La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Spanish Switzerland/LA SUISSA ESPANYOLITZADA

Spanish Switzerland

by Josep C. Verges

Image

Wert’s new school uniform for Catalans to enforce Spanishness three centuries after military occupation by the French and Spanish absolutists. Below: Ticino doesn’t speak German like the 80% majority of Swiss. Monolingual Spaniards are only 60%, but have no democratic culture.

My wife Swiss wife Regula has spent a long weekend with her three sisters in the house of the eldest, Ursula, who lives in Ticino. Since the Spanish nationalist minister for “education” and “culture” Herr Wert wants to “enforce Spanishness” on Catalonia by decree I asked her, a Swiss German speaker, if she had also felt a foreigner when not spoken to in the majority language of Switzerland. The answer was the opposite of Spanish nationalists: “I felt so Swiss with the same shops, but everything written in Italian!” Spanish Switzerland does not exist. Swiss Germans do not want to enforce Swissness on Ticino like Franco’s heirs try to enforce Spanishness on Catalonia. The Swiss are Swiss in German, French, Italian and Romance, but Catalans can only be Spanish in Spanish. “Denounce all who speak Catalan. Speak the language of the Empire” warned fascist posters until Hitler lost the war.

Interestingly Switzerland is also a monolingual country, although four languages are spoken. Swiss Germans are just as monolingual as monolingual Spaniards, but the Swiss French and Swiss Italians are also monolingual. Only frontier areas between German and French are bilingual, known as the Rööschtigraben or Potato Cake Moat, because Swiss German cuisine does not cross the border, like Catalan tomato bread does not cross the western strip of the Franja de Ponent. The border of Catalonia is not just words Herr Wert. The only Swiss who are fully bilingual are Romance speakers, a cousin of Catalan, who also say bon dia for good morning! Josep Pla said that his country was where he was greeted with bon dia. The Alps also say bon dia. The Grisons are bilingual like Catalonia, but Switzerland is monolingual like inland Spain. How do they manage to avoid conflicts and stay united? Very simple: Germans learn compulsory French, the second language in weight, and the French, German. Monolingual Spaniards are less than 60% of the population compared with 80% of Swiss Germans, but they are incapable of learning Catalan spoken by 30% of the Spanish population. Three centuries of absolutism imposing Spanish by force and Herr Wert, with a German surname and the know nothing culture of Spanish nationalists, wants to make Catalonia more Spanish by force. Catalans are always amazed at the petrified ignorance about Catalonia of Spaniards. Anything that is not Spanish is silenced , that is almost half of Spain, and a false history of Spain indoctrinated from an early age in monolingual Spain. Not a single Catalan word is learnt and equally sadly they know nothing of the history of Catalonia. The 59% monolingual Spaniards are illiterate on the one third of Spain which is Catalan speaking, like they are also illiterate on Basques and Galicians, the other 10% of the population. Not that the Swiss are well informed about their own country. While they all learn another of the so-called “national” languages, the truth is that they know little about each other. When a Geneva school organised an outing to German Switzerland, a student asked whether they had to take euros instead of Swiss francs and on the way back another asked the teacher whether they had spent the day in Germany! Indeed it is difficult to see the same country in another language, especially if illiterate. But the Swiss are not illiterate and feel Swiss in four languages, while monolingual Spaniards do not feel at all Spanish in four languages. They do not accept anyone who does not speak like them. A Swiss Spain would be a country where everyone can live, in peace, even if ignoring each other. Spanish natioanalist Spain wants to impose “Buenos dias” where we say “Bon dia.” My country speaks Catalan, but illiterate Spaniards like Herr Wert don’t want us in Spain. According to Pla’s classification, we are not friends, just acquaintances, but better we were just on nodding terms with Spanish nationalists. So goodbye to them and have a good day.

(“La Suissa espanyolitzada,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 5 December 2012)

La Suissa espanyolitzada

per Josep C. Vergés

Image

Ticino no parla l’alemany majoritari del 80% de suissos. Els castellans monolingues només són el 60%, però no tenen cultura democràtica. Primera foto: El nou uniforme escolar de Wert per a espanyolitzar els catalans a la força tres segles després de l’ocupació militar pels absolutistes francesos i castellans.

La meva dona suïssa, Règula, ha passat un cap de setmana llarg amb les seves tres germanes a casa de la gran, Ursula, que viu al Ticino. Com que el ministre de “educació” i “cultura” espanyolista Herr Wert vol “espanyolitzar” Catalunya per decret li demano, ella que és de parla suïssa alemanya, si també s’ha trobat estrangera quan no li parlen en l’idioma majoritari suís. La resposta és la contrària dels espanyolistes: “Em trobo tan suïssa allà, amb les mateixes tendes, però tot escrit en italià!” La Suissa espanyolitzada no existeix. Els suís alemanys no volen suissar el Ticino com els hereus de Franco pretenen espanyolitzar Catalunya. Els suissos són suissos en alemany, en francès, en italià i en romanç, però els catalans només podem ser espanyols en castellà. “Denunciad a los que usen el catalán. Habla la lengua del imperio,” ja deien els cartells feixistes fins que Hitler perdé la guerra.

Curiosament Suissa també és un país monolingüe, tot i que parla quatre llengues. Els suissos alemanys són tan monolingües com els castellans monolingues, però els suissos francesos i els suissos italians també són monolingües. Els únics bilingues són els municipis limítrofs entre l’alemany i el francès, anomenats Rööschtigraben, o fossar del pastís de patates, perquè el menjar suís alemany no traspassa la frontera, igual que el pa amb tomàquet català no passa de la Franja de Ponent. La frontera de Catalunya no és només de paraula Herr Wert. Els parlants suissos del tot bilingues són els d’idioma romanç, cosí germà del català, doncs diuen bon dia! Josep Pla definia que el seu país era on el saludaven amb bon dia. Els Alps també diuen bon dia. Els Grisons són bilingues com Catalunya, però Suissa és monolingue com els mesetaris. Com s’ho fan per no tenir conflictes i seguir units? Molt fàcil: els alemanys aprenen francès obligatori, la segona llengua en pes, i els francesos, alemany. Els espanyols monolingues són menys del 60% de la població, comparat amb el 80% suís alemanya, però són incapaços d’aprendre el català que parla el 30% de la població espanyola. Tres segles d’absolutisme imposant el castellà per la força i Herr Wert, de nom alemany i d’incultura espanyolista, vol seguir espanyolitzant Catalunya per la força. Els catalans sempre quedem astorats de la ignorància petrificada dels espanyolistes sobre Catalunya. El silenci de tot el que no sigui castellà, és a dir pràcticament la meitat d’Espanya, i la falsificació de la història d’Espanya s’indoctrina des de ben petits a l’Espanya monolingue. No aprenen ni un sol mot en català i no saben ni un trist borrall de la història de Catalunya. El 59% de castellans monolingües són analfabets sobre el terç de l’Espanya catalanoparlant, com són analfabets sobre bascos i gallecs, l’altre 10% de la població. No us penseu que els suissos coneixen massa bé la seva terra. Tot i que aprenen un altre dels idiomes dits ”nacionals”, la veritat és que saben poc els uns dels altres. Quan una escola de Ginebra anà de visita a la Suissa alemanya, un alumne preguntà abans si calia portar euros en comptes de francs suissos i, de tornada, un altre demanava al mestre si havien passat el dia a Alemanya! Efectivament es difícil veure el mateix país en un altre idioma, sobretot si un és analfabet. Però els suïssos no són analfabets i se senten suïssos en quatre idiomes, mentre els espanyols monolingues no se senten gens espanyols en quatre idiomes. No accepten ningú que no parli com ells. Una Espanya suissa seria un país on tothom hi pot viure, tot i que s’ignorin mútuament. L’Espanya espanyolista vol imposar “Buenos dias” on diem “Bon dia.” El meu país parla català, però analfabets com Herr Wert no ens volen a Espanya. Segons la classificació de Pla, no som amics, només coneguts, però millor que passem a simples saludats amb els espanyolistes. Així que bon dia tinguin.

(“La Suissa espanyolitzada,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 5 desembre 2012)

Advertisements

5 December 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

2 Comments »

  1. Em sembla absurd que aquí no es condueixin com expliques ho fan els helvètics i, al mateix temps, em sembla igual d’absurd esperar d’aquests d’aquí un comportament com els d’allà. Però no hi ha res a fer, res de res…no canviaran ni jartos de vino, com diuen els chelis…En tot cas l’has ben clavada…

    Like

    Comment by G. | 5 December 2012 | Reply

  2. Volia tan sols felicitar en Josep C. Vergés pel seu article sobre Suïssa i les llengües. Perquè és difícil explicar tan bé i en tan poc espai una realitat com la de les llengües helvètiques, i de pas donar una lliçó als espanyolistes. Hem estat amb la família a Suïssa un parell de vegades, i sí que vam quedar gratament sorpresos d’aquest romanx tan proper. Crec que Catalunya té una oportunitat. Aquest procés sobiranista només valdrà la pena si aconseguim millorar el país. Els resultats del 25-N poden ser una oportunitat per a un país que no necessita majories excepcionals ni Governs excepcionals, sinó tan sols persones serioses millorant les coses. No sóc un calvinista però diria que Catalunya necessita unes gotes de calvinisme moral per sortir-se’n.

    Like

    Comment by Pep Martí | 7 December 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: