La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Catalonia like France, Spain like Greece/CATALUNYA COM FRANÇA, ESPANYA COM GRÈCIA

Catalonia like France, Spain like Greece

Catalonia  would enjoy the average eurozone income, richer than Italy and similar to France, while Spain would become impoverished like Greece. Below: The Eiffel Tower was built for the 1889 World’s Fair in Paris which followed the 1888 World’s Fair in Barcelona. Catalonia has not lost pace.

 

Credit Suisse have done their homework while know-nothing Madrid sticks to threats. The much more practical Swiss analysed what independent Catalonia would look like: richer than Italy and more like France while Spain would fall to Greek-style poverty with a similar bureaucratic and subsidised state. The Financial Times concludes that Europe is more interested in dynamic Catalonia than ruined Spain:

 

“It is easy to see why independence looks attractive for Catalonia and Scotland. Quite apart from a certain highhandedness from London and Madrid, more and more power is wielded from Brussels, while central governments offer little and demand austerity. An independent Catalonia would be richer but more indebted than Spain. Gross domestic product per head of €27,430 last year was ahead of Italy, while the rest of Spain at €22,284 was closer to Greece. Catalonia would have debt of 94% of GDP, far ahead of the rest of Spain’s 79%. But its taxes would no longer have to subsidise Spain. Scotland, meanwhile, would look much like the rest of the UK, at least until oil ran out. The worst case would be that the new countries were locked out of Europe by vengeful Spanish or English politicians, destroying their trade. Brussels is supporting warnings that EU membership would not be automatic, but it is hard to see Catalonia being excluded. Its economy is the same size as Greece, and kicking it out of the euro would be damaging. Spain and Britain could suffer too. Losing Catalonia’s industrial base would underline Spain’s weakness. Sterling from a disunited kingdom might lose value as a reserve currency and prompt focus on Britain’s budget deficit and debt. Raise questions about the UK’s haven status, and gilt yields of 1.8% are even harder to justify.”

(“Catalonia’s Choice,” by Credit Suisse Securities Research & Analytics, 19 November 2012 and “No need for bond investors to panic yet,” by James Mackintosh, Financial Times, 20 November 2012)

 

Catalunya com França, Espanya com Grècia

La torre Eiffel fou construida per a ’Exposició Universal de París de 1889 que seguia l’Exposició Universal de Barcelona de 1888. Catalunya segueix a roda. Primera foto: Catalunya es trobaria a la mitjana de l’eurozona, més rica que Itàlia amb una renda similar a França, mentre Espanya s’empobriria com Grècia.

 

Credit Suisse ha fet els deures que Madrid ignora amb les seves amenaces. Els suissos, més pràctics, han analitzat com seria Catalunya independent: més rica que Itàlia i com França mentre Espanya cauria a la misèria de Grècia, amb un estat burocràtic i subvencionat similar. El Financial Times conclou que Europa estarà més interessada en la dinàmica Catalunya que en l’arruinada Espanya:

 

“És fàcil veure per què Catalunya i Escòcia veuen la independència atractiva. A més de la coneguda prepotència de Londres i Madrid, cada cop Brussel.les exerceix més i més poders, mentre que els governs centrals ofereixen poc i exigeixen austeritat. Una Catalunya independent seria més rica, però més endeutada que Espanya. El PIB de €27.430 de l’any passat la situava per davant d’Itàlia, mentre que la resta d’Espanya amb €22.284 estava més a prop de Grècia. Catalunya tindria un deute del 94% del PIB, molt per davant de la resta d’Espanya amb 79%. Però els seus impostos ja no anirien a subvencionar Espanya. Escòcia, per la seva banda, s’assemblaria molt a la resta del Regne Unit, almenys fins que exhaureixin el petrolir. El pitjor cas seria si els dos nous països troben la porta d’Europa tancada per venjança dels polítics espanyols o anglesos, destruint el seu comerç. Brussel.les recolza les advertències que la participació a la Unió Europea no seria automàtica, però és difícil veure que Catalunya quedi exclosa. La seva economia és de la mateixa mida que Grècia i treure-la de l’euro seria problemàtic. Espanya i Gran Bretanya també patirien les consequències. La pèrdua de la base industrial catalana ressaltaria la debilitat d’Espanya. La lliura esterlina en un Regne Desunit podria perdre el seu valor com a moneda de reserva i posaria en qüestió el dèficit pressupostari i el deute anglesos. Encara més difícils de justificar serien preguntes sobre l’estatus del Regne Unit com a port segur, i els rendiments dels bons del tresor d’1,8%.”

 (“Catalonia’s Choice,” per Credit Suisse Securities Research & Analytics, 19 novembre 2012 and “No need for bond investors to panic yet,” per James Mackintosh, Financial Times, 20 novembre 2012)

Advertisements

22 November 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: