La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Pension Spain/PENSIÓ ESPANYA

Pension Spain

by Josep C. Verges

 

Modernist graffiti in Pension Spain (Hotel Espanya) in Barcelona. Below: “I’m off to demonstrate in support of billionaire pensions for bankers.” “But why don’t you send the butler as usual?” “He is mobilising today against retirement at age 67.” “What has happened to servants nowadays?”

 

Pension Spain is no spa hotel for Catalans and Basques. Spanish nationalists threaten that they would lose out on pensions with independence. The opposite is true. Catalans and Basques would enjoy pensions up to 50% higher, or pay 50% less in social security, compared to what was paid in September 2012.

 

Catalonia: 16% of population in Spain and 9% of pensions paid, that is 44% less than its weight.

Basque Country: 6% of population and 3% of pensions, half its weight.

Madrid: 14% of population but 19% of pensions paid, one third more than its weight.

The 6 bilingual autonomies: 41% of the population in Spain get only 30% of pensions paid.

The 11 monolingual Spanish-only autonomies: 59% of the population in Spain get 70% of pensions paid.

Spain guarantees that Spanish-only monolinguals are one third better off and bilingual Spaniards one third worse off than a hypothetical (and non-existent) average Spaniard. On top bureaucratic Madrid gets gold plated pensions while highly industrialised Catalans and Basques are the most discriminated. No wonder they are fed up subsidising other people’s welfare and want independence.

(Importe de las pensiones abonadas septiembre 2012, Secretaría de estado de presupuestos y gastos, Ministerio de hacienda)

 

Pensió Espanya

per Josep C. Vergés

 

“Me voy a la manifestación en favor de las pensiones multimillonarias de los banqueros.” “Pero por qué no va el mayordomo como otras veces?””Es que hoy tiene movilización contra la jubilación a los 67 años.””Cómo está el servicio!” Primera foto: Esgrafiat modernista de la Pensió Espanya (avui hotel) de Barcelona.

 

La Pensió Espanya no és cap hotel balneari per a catalans i bascos. Els espanyolistes amenacen que perdran pensions amb la independència. Exactament el contrari. Catalans i bascos disposaran de pensions fins a 50% més elevades, o cotitzaran 50% menys en seguretat social, comparat amb el que han pagat setembre 2012.

 

Catalunya: 16% de la població espanyola i 9% de les pensions pagades, és a dir 44% menys del seu pes.

País Basc: 6% de la població i 3% de les pensions, la meitat del seu pes.

Madrid: 14% de la població i 19% de les pensions pagades, un terç més que el seu pes.

Les 6 autonomies bilingues: El 41% de la població espanyola cobra només el 30% de les pensions pagades.

Les 11 autonomies monolingües exclusivament en castellà: El 59% de la població espanyola rep el 70% de les pensions pagades.

Espanya garanteix que els monolingües exclusivament en castellà viuen un terç millor i els espanyols bilingues un terç pitjor que un hipotètic (i inexistent) espanyol mitjà. A sobre la burocràtica Madrid rep pensions daurades mentre els altament industrialitzats catalans i bascos són els més discriminats. Cap sorpresa que estan farts de subvencionar el benestar aliè i volen la independència.

(Importe de las pensiones abonadas septiembre 2012, Secretaría de estado de presupuestos y gastos, Ministerio de hacienda)

Advertisements

19 November 2012 - Posted by | Economy/Economia |

1 Comment »

  1. Aquesta diferencia en pensions és deguda a que molts que han treballat aqui tota la vida tornan a la seva “patria” d’origen quan es jubilen.

    Nota de l’editor: Així que la pàtria d’origen és Madrid, que és la que cobra molt per sobre dels altres? Jo diria que són més aviat els sous inflats de la burocràcia. Estremadura i Madrid, on el 50% de la població és buròcrata, té pensions molt per sobre d’on la gent treballa. Per exemple Madrid cobra el doble que Catalunya amb un milió i mig menys d’habitants.

    Like

    Comment by Francesc | 20 November 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: