La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

EU More Liberal than Parasocialist America/UE MÉS LIBERAL QUE PARASOCIALISTA AMÈRICA

 EU More Liberal than Parasocialist America

Government Motors, the Marx of Excellence. Bumper sticker after the nationalisation of GM. Below: Liberal Manifesto? Brussels, A Manifesto. Towards a Capital of Europe.

Liberalism has a hard time with the EU, too ready to designate Europe a de facto social-democracy, or worse still, a socioburocratic monster. The euro is dismissed as a bad construct. Even Karl Marx wrote his Communist Manifesto in Brussels! Francis Cheneval, professor of political philosophy at the University of Zurich, argues that liberals outside the EU are losing their place in history.

 

European integration appears to liberals as part of a socialist conspiracy. How wrong. On the contrary just a look at the virtually debt-free European budget (1% of the GNP of member States) and the total absence of welfare state institutions at EU level shows how odd this belief is of a de facto social-democracy in the EU. Bureaucracy is the reality of the modern world, but in the EU it is relatively contained. With or without the euro, the EU is a liberal construct of individuals with minorities protected and simple principles of mutual recognition of industry standards with robust competition rules. A parasocialist nationalization of the car industry, as undertaken by the US, would be prohibited in the EU. A jungle of at least 150,000 national standards have become 13,000 harmonized European standards. Liberals must learn to understand the European system of freedoms, cross-border competition and the general expansion of markets against the rights promoted by mutually blocking nationalist bureaucracies. 19 C liberalism aimed at the expansion of economic and political freedoms within existing political boundaries. The leading thinkers were well aware that this liberalization had to be embedded in wide-ranging political institutions and required social compromises. The liberal and federalist narrative which has produced modern Switzerland has in fact been extended to all of Europe. That the European agenda is dictated not only by pure liberal orthodoxy but also incorporates social questions is the product of the learning experience of the last two hundred years and the result of political realism. By standing on the sidelines of the European integration process Swiss liberals, for one, are losing their place in history and abandoning the field to the small spirited status quo proponents, protectionists and nationalists.

(“Schweizer Liberale und die EU,” by Francis Cheneval, NZZ, 25 September 2012)

UE més liberal que parasocialista Amèrica

Manifest liberal? Brussel.les, un manifest. Cap a la capital d’Europa. Primera foto: Motors Governamentals, Marx (marca) de l’excel.lència. Enganxina contra la nacionalització de GM.

 

El liberalisme té dificultats amb la UE, massa disposat a qualificar una Europa una socialdemocràcia d efet, o pitjor encara, un monstre socioburocràtic. L’euro és rebutjat com una mala construcció. Fins i tot Karl Marx va escriure el Manifest Comunista a Brussel·les! Francis Cheneval, professor de filosofia política a la Universitat de Zurich, sosté que els liberals de fora la UE estan perdent el seu lloc en la història.

 

La integració europea sembla per aquests liberals com a part d’una conspiració socialista. Què equivocats que van. Al contrari només mirar el pressupost europeu pràcticament sense deute (1% del PNB dels Estats membres) i l’absència total de les institucions de l’Estat de benestar a nivell de la UE es veu que aquesta creença d’una socialdemocràcia de fet a la UE es troba fora de lloc. La burocràcia és una realitat del món modern, però la UE l’ha relativament continguda. Amb o sense l’euro, la UE és una construcció liberal d’individus amb minories protegides i senzilles regles de reconeixement mutu de normativa industrial amb sòlides normes de competència. Una nacionalització parasocialista de la indústria de l’automòbil, com s’ha dut a terme a Amèrica, estaria prohibida a la UE. Una selva d’almenys 150.000 normes nacionals s’ha convertit en 13.000 normes europees harmonitzades. Els liberals han de començar a entendre el sistema europeu de llibertats, competència transfronterera i expansió general de mercats en contra dels drets de bloqueig mutu promoguts per les burocràcies nacionalistes. El liberalisme del segle XIX anava orientat a l’expansió de les llibertats econòmiques i polítiques dins de les fronteres polítiques existents. Els principals pensadors eren molt conscients que aquesta liberalització s’havia d’incorporar en una àmplia gamma d’institucions polítiques amb els necessaris acords socials. La narrativa liberal i federalista que ha produït la Suïssa moderna ha estat de fet estesa a tota Europa. L’agenda europea no està dictada només per l’ortodòxia liberal pura, sinó també incorpora les qüestions socials com a producte de l’experiència apresa en els darrers doscents anys i com a resultat del realisme polític. Al mantenir-se al marge del procés d’integració europea, els liberals suïssos, per exemple, estan perdent el seu lloc en la història i deixen el protagonisme als defensors del status quo, proteccionistes i nacionalistes retrógades.

(“Schweizer Liberale und die EU,” per Francis Cheneval, NZZ, 25 setembre 2012)

Advertisements

25 September 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: