La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Lies of Failed State Spain/LES MENTIDES DE L’ESTAT FALLIT ESPANYA

The Lies of Failed State Spain

 

Speaking Catalan causes cancer. Current PP poster in the Catalan speaking Balearic Islands. Below: From guns to butter: photograph from the 1870s when Barcelona built a park of the Citadel used by the Franco-Spanish occupiers since 1714.

 

Spain’s history is constructed of manipulations and falsifications. Castile took over the purely geographical name designating the Iberian Peninsula to build up a state based on brutality against the peoples they dominated in the peninsula, America and Flanders. Spain is a complete failure because it is based on false premises. Portugal is excluded only because they managed to get away when Catalonia couldn’t in 1640, and now Spain faces the disaffection and rejection of Catalonia and the Basque Country, who want independence.

According to the latest historical research Christopher Columbus’ expedition to America was paid in ducats. In 1492 ducats already existed in Catalonia but were totally unknown in Castile, which continued using Islamic currency. The payments receipts were deposited in the Rational Archives of Barcelona and managed by the Santangelos, Jews serving, the Catalan crown. If you ask any Spaniard who paid for the Discovery of America, they will answer it was with Spanish money, and even say with the sale of the jewels of Isabel the Catholic. Spanish historians also hide that Columbus was received in Barcelona, that his second expedition left from this city, and that he was appointed to the position of viceroy, which did not exist in Castile. Some examples of the constant manipulation of history carried out from Castile. According to the PP, as we have heard these days, Spain has more than two thousand years of history. And for the PSOE it also dates from Roman times. According to others, from the Catholic Kings. In fact the first time the name of Spain was used officially was in 1870 with King Amadeo of Savoy! The truth is the Crown of Aragon was confederated from the 16 C to 1714, when centralism was imposed. A beginning which could not be worse, undertaken in blood and fire, carrying out the cultural genocide of Catalans, their language, their culture, their rights, their institutions, their names, even their place names. This is the history that both the PP and the PSOE support, an undemocratic history.

(“Espanya, una nació fracassada,” by Jaume Fàbrega, Diari de Girona, 16 November 2012)

 

Les mentides de l’estat fallit Espanya

De les armes fem flors: foto dels 1870s quan Barcelona ajardina la Ciutadella dels ocupants franco-castellans des de 1714. Primera foto: Hablar catalán produce cáncer. Poster del PP a les Illes Balears de parla catalana.

 

La història d’Espanya està feta de manipulacions i falsificacions. Castella es va apropiar del nom purament geogràfic que designava la península ibèrica. Ha construit un estat basat en la brutalitat contra els pobles que domina a la península, Amèrica i Flandes. Espanya és un complet fracàs perquè les seves bases són falses. No inclou Portugal, que se li va escapar el 1640, quan Catalunya no ho va poder fer, i compta amb la desafecció i el rebuig de Catalunya i el País Basc, que es volen independitzar.

 

Segons una darrera investigació històrica, l’expedició de Cristòfol Colom a Amèrica fou pagada en ducats. El 1492 el ducat ja existia a Catalunya, però era totalment desconegut a Castella que continuava emprant moneda islàmica. Els comprovants dels pagaments es van dipositar a l’Arxiu Racional de Barcelona i foren gestionats pels Santàngel, jueus de la corona catalana. Si pregunteu a qualsevol espanyol com es va finançar el Descobriment d’Amèrica, us contestarà que amb diners castellans, i fins i tot, amb la venda de les joies d’Isabel la Catòlica. Igualment els historiadors espanyols oculten que Colom va ser rebut a Barcelona, que la segona expedició va sortir d’aquesta ciutat o que va ser nomenat amb el càrrec de virrei, que no existia a Castella. Són petites mostres d’una constant manipulació de la història que s’ha fet des de Castella. Segons el PP, com hem vist aquests dies, Espanya té més de dos mil anys d’història. Segons el PSOE també data de l’època dels romans. Segons molts d’altres, dels Reis Catòlics. Doncs bé. La primera vegada que es fa servir el nom d’Espanya de forma oficial és el 1870 amb Amadeu de Savoia! De fet, la Corona d’Aragó estava confederada des del segle XV fins 1714, quan s’implanta el centralisme. Un començament que no pot ser pitjor, fet a sang i a foc, amb la institució d’un genocidi cultural contra els catalans, la seva llengua, la seva cultura, el seu dret, les seves institucions, els seus noms, els seus topònims. Aquesta és la història que avalen tant el PP com el PSOE, una història antidemocràtica.

(“Espanya, una nació fracassada,” per Jaume Fàbrega, Diari de Girona, 16 novembre 2012)

Advertisements

16 November 2012 - Posted by | Politics/Política |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: