La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Ali Baba’s Catalan Cave/ALÍ DURAN I BABÀ PUJOL

Ali Baba’s Catalan Cave

by Josep C. Verges

Ali

Pujol and sons wallow in the Catalan Treasury while bald vulture Duran throws his evil shadow from his hideout in Chile. Below: Pujol and Duran blinded by Spanish justice.

Ali Baba’s cave has nothing to envy the Government of Catalonia in the hands of Jordi Pujol sr and Duran, two sides of the same coin it seems. Let’s start with the bald-faced head of Duran and end with tails, if not the same bald-face, of Jordi Pujol sr after the disgraceful Third World sentence in the Pallerols or Employment Case, the latest corruption trial of all Duran’s men, and women.

 

But first my thanks to Josep Callol and Eduard Cid who uncovered their large scale corruption. Callol wrote in Diari de Girona (12 January): “One day 16 years ago a colleague and friend came to see me at the Diari de Girona offices and told me that he had explosive news. We had just begun to look into the chaos that existed at the Employment Ministry and Eduard Cid had in his hands a major exclusive that opened the can of worms of the Employment Case. The dedicated journalist and radio presenter had found the first two witnesses of the affair. They had detected the forgery of their signatures while operating an ATM. Thanks to him, many of the stories that have been exposed over the past 16 years have been published in black and white.” I will add that in my book All Duran’s Men, the Political Corruption of Catalonia, of which the Supreme Court has not touched a single comma, I write in the introduction: “Callol of Diari de Girona deserves a Pulitzer, but we don’t not have them and the Cross of St. George is very devalued.” When I denounced Christian Democrat corruption to the anti-corruption prosecutor, at Duran’s personal request, the corrupt presumed innocent was interviewed by the famous radio preacher Gemma Nierga, as I explain at the end of my book: “Duran gets into difficulties all on his own. It was all the fault of everyone else, but he promised that if a single euro was found to have been taken, he would be the one to answer. Gemma naturally wants to know if he will resign. The Christian leader, increasingly nervous, says that first it must be proven and then those responsible will resign. Digging himself deeper into the hole he reels off a convoluted liar’s tale, very hurt by a person who makes the rounds of the radios with a press folder. -Do you mean Mr. Verges? Gemma asks. -I do not want to speak about this person -he screams out of control- that you journalists believe more a person who has no public office and no proof! –Are you criticizing my work, Mr. Duran? Last week Mr. Verges was here in my programme. -Journalists must be scolded for not doing proper work! -Mr. Duran please do not get up from your chair and threaten me with your arms flailing about! Duran sits down and for five minutes he talks about his light nationalism and his succession (-I’m young). The mellow voice of the professional politician of the oasis is back, but the first 20 minutes were Nixonian.” Duran has taken refuge in Chile until the storm passes of the criminal conspiracy, still blaming others and proving that he lied when he promised to resign if the courts found that the Christian Democrats had stolen money from the unemployed. All parties, from Esquerra to Cup, demand his resignation. In contrast Pujol, pigging in his own dunghill with his large family, all now multimillionaires, defended irresponsibly Duran, congratulating him for not having resigned after the conviction for corruption: “If every time a party has a problem the president must resign, from Felipe Gonzalez to Aznar there would be a merry-go-round of presidents. I’ve never doubted of his political and personal qualities. I have full confidence in him.” Pujol phoned him in Chile to give his full hearted support: “You can count on me, but I am not sure that I can not do anything.” The president of Catalonia for 23 years defends that the party of his partner stole from the unemployed and from Catalan and European taxpayers. In the CiU cave Ali Duran and Baba Pujol don’t need to keep their word or have any political responsibility.

(“Alí Duran i Babà Pujol,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 16 gener 2013)

 

Alí Duran i Babà Pujol

per Josep C. Vergés

 Baba Pujol

Pujol i Duran encegats per la justícia espanyola Primera foto: Pujol i fills rebolcant-se al Tresor de Catalunya mentre el voltor pelat Duran marca la seva ombra malvada des del seu amagatall xilè.

 

La cova d’Alí Babà no té res a envejar a la Generalitat de Catalunya quan estava en mans de Jordi Pujol sènior i Duran, pel que veiem dues cares de la mateixa moneda. Comencem per la cara de Duran i acabarem amb la creu, si no és també la mateixa cara, de Jordi Pujol sènior, després de la vergonyosa sentència tercermundista del Cas Pallerols o Treball, el darrer dels casos jutjats de corrupció de tots els homes, i dones, de Duran.

 

Abans però el meu reconeixement a Josep Callol i Eduard Cid que destaparen la seva corrupció a gran escala. Callol explica a Diari de Girona (12 gener) :”Un bon dia de fa 16 anys em va venir a veure a la redacció del Diari de Girona un company i amic que em va explicar que tenia una bomba informativa. Feia poc que havíem començat a ficar el nas en el descontrol que existia al Departament de Treball i l’Eduard Cid portava sota el braç tota una exclusiva. Aquella que destaparia la caixa dels trons del Cas Treball. El periodista i locutor incansable havia localitzat els dos primers testimonis de l’afer. Aquells que van detectar la falsificació de les seves firmes en un caixer automàtic. Gràcies a ell moltes de les històries que s’han explicat durant aquests 16 anys s’han pogut posar negre sobre blanc.” Afegiré que al meu llibre Tots els homes de Duran, la corrupció política de Catalunya, del qual el Tribunal Suprem no ha tocat ni una sola coma, al pròleg dic que “Callol del Diari de Girona mereix un Pulitzer, però no el tenim i la Creu de Sant Jordi està molt devaluada.” Quan jo vaig denunciar la corrupció d’Unió al fiscal anticorrupció, a petició del propi Duran, el corrupte presumpte innocent va ser entrevistat per la famosa radiopredicadora Gemma Nierga, com explico al final del meu llibre: “Duran s’encarrega ell sol d’embolicar la troca. Les responsabilitats totes eren d’altres, però afirma que si troben un sol euro desviat que li demanin explicacions. La Gemma naturalment vol saber si dimitirà. El líder cristià, cada vegada més nerviós, diu que primer que ho demostrin i els responsables dimitiran. Embolicant-se més comença una enrevessada explicació de mal pagador, molt dolgut contra una persona que es passeja per les ràdios amb un recull de premsa. -Vol dir el Sr. Vergés? demana la Gemma. -No vull parlar d’aquest senyor -crida enfurismat- que vosaltres els periodistes feu més cas d’una persona que no té cap càrrec ni cap prova! -M’està criticant la meva feina Sr. Duran? La setmana passada va estar aquí el Sr. Vergés al meu programa. -Els periodistes se us ha de renyar perquè no treballeu bé! -Sr. Duran no s’aixequi de la cadira i m’amenaci amb els braços enlaire! Duran Lleida seu i durant cinc minuts parla sobre el seu catalanisme light i la successió (sóc jove). Torna la veu melosa del polític professional de l’oasi. Però els primers 20 minuts han estat nixonians.” Refugiat a Xile fins que passi la tempesta de la conxorxa penal Duran segueix culpant els altres i mostra que va mentir al prometre que dimitiria si la justícia trobava que Unió havia robat els diners dels aturats. Tots els partits, des d’Esquerra al Cup, exigeixen la seva dimissió. En canvi Pujol, emmerdat en el seu propi femer junt a la seva nombrosa i avui multimilionària família, fa una defensa irresponsable de Duran, felicitant-lo per no dimitir després de la condemna per corrupció: “Si cada cop que hi ha un problema en un partit ha de dimitir el president, començant per Felipe González i seguint per Aznar, hi hauria un gran daltabaix de presidents. Mai he dubtat de la seva qualitat política i personal. Tinc molta confiança en ell”. Pujol l’ha trucat a Xile per posar-se a les seves ordres: “Pot comptar amb mi, tot i que segurament no podré fer res”. El president de Catalunya per 23 anys defensa que el partit del seu soci robés als aturats i contribuents catalans i a Europa. No cal tenir paraula i no cal responsabilitat política a la cova de CiU d’Alí Duran i Babà Pujol.

(“Alí Duran i Babà Pujol,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 16 gener 2013)

Advertisements

24 January 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: