La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Scottish and Catalan Referendums/ELS REFERÈNDUMS ESCOCÈS I CATALÀ

The Scottish and Catalan Referendums

by Josep C. Verges

Prime Minister Cameron to First Minister Salmond: “I always wanted to show respect to the people of Scotland. They voted for a party that wanted to have a referendum. I’ve made that referendum possible and made sure that it is decisive, it is legal and it is fair.” Below: Parade on the Day of the Spanish Race (12 October).The same day the Scottish referendum was signed justice minister Gallardon said: “Catalan president Artur Mas could be indicte for a crime if he calls for an illegal secessionist referendum. The PP government will sign no agreement on a referendum nor permit this to happen under any circumstances. Spain has no meaning without Catalonia. If Catalonia leaves, Spain goes under.”

Catalonia has the right to hold referendums, one of the few things the Spanish nationalist Constitutional Court forgot to ban. The PSOE government appealed but the PP and PSOE did not paralyse the article. The only obstacle i that permission from Madrid is still required just like London. My proposal: Tie together the two referendums, Catalan and Scottish.

My friend Mohit Santyanand writes from India: “Greetings from Delhi. The surge for Catalonian Independence seems to be gathering strength. I just read your despatch, which talks about a de facto referendum for Independence -which would be called secession in the Indian Union. What is the constitutional status of such a referendum? If the majority of Catalonian residents do vote for Independence, does that in any way force the hand of the State? I would be very interested to know how this works. Trust you are well, and relatively immune to the economic misfortunes of Spain.” Artur Mas had to call elections. Abroad these are seen as constituent elections, a de facto referendum as my Indian friend says. The president of the Catalan Government was obliged to go to the polls because CiU had won with their usual mercenary programme of “fish in the basket,” fish that smells rotten with the corrupt presumed innocent Duran Lleida and the equally innocent millionaire sons of Pujol. CIU also depended on the PP because it had no absolute majority in Parliament. The Catalan elections will be a disaster for the PP for anti-Catalan, anti-economy and anti-everything. CIU will be able to govern with Esquerra and other independence parties if it does not win an absolute majority. A strong mandate, which should be two-thirds of Parliament, is required to call a referendum. Even Mas admits that the objective cannot be to gain independence with 51%. The PP is bleeding votes in Catalonia and throughout Spain. Its majority is fictitious because it is a majority based on empty provinces. With his incompetent management of the Spanish economic crisis and the Catalan political crisis, Rajoy is far from having a Spanish nationalist majority behind him. In addition international markets are forcing Madrid to behave. A country with a de facto and soon de jure intervention, cannot do as it pleases. Europe imposes democracy and the PP will not be able to stop a referendum. Catalonia can play a master stroke by tying the Catalan to the Scottish poll of autumn 2014. The world press would look at both Catalonia and Scotland, making life difficult for Spanish nationalist anti-democrats. The first minister of Scotland Alex Salmond is a follower of Catalonia as the Financial Times highlighted when he won an absolute majority in 2011: “Mr. Salmond has been an applied student. His model is Jordi Pujol, the patriarch of Catalan nationalism and master of ambiguity. The formula was to postpone indefinitely independence but never break with Madrid.” When the then Esquerra leader Josep Lluis Carod Rovira called in distant 2007, before the global crisis, for a referendum on independence by 2014 it seemed a dream. What goes round comes around. The centuries old stupidity of Spanish nationalists in Madrid destroyed the Statute of Catalonia. On top of brutal cuts, the PP protected with Catalan and European taxes their crony banks Bankia and Banco de Valencia, and threw away more billions for high speed trains in the desert. Catalans have had enough of paying through their noses for the make believe centralized empire. In a democracy conflicts are resolved by voting, first in constitutional elections and then in a constitutional referendum, of the Constitution of Catalonia.

 (“Els referèndums escocès i català,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 16 October 2012)

Els referèndums escocès i català

per Josep C. Vergés

Desfilada el dia de la raça espanyola. El mateix dia que es signa el referèndum d’Escòcia el ministre de justícia Gallardón: “El presidente de la Generalitat de Catalunya Artur Mas podría llegar a cometer un delito si lleva adelante un acto ilegal como convocar un referéndum secesionista. El Gobierno del PP no pactará ninguna fórmula de consulta ni permitirá que esta se produzca bajo ningún concepto. España no se entiende a sí misma sin Catalunya. Si se saliese, desaparecía España.” Primera foto: El primer ministre Cameron al conseller en cap Salmond: “Sempre he actuat mostrant el meu respecte al poble d’Escòcia. Ha votat un partit que vol un referèndum. Jo he fet possible aquest referendum i garantit que sigui decisiu, legal i just.”

Catalunya té dret a convocar referèndums, una de les poques coses que el Tribunal Constitucional espanyolista es va oblidar prohibir. El PSOE al govern va apel.lar però els jutges del PP i del PSOE no paralitzaren l’article. L’únic obstacle és que encara cal el permís de Madrid, igual que Londres. La meva proposta: lligar els dos referèndums, català i escocès.

El meu amic Mohit Santyanand m’escriu des de l’Índia: “Una salutació des de Delhi. La pujada de la independència de Catalunya sembla que segueix en augment. Acabo de llegir el teu escrit que parla d’un referèndum de fet per la independència –el que anomenem secessió a la Unió India. Quina és la situació constitucional d’un referèndum com aquest? Si la majoria dels residents de Catalunya voten per la independència, de quina manera forçarà això la mà de l’Estat? Estic molt interessat en saber com tot això es durà a terme. Confio en que estiguis bé i relativament immune a les desgràcies econòmiques d’Espanya.” Artur Mas tenia que convocar eleccions. A l’estranger veuen que seran unes eleccions constituents, un referèndum de fet com diu el meu amic indi. El president de la Generalitat està obligat a anar al poble perquè CiU va guanyar amb el programa mercenari de sempre, de “peix al cove,” un peix que fa olor a podrit amb el corrupte presumpte innocent Duran Lleida i els no menys innocents fills milionaris de Pujol. A més CiU depenia del PP al no tenir majoria absoluta al Parlament. Les eleccions catalanes seran un desastre pel PP, per anticatalà, per antieconomia i per antitot. CiU podrà governar amb Esquerra i els altres independentistes si no treu majoria absoluta. Cal un mandat sòlid, que sembla serà de dos terços del Parlament, per convocar el referèndum. Com diu el propi Mas no es tracta de guanyar la independència amb el 51%. El PP sagna vots a Catalunya i a tota Espanya. La seva majoria absoluta és fictícia perquè no té majoria de vots sinó majoria de províncies buides. Amb la seva incompetent gestió de la crisi econòmica espanyola i de la crisi política catalana, Rajoy queda molt lluny de tenir una majoria espanyolista al darrere. A sobre els mercats internacionals obliguen Madrid a comportar-se. Un país intervingut de fet, i aviat de dret, no pot anar a la seva. Europa imposa democràcia i el PP no podrà frenar un referèndum. Catalunya pot fer una jugada mestra lligant la convocatòria catalana a l’escocesa de la tardor de 2014. La premsa mundial miraria Catalunya com Escòcia, dificultant l’actuació antidemòcrata espanyolista. El conseller en cap d’Escòcia Alex Salmond és un seguidor de Catalunya com explicava el Financial Times quan treia majoria absoluta el 2011: ”Mr. Salmond ha estat un alumne aplicat. El seu model és Jordi Pujol, patriarca del nacionalisme català i mestre de l’ambiguitat. La seva fórmula era una independència indefinida sense mai arribar a trencar amb Madrid.” Quan el llavors dirigent d’Esquerra Josep Lluís Carod-Rovira demanava el llunyà 2007, d’abans de la crisi mundial, un referèndum per la independència l’any 2014, semblava un somni. Volta el món i torna al Born. L’estupidesa multisecular espanyolista de Madrid ha destrossat l’Estatut de Catalunya. A sobre de retallades bestials, el PP, amb els nostres impostos i els europeus protegeix els seus bancs, Bankia i Banc de València, i llença més bilions per Aves als deserts. Els catalans hem dit prou, fins aquí hem arribat, pagant l’imperi de cartró centralista. En democràcia els conflictes es resolen votant, primer en eleccions constituents i després en un referèndum constitucional, de la Constitució de Catalunya.

(“Els referèndums escocès i català,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 16 octubre 2012)

16 October 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

4 Comments »

 1. You may have seen this in the Financial Times Gideon Rachmna’s Fruit Tempting a Secession. It’s good and wise. The Coincidences Scotland and Catalonia are remarkable!

  Like

  Comment by James | 18 October 2012 | Reply

 2. Your post on the Catalonian referendum was extremely interesting – thanks for answering my question. Here is the reaction of a very dear friend:

  I too have been following this issue of referendum for independence with interest. There has been a renewed talk of independence in Quebec too. I am not comfortable with the idea of independence on the basis of region, religion, ethnicity, language, etc. Independence is a Political concept, and the critical criterion is the underlying political philosophy. And that political philosophy need to outline the space and role of the individual. Otherwise, political ideologies based on group identity can be quite hazardous to the individual. And smaller or more homogeneous the group is, it could pose even greater threat to the individual, who is the smallest minority.

  Note from the editor: Of course all referendums are political. Catalan history is little known but the word Parliament comes from Catalan (Meeting to talk things over). The Catalans had a parliament 80 years before the English who copied the format when neighbours of sorts, the Catalans controlling Toulouse and the English Bordeaux at the time. Catalans had their Parliament for 700 years until the French and Spanish Bourbons occupied Catalonia in 1714. By the way Spain was a confederation in the 16th and 17th Centuries. Before that Catalonia was independent. In the Spanish Confederation Catalans were foreigners in Castile and were not allowed in South America. Catalans were as much foreigners as Dutch, Germans or English who also belonged to the Spanish Confederation at times for similar dynastic reasons.

  By the way the Swiss would be astonished at your friend’s opinion that small is bad for the individual. Referendums are held several times a year for European, federal, cantonal and local issues. Smallness does not seem to hurt individuals, with huge differences between cantons but also municipalities as the local citizens decide how they are to be ruled.

  Like

  Comment by Mohit | 18 October 2012 | Reply

 3. referendum… referenda !

  Like

  Comment by duranpodrit | 28 October 2012 | Reply

 4. which had 18,6%, 12,2% and 3,4% of the vote respectively in the 2010 Catalan parliamentary election . However, there is a significant fraction within the Socialist Party supporting the sovereignty of Catalonia within a federalized Spain.

  Like

  Comment by dieta | 3 November 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: