La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Pujol Family Swiss Accounts/ELS COMPTES SUISSOS DELS PUJOL

The Pujol Family Swiss Accounts

by Josep C. Verges

Ferrari Pujol_html_md0acfb5

Jordi Pujol jr seeks his fortune in the Americas with money from the Catalans and collects 17 cars, but the how-did-he-get-rich Ferrari has stolen his heart. Below: Swiss black money investigators may have their home in Einstein street, but they act with the secret absolutism of the Spanish Inquisition.

During the campaign for the Catalan parliamentary elections centred on a referendum on independence, supported by 78% of Catalans, Madrid uncovered that the Pujol family may have millions in Switzerland. I offered publicly to go personally to Lombard Odier Private Bank for their denial. Former Catalan president Jordi Pujol did not give me power of attorney, so I cannot say whether the Pujols are more honest than Caesar’s wife. Or maybe Pujol simply could not.

There are clever judges and dedicated policemen enough to eventually in the distant future find out the truth about where the taxes of Catalans have gone. Or maybe not, if after 12 years we still do not know where are the millions diverted by the people surrounding the corrupt presumed innocent Duran Lleida and his faithful Andorran friend Fidel (Faithful) Pallerols who has yet to stand trial. Dirty money is still waiting for the final judgment. No wonder the Swiss feel offended. It’s not the fault of the Swiss that worthless politicians hide taxpayer money. What will we do with the millions from Andalusian politicians if one day we are independent? Will La Caixa be more honest than Lombard Odier? Will the Catalan government make a law to prevent money laundering? Today Catalan politicians are the Andalusians of Switzerland. Let’s look at the Swiss law. It defines Peps with black money. These are not Pep Guardiolas, but Politically Exposed Persons. The problem is that only national Peps are controlled. If Rajoy, as well as Madrid, stole taxes from Catalans as a Pep he would be investigated if he deposited the money in Switzerland. But Jordi Pujol is not a Pep, only a provincial mini-Pep internationally speaking. President Mas would be a Pep if Catalonia becomes independent in 2014, but the mini-Pep Pujols today do as they please in Switzerland. Money was deposited in Switzrland in the name of a foundation according to the narrative of the Spanish police, who do not have the capacity nor the international know-how to invent all this. Part of the 3% commissions on public works by the Catalan government diverted to the Palau de la Musica Catalana Foundation seem to have ended up in the private bank Lombard Odier, also in the name of a foundation. Why a foundation in Switzerland? Because Swiss law excludes foundations from the controls on money laundering. The Swiss cannot imagine that Peps will place black money put into a foundation to escape the controls. Even less the mini-Peps of Catalonia. This mini-Pep foundation apparently spread the black wealth to nine companies, behind which lie the Pujol family. That would be one company for each child and one for the parents. The bank, because I don’t believe the mini-peps are that smart, would have exploited these loopholes in the Swiss law to exclude our mini-Peps from controls. And meanwhile Pujol stays silent. What will Switzerland do? I have written to the supervisory authority on money laundering, Finma, who have answered immediately. Bound by secrecy, they investigate like the Vatican Holy Office, as Frau Christina Bürgi of the General Secretariat informs me: “If you have knowledge that a bank has broken the requirements of the Anti-Money Laundering regulation, you may inform us accordingly. When confronted with indications of violations, Finma will establish the circumstances and take the appropiate measures to restore compliance with the law. Due to the official secrecy we will not be able to inform you about our approach.” The serious Swiss fix quietly what we loudly criticise but then leave to carry on just as dirty. The Pujols, if true, will be invited to leave and the bank fined for manipulating the law under the foundation cover. But, like the Pope protected by the Swiss Guard, it will be all be done in pectore et in camera.

(“Els comptes suissos dels Pujol,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 30 December 2012)

Els comptes suissos dels Pujol

per Josep C. Vergés

finma_html_m4f7181aa

Els investigadors suissos de diner negre viuen al carrer Einstein, però actuen amb el secret absolutisme de la Inquisició Espanyola. Primera foto: Jordi Pujol jr fa les Amèriques amb els catalans i col.lecciona 17 cotxes, però el Ferrari de ric qui sap com li té el cor robat.

Durant la campanya de les eleccions al Parlament pel referèndum d’independència, que vol el 78% dels catalans, Madrid ha destapat que els Pujol potser tenien milions a Suissa. Jo m’oferia al Diari de Girona anar personalment al Banc Privat Lombard Odier perquè ho desmentís. Jordi Pujol no m’ha donat poders, així que no sé si els Pujol són més honestos que la dona del Cèsar. O potser Jordi Pujol no pot.

Hi ha jutges perspicaços i policies dedicats perquè un dia llunyà arribem a la veritat sobre els impostos dels catalans. O no, si al cap de 12 anys no sabem on rauen els milions desviats per l’entorn del corrupte presumpte innocent Duran Lleida i no s’ha jutjat el seu fidel amic andorrà Fidel Pallerols. Deixem el diner negre per al judici final. No estranyi que els suissos se sentin ofesos. No són els suissos culpables que els polítics de baixa categoria amaguin els diners dels contribuents. Què farem nosaltres amb els milions dels polítics andalusos si un dia som independents? La Caixa serà més honesta que Lombard Odier? La Generalitat farà una llei de blanqueig de diners? Avui els polítics catalans són els andalusos de Suissa. Mirem la llei suissa. Defineix els Peps del diner negre. No són Peps Guardiola, sinó Persones Exposades Políticament. El problema és que només entren els Peps estatals. Si Rajoy, a més de Madrid, roba impostos dels catalans, serà un Pep investigat si els diposita a Suissa. Però Jordi Pujol no és un Pep, només un Pepet provincià internacionalment parlant. Mas seria un Pep si Catalunya és independent el 2014, però els Pujol avui poden fer el Pepet suís sense controls. Els diners suissos s’han dipositat a nom d’una fundació si fem cas als informes detallats que difícilment podria inventar-se la policia espanyola, que no té imaginació i menys coneixements internacionals. Una part de les comissions del 3% sobre obra pública de la Generalitat desviada a la Fundació del Palau de la Música Catalana sembla que anava al banc privat Lombard Odier a nom també d’una fundació. Per què una fundació a Suissa? Perquè la llei suissa exclou fundacions del control de blanqueig. Els suissos no poden imaginar que un Pep qualsevol posi diner negre en una fundació per escapolir-se dels controls. Ja no diem un Pepet de Catalunya. Aquesta fundació pepetera sembla ser que repartia la menjadora negra a nou empreses darrera les quals hi hauria la família Pujol. Tocaria a una per fill i la dels pares. El banc, perquè no crec que els Pepets siguin massa llestos, és el que hauria explotat els forats de la llei suissa per evitar que els Pepets Pujolets siguin controlats. I Pujol calla. Què farà Suissa? He escrit a l’autoritat supervisora del blanqueig de diners, Finma, que m’ha contestat immediatament. Lligada pel secret bancari, investiga com el Sant Ofici del Vaticà, m’explica des de la secretaria general Frau Christina Bürgi: “Si té coneixement que un banc ha violat les normes de l’ordre contra el blanqueig de diners, pot informar-nos degudament. Quan Finma s’enfronta a indicis de violacions, estableix les circumstàncies i pren les mesures adequades per a restablir el compliment de la llei. Degut al secret oficial no podrem informar-li de les nostres actuacions.” Els seriosos suissos arreglen callats el que aquí criden per seguir tot igual de brut. Els Pujol, si és veritat, seran invitats a marxar i el banc, castigat per manipular la llei amb una fundació pantalla. Però, com el Papa que protegeix la Guàrdia Suissa, serà tot in pectore et in camera.

(“Els comptes suissos dels Pujol,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 30 desembre 2012)

Advertisements

31 December 2012 - Posted by | Economy/Economia, News comment/Comentari al dia, Politics/Política | , ,

1 Comment »

  1. in pectore atque in camera!

    Nota de l’editor: És el meu llatí vulgar o kitchen Latin!

    Like

    Comment by Salvador | 31 December 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: