La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Who Plunders Catalonia?/QUI ESPOLIA CATALUNYA?

Who Plunders Catalonia?

by Josep Huguet

Cui bono? Duran Lleida (right) lives like an oriental satrap thanks to Catalan politics and Pujol’s sons are millionaires when the Catalan president for 23 years (left) was a ruined man. Below: Before losing the elections, Josep Huguet already knew how to get out of the crisis.

 

Cicero explained that to judge a crime one must ask cui bono? or follow the money. The former Catalan business minister Josep Huguet lists the beneficiaries in plundering Catalonia, but he forgets some of the main culprits, Catalan politicians.

 

“What economic interests lie behind all those opposed to a Catalan State? 1. The central government bureaucracy that lives off the income from the former Crown of Aragon, especially Catalonia in absolute and the Balearic Islands in relative terms. They oppose even the slightest move toward a federal State in defence of their jobs and that of their children. 2. The financial and services oligarchy, heirs of the former State enterprises that today control the entire national market as oligopolies. They are provided with a captive market protected by the policies of the central government, with whom they regularly exchange ministers and company executives. 3. The upper classes of the subsidised provinces that get transfers without having to pay the tax burden, redistribute for free to the poorer citizens and even obtain free labour through the employment subsidies such as PER. 4. The working classes and poor of subsidized Spain who receive the bread crumbs from the banquet of their oligarchies, with a cost of living always much lower than Catalonia and with higher social benefits than the poor and lower classes of the Crown of Aragon. In Catalonia, who opposes to independence? 5. Sectors linked directly or by delegation to the oligopolistic and bureaucratic conglomerate (1 and 2 above) that rules from their boxes at the Bernabeu Stadium in Madrid. 6. Part of the upper-middle of the Catalan bourgeoisie that still has its main market in Spain (a sector endangered by globalisation and the crisis) or that participates in public contracts or concessions (both prone to incidents of corruption) and therefore that owe favours for the large public contracts. The vast majority of Catalans now know the extent of the social injustice involved in the plunder of Catalonia by Spain. Especially humiliating has been the episode, despite pioneering cuts, of the Catalan Government seeking help from the central government, asking for only one third of what it steals every year, while several provincial PP and PSOE politicos boasted that they would make no cuts but must pay for Catalonia.”

(“Estat propi, per a qui?” by Josep Huguet i Biosca, Diari de Girona, 19 September 2012)

Qui espolia Catalunya?

per Josep Huguet

Abans de perdre les eleccions, Josep Huguet ja sabia com sortir de la crisi. Primera foto: Cui bono? Duran Lleida viu com un sàtrapa oriental gràcies a la política catalana i els fills de Pujol són milionaris quan el president de la Generalitat durant 23 anys estava arruinat.

Cícero explica que en jutjar un crim cal preguntar cui bono?, qui se’n beneficia? L’exconseller d’empresa de la Generalitat Josep Huguet fa un llistat dels beneficiaris de l’espoli de Catalunya, però oblida alguns dels principals culpables, els polítics catalans.

“Quins interessos econòmics hi ha darrere dels qui s’oposen a l’Estat propi? 1. L’aparell burocràtic de l’Estat central que s’alimenta dels ingressos procedents de l’Antiga Corona d’Aragó, començant per Catalunya en termes absoluts i per Balears en termes relatius. Aquests s’han oposat fins i tot a qualsevol plantejament federal de l’Estat. Defensen els seus llocs de treball i els dels seus fills. 2. L’oligarquia financera i de serveis hereva d’antigues empreses estatals i que controla en règim d’oligopoli el mercat de tot el territori. Tenen un mercat captiu protegit per les polítiques del Govern central, amb el qual intercanvien ministres i executius d’empresa. 3. Les classes altes provincianes dels territoris amb superàvit fiscal que gràcies a aquest i sense necessitat de rebre pressió impositiva aconsegueixen una redistribució gratis entre les capes humils dels seus territoris i en alguns casos mà d’obra gratuïta gràcies a subsidis d’ocupació especials com el PER. 4. Les capes populars i humils de l’Espanya subsidiada que només rebent les molles de pa del banquet de les seves oligarquies, poden tenir amb un cost de la vida sempre molt més baix que a Catalunya, amb moltes més prestacions que tenen els pobres, humils i classes populars de la Corona d’Aragó. A Catalunya, qui s’hi oposa? 5. Els sectors vinculats directament o per delegació al conglomerat burocràtic-oligopolista (1 i 2 anteriors) que manen des de la Llotja del Bernabeu. 6. Part de les capes mitjanes-altes de la burgesia catalana que encara té el seu principal mercat a Espanya (sector en vies d’extinció pel canvi global i la crisi) i les que es mouen en el sector de les concessions o contractacions públiques (tant proclius a episodis de corrupció) que deuen favors a les grans obres de l’Estat. La immensa majoria de catalans ha anat descobrint el nivell d’injustícia social que comporta la confiscació espanyola sobre Catalunya; sobretot després de l’episodi humiliant que, malgrat ser pioners en retallades, la Generalitat hagi de demanar ajuda a l’Estat, per una tercera part del que l’Estat ens roba anualment. I a sobre una colla de cacics provincials, siguin del PP o del PSOE, es vantin que ells no fan retallades i que han de pagar el que demana Catalunya.”

 (“Estat propi, per a qui?” per Josep Huguet i Biosca, Diari de Girona, 19 setembre 2012)

Advertisements

19 September 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: