La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Pujol Swiss Laundry/EL BLANQUEIG SUÍS DELS PUJOL

The Pujol Swiss Laundry

by Josep C. Verges

Swiss laundry_html_m12d43e06

The Pujol Swiss Laundry cleans the blackest money. Below: Oriol “little Pep” Pujol (left) and President “Pep” Mas (right) at sixes and sevens on corruption.

If you wonder what will happen to Catalonia with all this corruption look at once prosperous Valencia ravaged by the corruption of the PP. Independence will change the rules. Judges may still be intimidated and the police kept silent, but Catalan politicians will not control other countries. The father of President Mas held an account in Switzerland where he banked the commissions paid by Pujol and his fixer Prenafeta. His son has now “regularised” this money after his death. But if Mas wants to keep the Swiss account after independence he will be investigated as a Pep, a Politically Exposed Person. The Swiss government controls only national, not regional Peps. That’s why the Pujol family feel so much at home there. Once Catalonia becomes independent the Pujol family will no longer be provincial non-Peps and questions would be asked about the origin of their “national” money. They would no longer have impunity after independence. The Pujol family would have as hard a time as Duran with independence. Maybe they are not really that interested in independence.

The new Mas-Junqueras government, to call it by its name, wants to find an agreement with Madrid for the planned 2014 referendum. The will of the people, on which democracy is based, shows that 78% voted to hold a referendum on independence. So, sooner rather than later, Catalonia may be a new state in Europe. But what about corruption? Not a single politician has ever gone to jail for corruption, despite dozens of criminal convictions for all Duran’s men, and women, and for the Valencian PP, just two examples. In January a court almost in secret found Duran’s faithful Andorran friend Fidel (Faithful) Pallerols guilty while the trial of Pujol’s men, Lluis Prenafeta and Macia Alavedra, caught in recordings ordered by Judge Garzon, is still pending. But Garzon has been thrown out of the judiciary and Catalan judges run so scared they refused to investigate the accusations of Jordi Pujol jr’s ex-girlfriend Maria Victoria and Jordi Pujol sr’s former model businessman, who ended up in the Model Jail, Javier de la Rosa. They accused the son of evading bags of money to Andorra and the father, of opening a bank account at Swiss bank Lombard Odier. The police who investigated the Pujol family black money in Switzerland and, once laundered, in the Americas, have also been attacked by the newspapers subsidised by the Catalan government or paid off by the Pujol family, like son Oleguer who bought the buildings of Madrid’s crisis-hit El Pais. President Mas has already paid dearly with a loss of 13 seats after Madrid uncovered the Pujol family Swiss accounts. Mas may lose even more in the next election if he does not rapidly insulate the Government from politicians and their families. Mas-Junqueras must pass a law of public contracts that excludes all companies whose shareholders are relatives of politicians and re-tender the concessions, such as the technical inspection of vehicles, where Oriol Pujol is involved. This clean up is essential. We cannot continue to pay 3% commissions to corrupt politicians. This 3% exceeds the permissible government deficit. Mas has everything to gain in banning all business dealings with the Pujol family in Catalonia. The Prince of Wales Oriol Pujol must sell his shares, reveal his properties and explain how he became a multillionaire. And if he cannot do so, he must leave politics. Mas can become the honest politician who leads an independent Catalonia. The unpepped Pujol family has a lot to confess and must undergo a severe penance before being as laundry clean as their Swiss money.

(“Pep Mas contra els Pepets Pujol,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 27 January 2013)

El blanqueig suís dels Pujol

per Josep C. Vergés

Oriol Mas_html_3305ed7b

Oriol “Pepet” Pujol i el president “Pep” Mas hi veuen ben tort amb la corrupció. Primera foto: La bugaderia suissa dels Pujol blanqueja el diner més negre.

Si voleu saber com acabarà Catalunya amb la corrupció mireu la fèrtil València, arrasada per la corrupció del PP. La independència canviarà les regles del joc. No dels jutges acovardits i dels policies silenciats, sinó de l’estranger, que els polítics catalans no controlen. A Suissa el pare de Mas tenia un compte on ingressava comissions de Pujol i el seu factòtum Prenafeta, que el fill ha “regularitzat” després de la seva mort. Però si Mas volgués mantenir el compte suís després de la independència, seria investigat com un Pep, Persona Exposada Políticament. Els suissos només controlen Peps estatals, no autonòmics. Per això els Pujol poden operar com si fossin a casa seva. Un cop Catalunya independent els Pujol deixarien de ser uns Pepets provincians i començarien les preguntes sobre l’origen dels diners “nacionals.” Ja no hi hauria impunitat amb la independència. Els Pujol ho veurien igual de negre que Duran la independència. Potser no els interessa massa la independència.

El nou govern Mas-Junqueras, per dir les coses pel seu nom, vol acordar amb Madrid el referèndum previst pel 2014. La voluntat del poble, en que es basa la democràcia, ha votat en un 78% celebrar un referèndum sobre la independència. Així que en un tres i no res Catalunya pot ser un nou Estat d’Europa. Però què passarà amb la corrupció? Fins avui ni un sol polític ha anat a presó per corrupció, tot i les dotzenes de condemnes criminals a tots els homes de Duran i a tots els homes del PP valencià, per no anar més lluny. Jutjats d’amagat més homes de Duran, com el seu fidel amic andorrà Fidel Pallerols, encara queden pendents els homes de Pujol, Lluís Prenafeta i Macià Alavedra, enxampats en gravacions ordenades pel jutge Garzón. Però Garzón ha estat foragitat de la carrera judicial i els jutges catalans ara tenen por i no han volgut acceptar les denúncies de l’expromesa de Jordi Pujol jr, Maria Victòria, i de l’exempresari model, que va acabar a la Model, de Jordi Pujol sr., Javier de la Rosa. Denunciaven que el fill evadia diners en maletes a Andorra i el pare havia obert un compte corrent al banc suís Lombard Odier. Els policies que han investigat el diner negre dels Pujol a Suissa i, un cop blanquejat, a les Amèriques, també han estat atacats pels diaris que cobren de la Generalitat o dels Pujol -el fill Oleguer va comprar immobles quan es trobaven en crisi, de El Pais madrileny. Mas ja ha pagat car que Madrid destapés els comptes suissos dels Pujol amb una pèrdua de 13 diputats. Encara en perdrà més a les properes eleccions si no protegeix ràpidament la Generalitat dels polítics i les seves famílies. Mas-Junqueras han de promoure una llei prohibint la contractació pública amb empreses que tinguin accionistes familiars dels polítics i recontractar les concessions, com la inspecció tècnica de vehicles, que involucra Oriol Pujol. Aquesta neteja és essencial. No podem seguir pagant 3% de comissions a polítics corruptes. Supera el dèficit permès a la Generalitat aquest 3%. Mas té totes les de guanyar prohibint el comerç de la família Pujol amb els diners dels catalans. Que el Príncep de Girona Oriol Pujol vengui les seves accions, mostri el seu patrimoni i expliqui com s’ha fet multimilionari. I si no és capaç de fer-ho, que deixi la política. Mas pot ser un polític honest per liderar una Catalunya independent. Als Pepets Pujol els hi queda molt a confessar i una forta penitència abans de quedar tan blanquejats com els diners de Suissa.

(“Pep Mas contra els Pepets Pujol,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 27 gener 2013)

Advertisements

6 February 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

2 Comments »

 1. Desconec d’on provenen els milions de la familia Pujol i m’he abstingut per tant, de difondre aquestes noticies, però l’excusa que dona el meu benvolgut exPresident per justificar la no dimisió de Duran i que he pogut comprovar, crec que és fruit d’un aristocraticisme insuportable, descarregar la culpa pròpia en un “mandado” que diuen a Castella. Això és impropi de la tradició jurídica catalana, on fins i tot els reis estan sotmesos a les lleis i les han d’observar. N’hi ha que van de liders , i busquen el poder absolut i perpetuar-se. En el fons potser tenen por. Què lluny que deixeu Carrasco i Formiguera.

  Like

  Comment by Eduard Cardona | 7 February 2013 | Reply

 2. I really do not believe that an independent Catalunya would show the leat interest in investigating things that, until now, they have been happy to let slide. The rogues would still be in charge. Greetings from Colombia.

  Note from the editor: Of course they have no interest, but my argument is that the Swiss certainly will be, as Peps, Politically Exposed Persons. Don’t get kidnapped!

  Like

  Comment by John | 7 February 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: