a loss of €13 billion a year in extra public expenditure for the false unemployed, plus a tax loss of a similar size from black work. Real unemployment is 13%, not 23% because 43% of the unemployed are in fact working and instead of paying taxes, are subsidized.

 

43% of the unemployed inspected by the Ministry of Employment and Social Security in Madrid were paid benefits despite working. No less than 4,379 of 10,209 unemployed surveyed had an income in black in addition to their Social Security payments. The fraud, described by the central government as a cancer, produces a double loss to the Treasury, first by increasing the exorbitant amount (more than €2.6 billion per month) for unemployment payments for almost 3 million unemployed, and second by preventing the regulation of a labour market that remains hidden from the eyes of the Treasury. The result is lethal for a country that has to pay astronomical interest rates to obtain access to credits needed to contain its huge debt. The most unpopular and least known minister in the Madrid government, Fatima Bañez, has raised an army of officials to catch the fraudsters. The aim is to review up to 1.8 million cases in 2012. Apart from stopping the rot of unjustified subsidies and uncollected taxes, the question is how can a country come out of the crisis with this widespread culture of fraud at all levels of society. The truth is that only when a country stops accepting fraud as a way of life it can go ahead.

(“Sortir de la crisi en un país amb cultura de frau,” Editorial, Diari de Girona, 18 September 2012)

 

43% mercat negre a Espanya

 

Els aturats cobren a primera hora de l’Oficina de Treball per tenir temps a anar a la seva feina de negre. Primera foto: L’Opus mai ha gaudit de bona imatge però la ministra d’ocupació Fátima Báñez, aquí amb la Verge del Rocio del seu poble, és la menys popular del molt impopular govern Rajoy de Madrid.

El 43% dels aturats espanyols en realitat treballa, generant una pèrdua de €13 mil milions l’any en despesa pública addicional per als falsos aturats, a més d’una pèrdua fiscal d’un volum similar del treball en negre. L’atur real és 13%, no 23%, perquè el 43% dels aturats de fet treballa, però en comptes de pagar impostos rep un subsidi.

 

El 43% dels aturats que han estat inspeccionats pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a Madrid cobra subsidis tot i tenir feina. Ni més ni menys que 4.379 aturats dels 10.209 investigats perceben un salari en negre a més del que cobra en ajuts de la Seguretat Social. El frau, qualificat pel Govern central com una xacra, produeix un doble crebant a la Hisenda Pública: d’una banda, incrementa la desorbitant xifra (més de €2.590 milions mensuals) destinada a cobrir les prestacions per desocupació que reben gairebé 3 milions d’aturats i, per un altre, impedeix regularitzar un mercat de treball que roman ocult a ulls del fisc. El resultat és letal per a un país que necessita pagar uns interessos astronòmics a canvi d’accedir als crèdits que precisa per contenir el seu enorme deute. La ministra més desconeguda i pitjor valorada del Govern de Madrid, Fátima Báñez, posarà una legió de funcionaris a seguir el rastre dels defraudadors. L’objectiu és revisar fins a 1,8 milions d’expedients el 2012. Al marge de mirar de redreçar els subsidis mal pagats i els impostos no cobrats, la pregunta és com pot sortir d’una crisi un país amb aquesta estesa cultura del frau en tots els àmbits de la societat. El cert és que només si deixa de ser un país de trapelles podrà tirar endavant.

(“Sortir de la crisi en un país amb cultura de frau,” Editorial, Diari de Girona, 18 setembre 2012)

Advertisements

18 September 2012 - Posted by | Economy/Economia |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: