La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Spain Terrified of Catalans/ESPANYA ACOLLONIDA DELS CATALANS

Spain Terrified of Catalans

by Josep C. Verges

ABC Mas_html_2e87a377

Spanish Plenty: ABC headlines: “Catalonia rejects independence. Mas loses his plebiscite.” The truth: 79% for referendum, 21% for unionist parties. Below: Red Plenty: The Soviet Empire was a paradise for European intellectuals but a nightmare for those living under communist lies.

 

You can fool the world most of the time, but you cannot fool your own subjects. Lies eventually are exposed. Spain lied its way into an empire and continues to lie about its remaining colony, but Catalans have had enough.

 

Spain is built on lies. The Catalan chronicles of the Middle Ages narrate how Jaume I complained about his son-in-law, Alfonso X el Sabio because the Spaniard was a liar, a cheat and more importantly, could not keep his word. The Arab Kings of Granada preferred to sign treaties with Catalans because they said Spaniards always broke them. Modern research increasingly points to Columbus being a Catalan Jew. The inferiority complex of Spaniards about Catalans comes from afar. When Spaniards expelled Jews who refused to convert -most Catalan Jews did- Spaniards immediately turned the same Jewish jokes into Catalan jokes. Catalans are not a joking matter any more. Madrid flourished with fascism while democracy has made Catalonia stand out. Barcelona organised a fantastic Olympics in 1992 which Spanish nationalists hated despite winning the most medals ever, and unlike little Englanders who could wallow in nationalism with London 2012. Sticking to sport, Barça has always been a cuckoo in the Spanish nest. Franco had to build up Real Madrid by stealing players and biased refereeing to stop Barcelona. When Cruyff after the despot’s death made Barcelona top again, the cheating restarted with democracy, but Real Madrid sacked manager Del Bosque because he could not win playing like Barcelona. He learnt his lesson and Spain wins with him as manager with Barcelona players. Real Madrid won last year’s league by cheating and has been unable to keep up this season. Sport mirrors Spain’s problem with Catalonia. Cheating only gets you so far. Spain can only win the Olympics, the World Cup or economic growth with Catalans, not against them.

 

Espanya acollonida dels catalans

per Josep C. Vergés

Red Plenty_html_2deedc57

Abundor Roja: L’imperi soviètic fou un paradís per als intel.lectuals europeus, però un malson pels que vivien sota les mentides comunistes. Primera foto: Abundor espanyola: Titulars de l’ABC: “Cataluña rechaza la independencia. Mas pierde su plebiscito.” La veritat: 79% afavor del referèndum, 21% pro partits unionistes.

 

Pots enganyar la resta del món un cert temps, però mai enganyes els treus propis súbdits. Les mentides a la llarga sempre es destapen. Espanya va muntar un imperi de mentida i continua mentint sobre la colònia que li queda, però els catalans han dit prou.

 

Espanya està construida de mentides. Les cròniques catalanes de l’edat mitjana expliquen com Jaume I es queixa del seu gendre, Alfons X el Savi, perquè l’espanyol era un mentider, un trampós i més greu encara, no tenia paraula. Els reis àrabs de Granada preferien signar tractats amb els catalans perquè deien que els espanyols sempre els trencaven. La investigació moderna apunta cada vegada més que Colom era un jueu català. El complex d’inferioritat dels espanyols amb els catalans ve de lluny. Quan els espanyols expulsaren els jueus que no volien batejar-se -la majoria dels jueus catalans ho feu- els espanyols immediatament convertiren els mateixos acudits jueus en catalans. Però avui els catalans ja no són cosa de broma. Madrid va florir amb el feixisme mentre la democràcia ha fet que Catalunya es destaqui. Barcelona va organitzar uns Jocs Olímpics fantàstics el 1992, que els espanyolistes odiaren, tot i guanyar més medalles que mai, a diferència dels anglesos aillacionistes que pogueren rebolcar-se amb el nacionalisme de Londres 2012. Seguint amb l’esport, el Barça sempre ha estat una pedra a la sabata espanyola. Franco va haver de reconstruir el Real Madrid robant jugadors i amb arbitratges parcials per aturar el Barcelona. Quan Cruyff després de la mort del dèspota va fer pujar el Barcelona de nou, les trampes es reprenen amb democràcia, tot i que el Real Madrid acomiadaria del Bosque d’entrenador perquè no podia guanyar jugant com el Barcelona. Ell sí que ha après la lliçó i Espanya guanya amb ell com seleccionador amb els jugadors del Barcelona. El Real Madrid va guanyar la lliga passada amb trampes i ja no ha pogut aguantar el ritme aquesta temporada. L’esport reflecteix el problema d’Espanya amb Catalunya. Fer trampes només porta fins a un cert punt. Espanya només pot guanyar els Jocs Olímpics, la Copa del Món o el creixement econòmic amb els catalans, no en contra seva.

3 December 2012 - Posted by | Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. Estan menys acollonits del que sembla. Plens de ràbia, això sí.

    Like

    Comment by Salvador | 3 December 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: