La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Mas Gets His Five Goats/MAS I LES SEVES CINC CABRES

Mas Gets His Five Goats

by Josep C. Verges

Mas plays Moses in the authentic CiU electoral poster. Below: Bad business for Met and his goats, like selling dollars at ninety cents. The pre-surrealist Santiago Rusiñol had already shown Olot hill farmers were not taken in, just like Catalans weren’t now.

 

Diari de Girona editorialises: “The election was fought as a referendum on the sovereignty of Catalonia and a test of Artur Mas leading this process. Voters reaffirmed their desire to be consulted, but decided Artur Mas should not have enough power to guide and proceed alone. The process of sovereignty has been weakened despite the parliamentary arithmetic. Mas himself, in a tone that denoted anything but euphoria, admitted he cannot govern alone. It won’t be easy. The snap election left a more fragmented parliament, a weaker future Catalan President and a government with more shadows than lights. Mas has done as bad a trade as Met with his goats.

 

Let’s look at the goats. First the Spanish nationalist goat. Madrid is euphoric, but one must a real ass to see progress when there are 28 MPs out of 135 against the referendum for independence while 107, 79%, support the right to decide. This is a Spanish nationalist victory like the Great Armada sunk by the English. The second sovereignty goat has stood its ground with the narrow majority predicted in the opinion polls. But this wasn’t a vote for independence, rather to organise a referendum, so it was not the issue now. This majority already existed with a fundamental change, that CiU has declared openly for independence for the first time. They lost 12 seats, but hold two thirds more than the second, Esquerra. Esquerra has been for independence since the 1992 Barcelona Olympics when Carod Rovira made a pact to end Terra Lliure terrorism by putting peaceful independence in the manifesto. Esquerra has had a colourful history, but finally reach their objective of becoming the second party, unseating the socialists full of contradictions. The third absolutist goat of the PP shows its evil character. The PP has only held an absolute majority for the last four years of Aznar and this past year with Rajoy. They could not govern worse, neofascism that rejects all dialogue. All the ministers mobbed Catalonia with the laughable result of finding themselves the fourth party gaining just one seat, losing one ally -CiU- and becoming irrelevant on the referendum. The fourth goat, called Majestic, is the one CiU and PP always preferred. Mas governed in a minority with the leave of the PP, just like Aznar in a minority made a pact in Hotel Majestic with CiU. They cannot any more in Catalonia, far from a workable majority, and the PP dirty tricks uncovering the Pujol family corruption will make difficult any future pact in Madrid, if Catalans are still there, when PP lose the majority. The fifth goat is corruption. Corruption in Spain is metastising. The corrupt presumed innocent remain in power like Duran Lleida. The PP leaked the report of the tax police on the bank accounts of the Pujol family in Switzerland from commissions for public works channelled through the Palau de la Musica. I offered to ask for a denial from Lombard Odier bank, but Jordi Pujol does not want. Why not? The Pujol family vanished from the front row, but Mas could not avoid the set-back because of the commissions his deceased father was paid by Pujol and Co. Mr. Mas, corruption cannot be “regularised.” Give back all the money. And this is where we stand in the business of Mas and his five Catalan goats.

(“Mas i les seves cinc cabres,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 27 November 2012)

 

Mas i les seves cinc cabres

per Josep C. Vergés

El negoci d’en Met amb les cabres és vendre duros a quatre pessetes. El presurrealista Santiago Rusiñol ja va demostrar que els pagesos d’Olot no es deixaven enganyar com tampoc ara els catalans. Primera foto: Mas fent de Moisès en l’autèntic pòster electoral de CiU.

 

Editorialitza Diari de Girona: “Les eleccions es plantejaven com un plebiscit sobre la sobirania de Catalunya i mesuraven la força d’Artur Mas com a líder d’aquest procés. Els ciutadans han ratificat el seu desig de ser consultats, però han decidit que Artur Mas no tingui la força suficient per poder ser el guia i conductor en solitari. El procés sobiranista es veu afeblit malgrat l’aritmètica parlamentària. El mateix Mas, amb un to que no denotava cap tipus d’eufòria, va admetre que no podrà governar en solitari. No ho tindrà fàcil. L’avançament electoral ens deixa un Parlament més fragmentat, un futur President de la Generalitat més afeblit i una governabilitat amb més ombres que llums. Mas ha fet el negoci d’en Met i les cabres.”

 

Examinem les cabres. Primer la cabra espanyolista. Madrid està eufòric, però s’ha de ser ben ruc per veure progrés en 28 de 135 diputats contra el referèndum d’independència, mentre 107, el 79%, dóna suport al dret de decidir. Vaja victòria espanyolista, de la Gran Armada enfonsada pels anglesos. La segona cabra soberanista s’ha quedat plantada, amb la majoria ajustada de les enquestes. No es votava independència, sinó organitzar un referèndum, així que no cal fer volar coloms. Aquesta majoria ja existia, però amb un canvi fonamental. CiU s’ha declarat obertament independentista per primer cop. Ha perdut 12 diputats, però té dos terços més que el segon, Esquerra. Esquerra és independentista des de les Olimpíades de Barcelona de 1992 quan Carod Rovira pacta la fi del terrorisme de Terra Lliure posant la independència pacífica al programa. Esquerra ha viscut tots els colors de l’auca, però finalment aconsegueix l’objectiu de ser segona força, desbancant el PSC ni carn ni peix. La tercera cabra del PP absolutista mostra la seva mala llet. El PP només ha tingut majoria absoluta quatre anys d’Aznar i ara un any de Rajoy. No pot governar pitjor amb neofranquisme que rebutja el diàleg. Tots els ministres han fet mobbing a Catalunya amb el ridícul resultat de quedar quarta força amb un diputat més, un aliat menys, CiU, i irrellevància de cara el referèndum. La quarta cabra, anomenada Majèstic, és la que CiU i PP sempre han volgut. Mas governava en minoria amb el vistiplau del PP, igual que Aznar minoritari pactava a l’Hotel Majèstic amb CiU. Ja no poden a Catalunya, lluny de cap majoria, i el joc brut del PP destapant la corrupció pujolista fa difícil un futur pacte a Madrid, si encara hi som, quan el PP perdi la majoria. La cinquena cabra és la corrupció. La corrupció a Espanya està en metàstasi. Els corruptes presumpte innocents segueixen al poder, com Duran Lleida. El PP ha fet sortir l’informe de la policia fiscal sobre comptes dels Pujol a Suissa per comissions d’obres públiques canalitzades a través del Palau de la Música. Jo vaig oferir-me a buscar un desmentit al banc Lombard Odier, però Jordi Pujol no vol. Per què no vol? La família Pujol ha desaparegut de primera línia, però Mas no ha pogut evitar el càstig per les comissions del seu pare rebudes de Pujol i Cia. Sr. Mas, no pot “regularitzar” la corrupció. Torni tots els diners. I així estem, amb el negoci de les cinc cabres catalanes de Mas.

(“Mas i les seves cinc cabres,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 27 novembre 2012)

Advertisements

29 November 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: