La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Corrupt Summit/LA CIMERA DELS CORRUPTES

The Corrupt Summit

by Josep C. Verges

Cimera_html_1ecb6737

President Mas surrounded by the seven useless bureaucrats against corruption. On the right the President of the Catalan Parliament Nuria de Gispert who expelled me from the Christian Democrats for denouncing corruption to the anti-corruption prosecutor. Below: Bighead Mas immutable between a downheaded Duran and birdhead Oriol Pujol.

Catalan President Artur Mas is a cowardly phantom incapable of forcing Duran’s resignation or demanding an explantion from the Prince of Wales Oriol Pujol about his millions and public contracts. He convened a summit against corruption which he was forced to reconvert to a summit of useless bureaucrats who are supposed to control corruption. Only his crony politicians were going to turn up, the corrupt presumed innocent Duran, Pujol junior and Rajoy’s girl. The down and out socialists also wanted to join in and no one else.

The crisis has burst the Spanish and Catalan bubbles and politicians are blamed, not only for their incompetence managing the economy, but also for stealing from the public purse, in and out of power. The socialists are crooks, the PP are crooks and CiU are crooks. It is all out in the open. We already knew that the PP were crooks in Valencia, the wonderful little country destroyed by politicos who cannot speak neither Spanish nor Valencian properly. Now we know that the PP are also crooks in Madrid with their bank accounts in Switzerland. My readers of All Duran’s Men, the Political Corruption of Catalonia -for example the Supreme Court who praised me- already know where Ali Baba’s cave lies. It is not just me or the courts, but the Christians Democrats themselves who declared themselves guilty in court of stealing from the Catalan unemployed and from Catalan and European taxpayers. Duran’s Christian Democrats are the party of thieves, the first party in Spain to admit in court it is corrupt, without any consequences of course. We also know that the Convergencia party is up to its neck in the Palau de la Musica 3% commissions from public contracts. What we did not know is that the Pujol family was so involved. The great patriots have no fatherland, investing via Switzerland in superluxury resorts in Acapulco and in casinos in Argentina. The Pujol family has so little confidence in Catalonia that they do not want to reinvest the millions gained with their patriotism? We leave for another day the socialists who no longer know whether they are Catalan or even if they want to be. The worst is immunity. Rajoy’s first act after winning was to pardon the only two corrupt Duran men who had to go to jail. Now we know why. Because the PP will soon be going en masse to jail too. Can Rajoy pardon himself? It is also depressing that the Catalan President for 23 years, all the time when the Christian Democrat thefts by all Duran’s men and women took place, has yet to apologize. On the contrary Jordi Pujol supports wholeheartedly that his partner’s party and handymen stole from the Catalan unemployed and taxpayers. He lost no time placing himself at Duran’s service! Scandalous for him to resign! How many politicians would remain if they had to resign for corruption? Josep Callol portrays in “The ridiculous Mas” (Diari de Girona 2 February: “The “commissions of inquiry” of the provincial authorities, the “internal” and “external audits” of the PP and the “independent commissions” of the Christian Democrats have now been superseded by the “anti-corruption summits.” The president of Convergencia Artur Mas, with party headquarters sequestered as guarantee in a corruption case, has come up with his farce of an “anti-corruption summit.” Mas has yet to say anything on the sentence that condemned his partners for financing themselves with the money to retrain the unemployed. He is not capable of demanding the resignation of Duran, who was and still is the leader of the illegally funded Christian Democrats, but quick enough to convene a useless summit.” The Corrupt Summit is in permanent session under the misrule of Rajoy and Mas, who make political millionaires out of our impoverishment.

(“La cimera dels corruptes,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 10 February 2013)

La cimera dels corruptes

per Josep C. Vergés

Oriol Duran_html_50ed4a0e

L’impassible capgros Mas entre el capcot Duran i el capsigrany Oriol Pujol. Primera foto: El president Mas rodejat dels set funcionaris inútils contra la corrupció. A la dreta la presidenta del Parlament Núria de Gispert que em va expulsar d’Unió per haver denunciat la corrupció al fiscal anticorrupció.

El president de la Generalitat Artur Mas és un fantasma que no té el valor d’exigir la dimissió de Duran ni explicacions al Príncep de Girona Oriol Pujol pels seus milions i contractes públics. Fa una cimera anticorrupció, que ha reconvertit en cimera de funcionaris inútils que suposadament controlen la corrupció, perquè de polítics només anaven els corruptes presumptes innocents Duran, Pujol junior i la noia de Rajoy. Dels altres, només els desnonats socialistes volien ser-hi.

La crisi ha rebentat els globus espanyol i català i els polítics reben per la seva incompetència gestionant l’economia i perquè veiem que són uns lladres, del dret i del revés, de la cosa pública. Són uns lladres els socialistes, són uns lladres el PP i són uns lladres CiU. No hi ha més volta de full. El PP ja sabíem que eren uns lladres al País Valencià, la meravellosa terreta destrossada per uns polítics provincians que no parlen bé ni valencià ni castellà. Ara sabem que els del PP són uns lladres a Madrid, amb seu bancària a Suissa. Els que heu llegit Tots els homes de Duran, la corrupció política de Catalunya -per exemple el Tribunal Suprem que m’ha elogiat- ja saben on és la cova d’Alí Babà. No ho dic jo ni la justícia, sinó els propis cristians (!!) declarant-se culpables al jutge de robar els aturats i contribuents catalans i europeus. La Unió de Duran és el partit dels lladres, el primer partit espanyol que admet que és corrupte davant la justícia, sense que passi res naturalment. També sabem que Convergència està emmerdada pel Cas Palau de la Música pel 3% de comissions d’obres públiques. El que no sabíem és que la família Pujol hi estigui tant embolicada. Els salvadors de la pàtria no tenen pàtria. Invertien via Suissa a complexos de superluxe d’Acapulco i a casinos d’Argentina. Tan poca confiança tenen en Catalunya els Pujol que no hi volen reinvertir els milions obtinguts amb el seu patriotisme? Deixem els socialistes per un altre dia que ja no saben si són catalans ni si volen ser-ho. El més trist és la immunitat. El primer que fa Rajoy en guanyar és indultar els dos únics corruptes de Duran que han d’anar a presó. Ara sabem per què. Perquè el PP aviat hi haurà d’ingressar en massa. Es pot autoindultar Rajoy? També és ben trist que el president de la Generalitat durant 23 anys, precisament quan es produiren els robatoris d’Unió i de tots els homes i dones de Duran, ni s’ha disculpat. Al contrari a Jordi Pujol li sembla molt bé que el partit i manats del seu soci robessin als aturats i contribuents catalans. Correcuita s’ha posat a les ordres de Duran! Faltaria més que dimitís! Quants polítics quedarien si dimitissin per corrupció! Josep Callol retrata a “El ridícul de Mas” (Diari de Girona 2 febrer): “A les “comissions d’investigació”, tipus Diputació, a les “auditories internes” i “externes”, tipus PP, i a les “comissions independents”, tipus Unió, s’hi hauran d’afegir ara les “cimeres anticorrupció”. Artur Mas, el president de Convergència que té la seu embargada per un cas de corrupció, s’ha tret de la màniga la “cimera anticorrupció”. Encara és l’hora que hem de sentir Mas referir-se a la sentència que condemna els seus socis per haver-se finançat amb diners per formar aturats. Demanar la dimissió de Duran -que era i és el màxim dirigent de la Unió finançada il·legalment-, no; però convocar una cimera que no servirà per a res, sí.” La cimera dels corruptes ja la tenim en el desgovern de Rajoy i Mas, i els seus polítics milionaris amb la misèria nostra.

(“La cimera dels corruptes,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 10 febrer 2013)

Advertisements

19 February 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. Powerful stuff! Congrats, once again!

    Like

    Comment by Henry. | 20 February 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: