La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Europe Will Expel Undemocratic Spain/EUROPA EXPULSARÀ ESPANYA ANTIDEMÒCRATA

Europe Will Expel Undemocratic Spain

by Ambrose Evans-Pritchard

Syria shows the result of bombing civilians by a government that rejects democracy. Below: Two Spanish F-18s take off to practice the bombing of unarmed Catalan towns.

The Daily Telegraph columnist warns Spanish nationalists in Madrid that Europe will expel Spain if they continue to threaten with the occupation of Catalonia. Europe is based on the respect for democratic values ​​and one of them is the freedom of choice of Catalans. The silence of King Juan Carlos, Rajoy and the military cupula on the threats against Catalonia are unacceptable to Europe:

“It would be unthinkable for the Spanish state to stop Catalan secession by military force. Such action would violate EU Treaties and lead to Spain’s suspension from the European Union. You do not do such things in the early 21st Century. I may have underestimated the vigour of the Spanish officer corps. First we have the robust comments of Colonel Francisco Alaman comparing the crisis to 1936 and vowing to crush Catalan nationalists, described as “vultures”: ”Independence for Catalonia? Over my dead body. Spain is not Yugoslavia or Belgium. Even if the lion is sleeping, don’t provoke the lion, because he will show the ferocity proven over centuries.” Actually, it is not remotely like 1936. Franco’s military uprising/coup in 1936 was directed against the newly-elected Popular Front, seen by army commanders (though not all of them) as the start of a Bolshevik take-over of Spain. The Franco revolt was a defence of the Catholic hierarchy against Communism and French subversion (in their mind). Spain now has a right-wing nationalist government with Opus Dei links, the PP. The roles are entirely reversed. Yet Col Alaman is in a sense correct. The mood is becoming dangerous. In case you think he is an isolated case, former army chief Lt-Gen Pedro Pitarch said his views reflect “deeply-rooted thinking in large parts of the armed forces”. Lt-Gen Pitarch said Catalan independence is out of the question, though he also said Madrid had bungled the crisis of the regions disastrously: “Are we looking at a failed state?” Now we have an explicit threat from the Asociación de Militares Españoles AME, an organisation of retired army officers, warning that anybody promoting the break-up of Spain (“fractura de España”) will face treason trials in military courts. This from El Mundo: “The attitude of the Catalan government and members of its parliament is inadmissible. The Armed Forces are guardians of the Spanish state and its territorial integrity under Article 8 of the Constitution. They will carry out this role scrupulously and strictly to defend the sovereignty and Carta Magna of the Spanish nation.” AME said any flicker of secession “must be suppressed”. Violators must bear in mind that they “will have to respond with all rigour to the grave accusation of high treason under the jurisdiction of military tribunals”. Do they speak for the Armed Forces? One assumes not. One awaits a categorical denial from King Juan Carlos, from premier Mariano Rajoy, and from the cupula of the Armed Forces that such a course action is being considered. The use of military courts to try civilians is forbidden in democracies (pace Guantanamo). What we have in Spain is a disturbing turn of events.”

(“Be Very Careful Beloved Spain,” by Ambrose Evans-Pritchard, The Daily Telegraph, 25 September 2012)

Europa expulsarà Espanya antidemòcrata

per Ambrose Evans-Pritchard

Dos F-18 espanyols s’enlairen per practicar el bombardeig de ciutats catalanes desarmades. Primera foto: Síria mostra el resultat del bombardeig de civils per un govern que rebutja la democràcia.

L’articulista del Daily Telegraph avisa els espanyolistes de Madrid que Europa expulsarà Espanya si segueixen les amenaces d’ocupar Catalunya. Europa es basa en el respecte pels valors democràtics i un d’ells és el dret a decidir dels catalans. El silenci del rei Joan Carles, de Rajoy i de la cúpula militar davant les amenaces contra Catalunya són inacceptables per Europa:

“Seria impensable que l’Estat espanyol aturés la secessió catalana per la força militar. Aquesta actuació violaria els tractats de la UE i portaria a la suspensió d’Espanya de la Unió Europea. No es fan coses d’aquesta mena en el segle XXI. Potser he subestimat el vigor del cos d’oficials espanyols. En primer lloc tenim les fortes declaracions del coronel Francisco Alamán comparant la crisi amb 1936 i jurant aixafar els nacionalistes catalans, que ell descriu com “voltors”: “¿La independencia de Cataluña? Por encima de mi cadáver. España no es Yugoslavia o Bélgica. Aunque el león parezca dormido, que no provoquen demasiado al león, porque ya ha dado pruebas sobradas de su ferocidad a lo largo de los siglos.” En realitat no és ni remotament com 1936. L’alçament militar-cop d’Estat de Franco de 1936 anava dirigit contra el nou electe Front Popular vist pels comandants de l’exèrcit (encara que no tots) com l’inici d’una presa de possessió bolxevic d’Espanya. La rebel.lió de Franco va ser en defensa de la jerarquia catòlica contra el comunisme i la subversió francesa (com s’imaginava). Espanya té ara un govern espanyolista de dretes, el PP, lligat a l’Opus Dei. Els rols estan totalment invertits. Però el coronel Alamán té part de raó. L’ambient s’està convertint en perillós. En cas que creiéssim que és un cas aïllat, l’excap de l’exèrcit, el tinent general Pedro Pitarch, ha dit que aquestes opinions reflectien “un pensament profundament arrelat en gran part de les forces armades.” El tinent general Pitarch afegeix que la independència catalana està fora de qüestió, encara que també diu que Madrid ha errat desastrosament en la crisi de les nacionalitats: “Potser estem veient un Estat fallit.” Tenim a més una amenaça explícita de l’Associació de Militars Espanyols AME, organització d’oficials retirats de l’exèrcit, advertint que qui promogui la “fractura d’Espanya” s’enfrontarà a tribunals militars per alta traïció. I aquesta perla del Mundo: “La actitud del gobierno catalán i de los diputados de su parlamento es inadmisible. Las Fuerzas Armadas son los guardianes del Estado español y su integridad territorial en virtud del artículo 8 de la Constitución. Llevará a cabo este papel escrupulosamente y estrictamente en la defensa de la soberanía y de la Carta Magna de la nación española”. L’AME afegia que qualsevol indici de secessió “seria suprimida”i els separatistes havien de tenir en compte que “hauran de respondre amb tot rigor a la greu acusació d’alta traïció sota la jurisdicció dels tribunals militars.” Parlen en nom de les Forces Armades? Esperem que no. Però encara és l’hora d’un desmentit categòric del rei Joan Carles, del president Mariano Rajoy i de la cúpula de les Forces Armades que tals accions siguin ni tan sols plantejades. L’ús de tribunals militars per jutjar civils està prohibit en les democràcies (com mostra Guantánamo). El què tenim a Espanya és un gir inquietant dels esdeveniments.”

(“Be Very Careful Beloved Spain,” per Ambrose Evans-Pritchard, The Daily Telegraph, 25 setembre 2012)

30 October 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: