La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Communists Gone and the Nationalists Next?/QUÈ HA SIGUT DEL PSUC I QUÈ SERÀ DE CIU?

The Communists Gone and the Nationalists Next?

by Josep C. Verges

Caputxinada Guillem_html_m7fddb5ed

Franco’s police besieged for three days the Capuchin monastery of Sarria in Barcelona where we founded a free student union. Their assault was front page of the Washington Post. Below: Guillem Martinez, the only photographer of the Capuchin siege (left), with Regula Pfeiffer and Josep C. Verges at the exhibition and conference in Reus.

After democracy was established the communist PSUC disappeared victim of its contradictions. What will happen with the corrupt presumed innocent Duran Lleida and the equally presumed innocent millionaire sons of Pujol? Perhaps CiU will also disappear victim of its contradictions. This is already happening to the socialists, in full collapse when recently they controlled all Catalonia: Government, Barcelona, provinces and big cities.

The struggle for independence today is a reminder of the struggle I experinced in the Democratic Union of Students against Franco. Only a few dared to stand up, but in a few years we had democracy with all the Catalan people demanding freedom, amnesty and the Statute of Autonomy. The massive demonstration restored autonomy -the only Spanish break with the fascist regime with the return of President Tarradellas. Other large demonstrations followed when the Constitutional Court tore apart the statute voted by Parliament, Congress and the people in a referendum, and also when this 9/11 1.5 million called for independence. The silent majority was not and will never be as silent as Madrid would like to believe. The desire for freedom never disappears even when only a few voices first speak out. There are other parallels. We could not vote freely in a dictatorship, but students held free elections to elect delegates, despite the dominance of a single party, the Communist PSUC that corrupted with their control and manipulation. Now we also have one big party remaining, CiU, that corrupts with their control and manipulation. What happened to PSUC and what will happen to CiU? We constituted the Student Union in the Capuchins, despite all the threats we could not do it. Today, despite the fighter bombing runs and the threats by Aznar, we shall also have a referendum. It is a shameless lie that the Constitution does not allow independence. Article 20, imposed by the Catalans, endorses the Universal Declaration of Human Rights, which includes the Right to Self-determination. Franco also had a constitution, the Principles of the National Movement, where Catalonia did not exist at all. We have a king imposed in a referendum which only permitted a yes vote, who has not sworn the democratic constitution. Past experience serves as a warning of where we are heading to thsoe in full power who wouylñd like to believe like Franco, that he had everything tightly bound under control, or as Jordi Pujol retells, all the fish in a basket.

(“Què ha sigut del PSUC i què serà de CiU?” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 15 December 2012)

Què ha sigut del PSUC i què serà de CiU?

per Josep C. Vergés

Guillem_html_m6264e0ce

Guillem Martínez, l’únic fotògraf de la Caputxinada (esquerra), amb Règula Pfeiffer i Josep C. Vergés a l’exposició i conferència de Reus. Primera foto: La policia de Franco assetjà tres dies el monestir caputxí de Sarrià a Barcelona on els estudiants constituirem un sindicat lliure. L’assalt fou portada del Washington Post.

Amb la democràcia el PSUC comunista va desaparèixer fruit de les seves contradiccions. Què passarà amb el corrupte presumpte innocent Duran Lleida i els no menys presumptes innocents fills milionaris de Pujol? Potser acabarà desapareixent CiU fruit de les seves contradiccions. És el que ja passa amb el PSC, en plena descomposició quan fa poc controlava tot Catalunya: Generalitat, Barcelona, Diputacions i grans ciutats.

La lluita que avui tenim per la independència recorda la lluita que jo vaig viure al Sindicat Democràtic d’Estudiants contra Franco. Només uns pocs donaren la cara, i al cap de pocs anys ja teníem democràcia amb tot el poble català exigint llibertat, amnistia i Estatut d’Autonomia. La massiva demostració que recuperava l’autonomia -l’únic trencament amb el règim feixista amb el retorn del President Tarradellas- ha estat seguida d’altres massives manifestacions quan el Tribunal Constitucional estripava l’Estatut votat pel Parlament, pel Congrés i pel poble en referèndum, o quan aquest 11-S 1,5 milions cridaven per la independència. La majoria silenciosa no era, ni és mai, tan silenciosa com creuen a Madrid. El desig de llibertat mai desapareix encara que siguin unes poques veus les que primer la formulin. N’hi ha d’altres paral.lelismes. A la dictadura no podíem votar lliurement, però els estudiants celebràrem eleccions lliures per elegir els delegats, tot i el predomini d’un sol partit, el PSUC comunista que corrompia amb el seu control i manipulació. Avui també queda un sol gran partit, CiU, que corromp amb el seu control i manipulació. Què ha sigut del PSUC i què serà de CiU? Nosaltres constituírem el Sindicat d’Estudiants als Caputxins, tot i les amenaces que no podríem fer-ho. Avui, tot i els avions de combat i les amenaces d’Aznar, tindrem referèndum. Mentida podrida que la Constitució no permet la independència. L’article 20, imposat pels catalans, fa seva la Declaració Universal dels Drets de l’Home, amb el Dret d’Autodeterminació. Franco tambè tenia constitució, els Principios del Movimiento Nacional, on ni existia Catalunya. Tenim un rei imposat en referèndum, on només es podia votar sí, que no ha jurat la Constitució democràtica. L’experiència viscuda serveix d’avís de navegants als totpoderosos que creuen tenir-ho tot, com deia Franco, atado i bien atado, o com repeteix Jordi Pujol, el peix al cove.

(“Què ha sigut del PSUC i què serà de CiU?” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 15 desembre 2012)

Advertisements

16 December 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. Aprofito per citar el llibre biogràfic del P. Salvador de les Borges- en el segle Joan Botam – (Borges Blanques 1926), ministre de l’orde de Framenors Caputxins de Catalunya i Balears en el temps de l’Assemblea del SDEUB i també per agrair-te la referència – Diari de Girona , 15 desembre d’enguany – que has fet de l’expo de la Caputxinada a Reus.

    Like

    Comment by Guillem | 19 December 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: