La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Duran the Rat and Aznar the Lion/LA RATA DURAN I EL LLEÓ AZNAR

Duran the Rat and Aznar the Lion

by Josep C. Verges

rata i lleó_html_4a97f3b

My lovely sweet rat, you who are so beautiful and I such a good prospect, won’t you marry me? Below: The Majestic Pact: Aznar rose to absolute power endorsed by Pujol on the left and Duran on the right.

I am the head of a rat and not the tail of a lion,” answered a bristling Duran to Manel Oronich. The mayor of Lleida had asked Duran why he had not kept his collaborator’s pact with Aznar to destroy CiU by founding the Union of the Catalan People. UPC was the centralist plot by Aznar to finish off Catalan nationalism, like he had the Basques of Navarre under control with the Union of the Navarre People UPN. Unfortunately Aznar did not catch his rat, only the tail, the former Christian Democrat Josep Enric Millo, who heads the Catalan PP in Girona.

Birds of a feather flock together! To identify himself as a sewer rat and Aznar a Catalan-eating lion in the Madrid circus! Duran already identified himself to me as corrupt when I published my first article on Christian Democrat corruption without mentioning his name or his party.The story told by the organization secretary Vincenç Gavalda was so exact that Duran had read his name and that of his party where there was nothing to see! Vincenç Gavalda is now very disappointed with Spanish justice. The courts bent over backwards to prevent an open trial where Duran and Sanchez Llibre, the Siamese twins, would be forced to testify: “You, who believe so much in justice, look how they covered up the Pallerols Case.” This is how he says it, the Pallerols Case. I ask where Pallerols comes from: “Duran introduced him to me. He was his man in Andorra, who was supposed to found the Andorran Christian Democrats.” I ask whether he was the Czar’s Courier: “A car trunk stuffed with notes has been spotted but the 10% commissions on Ministry of Employment contracts was petty cash. Where they took bags of money was from shopping centre permits. There are 600 in Catalonia and each one worth 200 million (pesetas):” Hence my estimate of €750 million. I tell him that Duran has been hit hard because for the first time a Spanish party admits to stealing, from Catalan unemployed and taxpayers. Vincenç Gavalda replies that he already lost influence when Rajoy pardoned his only two men who had to go to jail from the more than a dozen criminal convictions for corruption. But that coup de grace was a year ago and his collapse in the opinion polls from most to least valued leader has taken place now. The rat has been caught by the Christian Demcrat trap with a slice of cheese from the confession of corruption. Vincenç Gavalda goes on to explain that the military blame Aznar for the loss of Catalonia: “They warned him from the beginning that Spanish nationalism was no way to deal with Catalans. The Basques are hotheaded like Spaniards but Catalans keep quiet until they walk off with the table.” All this he was told by a general married to a Catalan: “Pujol made a big mistake throwing out the guardia civil because they stayed on in Catalonia carrying out espionage.” So far they have caught Pujol’s handymen Prenafeta and Alavedra up to their necks with socialists, the mayor of Lloret red-handed with the Russian mafia and the multimillionaire sons of Pujol money-laundering in Switzerland and redirecting public concessions. I add that the guardia civil are doing us a great favour by cleaning up Catalonia. We will be able to start from scratch with independence, with no corruption. He ends our conversation talking about President Mas: “He will liquidate the Pujol Empire. This family has done enormous harm to Catalonia.” And Duran is caught in the Christian Democrat trap, the official party of thieves. This was the story of the lion and the rat, but behold it is not over yet, not by a head or a tail.

(“La rata Duran i el lleó Aznar,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 17 February 2013)

La rata Duran i el lleó Aznar

per Josep C. Vergés

Majesrtic_html_m5f847f8e

El Pacte del Majèstic: Aznar entra al poder absolut avalat per Pujol a l’esquerra i Duran a la dreta. Rateta, rateta, tu que n’ets tan boniqueta i jo que sóc tan bon fadrí no vols casar-te amb mi?

Jo sóc cap de rata i no cua de lleó,” contestava ofès Duran a Manel Oronich. El paer de Lleida s’estranyava que Duran no complís el seu pacte botifler amb Aznar de trencar CiU i fundar la Unió del Poble Català. UPC era la maniobra centralista d’Aznar per acabar amb el catalanisme, com Unión del Pueblo Navarro UPN té els bascos de Navarra sota control. Però Aznar es va quedar sense rata, només la cua, l’excristià Josep Enric Millo, cap del PPC de Girona.

Cada ovella al seu corral! Autoproclamar-se rata de claveguera i Aznar lleó menjacatalans del circ madrileny! Duran ja se’m va autoproclamar corrupte quan jo publicava el primer article sobre la corrupció d’Unió sense que jo digués el seu nom o el seu partit. Era tan exacta l’explicació que m’havia donat el secretari d’organització Vicenç Gavaldà que Duran havia llegit el seu nom i el seu partit quan no hi sortien enlloc! Vicenç Gavaldà està molt dolgut amb la justícia espanyola que ha fet mans i mànigues perquè no se celebri un judici obert on declarin Duran i Sànchez Llibre, que són cul i merda: “Tu que hi creus tant en la justícia, mira com han tapat el Cas Pallerols.” Així m’ho diu ell, Cas Pallerols. Li pregunto d’on surt Pallerols: “Me’l va presentar Duran. Era el seu home d’Andorra, que havia de fundar Unió Democràtica d’Andorra.” Li pregunto si feia de correu del tsar: “Han vist el maleter del cotxe ple a vessar de bitllets, però el 10% de Treball era la xocolata del lloro. On han entrat a sac és amb els centres comercials. N’hi ha 600 a Catalunya i cotitzaven a 200 milions (de pessetes):” D’aquí el meu càlcul de €750 milions. Jo li dic que Duran ha quedat molt tocat perquè per primer cop un partit espanyol admet que ha robat als aturats i contribuents catalans. Vicenç Gavaldà contesta que Duran ja perd pes quan Rajoy indulta els seu dos únics homes que havien d’ingressar a presó, de la bona dotzena de condemnats criminals per corrupció. Però aquell cop de gràcia fou fa un any i la caiguda en picat de primer a pitjor líder és d’ara. La rata ha quedat enxampada a la trampa d’Unió pel petit formatge de la seva confessió de corrupció. Vicenç Gavaldà passa a explicar-me que els militars culpen Aznar de la pèrdua de Catalunya: “L’han avisat des del principi que l’espanyolisme no és manera de tractar els catalans. Els bascos criden com els castellans, però els catalans callen fins que s’emporten la taula.” Això li explica un general de la guàrdia civil casat amb catalana: “Pujol s’ha equivocat al treure la guàrdia civil perquè segueix a Catalunya fent espionatge.” I així han enxampat els factòtums de Pujol, Prenafeta i Alavedra, emmerdats amb socialistes, l’alcalde de Lloret retratat amb la màfia russa, i els multimilionaris Pujol júnior blanquejant Suissa o desviant concessions públiques. Jo li contesto que la guàrdia civil ens fa un gran favor netejant Catalunya. Podrem començar de zero amb la independència, sense corruptes. Acabem parlant del president Mas: “Liquidarà l’imperi Pujol. Quin mal ha fet aquesta família a Catalunya!” I Duran barrat dins la ratera d’Unió, el partit oficial dels lladres. Aquest és el conte de la rata i del lleó, però vet aquí que no s’ha acabat, ni pel cap ni per la cua.

(“La rata Duran i el lleó Aznar,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 17 febrer 2013)

Advertisements

17 February 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: