La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Herr Wert Catalanizes Spain/HERR WERT CATALANITZA ESPANYA

 

Herr Wert Catalanizes Spain

by Josep C. Verges

 

Herr Wert Hispanizes Catalan children. Below: Franco to Herr Wert: “Just ignore what they say. Just like me you are very frank (francoist).”

Words might not be nationalist, but people are, like the PP minister for ”education” and “culture” of the central government Ignacio Wert, with a German name meaning valour, in the sense of civilian ethics, not military force. But Herr Wert knows little German when he misuses his name by resorting to brute force instead of ethics. Perhaps he should be called Wertlos –with no ethical values- after demanding the forced Hispanization of Catalans.

What does Herr Wert mean? That Catalans can only be Spaniards if they speak only Spanish, go to bullfights and support Real Madrid? If they speak Catalan, hike to Montserrat and support Barça, they are not Spaniards? I live in Switzerland where four languages coexist, each sovereign in its territory, and unthinkable for Bern to demand Swissifying French, Italian and Romance speakers. Swissifying would be tantamount to the suicide of Hispanifying. The imposition that the Romandie, the Ticino and the Grisons become Swiss German would multiply independence referendums as is happening with the uneducated and uncultured Spanish nationalists. There is also the same respect regarding money. The wealthy cantons of Zurich and Geneva pay more, but peanuts compared to the exploitation by Madrid of Catalans like the Peruvian silver mines of Potosi for the Spanish Empire. The mistreatment, outright lies, systematic contempt and endless threats have made Madrid’s policies with Catalonia wertlos, without any ethical values. Let’s stay with words and leave finance for another day. All languages are enriched by others. Futbol is illiterate English for football, because the English created the sport. Franco imposed the literal translation, ballfoot. Hitler imposed Fernsehen when the English invented television, but Spanish fascism was already too weak in the sixties when television arrived to prevail with Farvision. In fact ballfoot has not survived democracy. Maybe this is what Herr Wert means by Hispanization. If Catalans say football in Catalan they are not sufficiently Spanish? And if they stubbornly stick to futbol and Barça on top wins? Hispanising Catalonia is evil and ridiculous. Why cannot Catalans be Spaniards speaking Catalan? Why cannot they learn their own history, which was always separate from the Spanish Empire. How is it that America does not speak Catalan? Why can’t monolingual Spaniards learn Catalan? Why do they completely silence Catalan history? Catalonia existed seven centuries independent of Castile and survived three more of Spanish absolutism. A reminder that the laws imposed by the French Bourbons on Catalonia in 1714 were Castilian, as the Treaty of Utrecht states, not Spanish. In Switzerland all Germans, 80% of the population, learn French. In Spain the 60% who are monolingual Spaniards do not learn Catalan. Catalans are bilingual and Hispanified Spaniards monolingual. When Herr Wert talks about Hispanizing Catalonia he exposes his lack of education and less culture. A minister of culture and education representing all Spaniards should say exactly the opposite: Catalanize Spain. If monolingual Spaniards want Catalonia to remain in Spain they must do the opposite of Spanish nationalists: Monolingual Spain must learn Catalan and Catalan history and stop the threats and lies. Would Geneva remain in Switzerland if French were no respected throughout Switzerland and suffering the Catalan fiscal deficit? Bern does the opposite of Madrid: Respect for minority languages, no discrimination and never ban a referendum. Nobody wants to leave Switzerland, but the Spanish Empire has already lost all of Latin America, by the way just as monolingual as Madrid.

(“Herr Wert catalanitza Espanya,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 11 November 2012)

Herr Wert catalanitza Espanya

per Josep C. Vergés

 

Franco a Herr Wert: “No te preocupes por lo que digan. A ti te pasa como a mi: eres muy franco.” Primera foto: Herr Wert espanyolitza els nens catalans.

Les paraules no són nacionalistes, però les persones sí, com el ministre d’”educació” i “cultura” del govern central del PP, Ignacio Wert, de nom alemany que vol dir valor, en el sentit d’ètica civil, no de força militar. Però Herr Wert sap poc alemany perquè confon el seu nom quan tot ho resol per la força i no amb ètica. Més aviat s’hauria de dir Wertlos –sense cap valor ètic- quan exigeix “espanyolitzar” els catalans per la força.

Què vol dir Herr Wert, que els catalans només serem espanyols si parlem castellà, si anem als toros i si som del Real Madrid? Si parlem català, si anem d’excursió a Montserrat i si som del Barça ja no som espanyols? Vivint a Suissa on quatre idiomes conviuen, cadascun exclusiu a la seva terra, resultaria impensable que Berna exigís suissar els franco, italo o romançparlants. Més aviat suissar seria el mateix suïcidi  que espanyolitzar. Pretendre que la Romandia, el Ticino o els Grisons fossin com els suissos alemanys també faria crèixer els referèndums d’independència amb aquesta mala educació i incultura espanyolista. I ja no parlem de diners. Cantons rics com Zurich o Ginebra paguen més, però misèria i companyia comparat amb l’explotació del Potosí català per l’imperi espanyol a Madrid. Les males maneres, les mentides descarades, el menyspreu sistemàtic i les amenaces constants fan que la política de Madrid envers Catalunya sigui wertlos, sense cap valor ètic. Quedem-nos amb les paraules i deixem la pela per un altra dia. Tots els idiomes s’enriqueixen d’altres. Futbol és anglès analfabet per football, perquè els anglesos crearen l’esport. Franco va imposar la traducció literal, balonpie. Hitler va imposar Fernsehen quan els anglesos inventaren la televisió, però el feixisme espanyol ja estava massa debilitat quan arriba aquí als anys seixanta per imposar Largavisión. De fet balonpie no ha sobreviscut la democràcia. Potser això vol espanyolitzar Herr Wert. Si els catalans diem pilotapeu no serem prou espanyols? I si tossuts seguim dient futbol i a sobre el Barça guanya? Espanyolitzar Catalunya és malèvol i ridícul. Per què els catalans no podem ser espanyols parlant català? Pe què no podem explicar la nostra història, al marge, com així va ser, de l’imperi castellà. Com és que Amèrica no parla català? Per què l’Espanya monolingue no aprèn català? Per què silencia totalment la història catalana? Catalunya va existir set segles independent de Castella i ha sobreviscut uns altres tres d’absolutisme castellà. Recordaré que les lleis que els borbons francesos imposaren a Catalunya el 1714 foren castellanes, com diu el Tractat d’Utrecht, no espanyoles. A Suissa tots els alemanys, el 80% de la població, aprenen francès. A Espanya el 60% de població castellana monolingue no aprèn català. Els catalans som bilingues i els castellans espanyolitzats monolingues. Quan Herr Wert parla d’espanyolitzar Catalunya desvetlla la seva mala educació i ínfima cultura. Un ministre de cultura i educació que representi tots els espanyols hauria de dir exactament al revés: catalanitzar Espanya. Si els espanyols monolingües volen que Catalunya segueixi a Espanya han de fer el contrari del que fan els espanyolistes: que l’Espanya monolingue aprengui català i la història de Catalunya, i prou d’amenaces i mentides. Ginebra es quedaria a Suissa si el francès no fos respectat a tot Suissa i amb el dèficit fiscal català? Berna fa el contrari de Madrid: respecta els idiomes minoritaris, no discrimina i no prohibeix cap referèndum. Ningú marxa de Suissa, però de l’imperi espanyol ja va marxar tota Amèrica, per cert tan monolingüe com Madrid.

(“Herr Wert catalanitza Espanya,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 11 novembre 2012)

14 November 2012 - Posted by | Culture/Cultura, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. El Sr. Ministre d’Espanya reconeix la independència del poble català, sense volguer és clar, a través de comprovar que els escolars catalans són diferents dels castellans o espanyols. Com que això li impedeix la quadratura del cercle dintre la seva ment, vol furtar-nos la petita parcel.la o instrument d’Estat que encara tenim en ensenyament.

    Like

    Comment by Eduard Cardona | 14 November 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: