La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Swiss Referendum of President Mas/EL REFERÈNDUM SUÍS DEL PRESIDENT MAS

The Swiss Referendum of President Mas

by Josep C. Verges

Mas cc

“You don’t have a Swiss bank account? Hahahaha, poor you”: Catalan President Artur Mas has ‘regularised’ his father’s black money. Below: The mountain of stars, Sternenberg, voted to join Bauma, but now Bauma must vote whether they will accept. Politicians don’t rule when the people can vote on any policy by referendum.

The only honest man in the party of crooks –the Christian Democrats- Eduard Cardona calls me: “President Mas has gone to Switzerland to learn about referendums.” I reply: “Don’t you think his lightning trip was more to close down his father’s black account? The Swiss don’t vote until Sunday.” This is what I do, as an observer, with my wife. Normally Regula votes by post, but I asked her to go through the snow to the town hall.

 

Referendums in Switzerland are not so ancient, but ancient enough, since 1891. Politics have improved enormously thanks to referendums held four times a year at all levels, municipal, cantonal and federal. To hold a referendum a certain number of signatures must be gathered. At the federal level, just like Catalonia for the bullfighting ban, 50,000 are required collected in 100 days. Catalonia has a similar population and the same number of signatures required. All we need is the practice of holding referendums. Jordi Xargayo wrote in “The people decide” (Diari de Girona 24 February): “Next Sunday, the Swiss hold their traditional right to decide with a new round of referendums. I was struck by two of the questions submitted to the popular will. In one the people will decide whether to limit the abusive salaries of executives in large companies. This referendum has coincided with the recent news that the Novartis CEO retired with a pension of some €58 million. The other referendum would be unimaginable here too, affecting only the Grisons. The local residents will decide whether or not to bid for the Winter Olympics 2022. It would not be the first time a Swiss canton rejects to campaign for the Olympics. Simply because the citizens there really have the right to decide.” The right to decide is at all levels. The neighbouring village in the Zuri Oberland where we live, Sternenberg (Mountain of stars) voted by 73% on Sunday to join Bauma to save taxes on its citizens. As for the salary crooks, the result was obvious with 68%, although it will be difficult to apply. The same Vasella who gave up his pay-off signed a contract of similar size with Novartis as a “consultant.” And the Grisons voted no with 53% to the Olympics while we cannot say anything about the Olympics in Madrid. The same year 1938 when Franco proclaimed: „Spain is organised in a wide ranging totalitarian concept. We want a national unity which is absolute with a single language, Spanish.“ He banned the Catalan Statute „approved on an evil day“, while Switzerland voted in a referendum with 92% in favour that Romance, first cousin to Catalan, became a national language. Will Spaniards ever vote with 92% in favour to make Catalan official in Spain, now only co-official where it is spoken and nowhere else? Federal minister Philipp Etter fought heart and soul for the minority language: “It was about something essential, nothing less than defending the values of the Swiss state.” Switzerland put diversity as the essential counterpoint with totalitarian states, who proclaim their cultural uniformity and ethnic purity. The Swiss already have their right to decide, and as a result the people and not politicians are in charge. Mr. Mas, banks are closed Sundays, but that is when the Swiss vote their referendums. Please come for the next vote on 6 June and you will learn why they have no corruption.

(“El referèndum suís de Mas,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 4 March 2013)

 

El referèndum suís del president Mas

per Josep C. Vergés

Sternenberg

La muntanya de les estrelles, Sternenberg, ha votat integrar-se a Bauma, però ara falta que Bauma voti si els accepta. Els polítics no manen quan els ciutadans posen a referèndum tota la política. Primera foto: “No tens compte a Suissa? Jajajaja, ets pobre”: Artur Mas ha ‘regularitzat’ el diner negre del pare.

L’únic honest al partit dels lladres Unió, Eduard Cardona, em truca: “Mas ha anat a Suissa per estudiar el dret a decidir.” Jo li contesto: “Vols dir que el viatge llampec no era per tancar el compte negre del pare? Els suissos voten diumenge.” És el que faig, d’oient, amb la meva dona. Normalment Règula vota per correu, però li he demanat que anem per la neu fins a l’ajuntament.

 

Els referèndums no són tan antics a Suissa, però Déu n’hi do, des de 1891. Han millorat la política enormement, perquè referèndums se’n celebren quatre l’any, municipals, cantonals o federals. Per a convocar-los cal reunir un nombre de signatures. A nivell federal, igual que Catalunya amb la prohibició dels toros, calen 50,000 en 100 dies de temps. Tenim una població similar i el mateix nombre de signatures. Només ens falta la pràctica del dret a decidir. Jordi Xargayó escrivia a „Decideix un poble“ (Diari de Girona 24 febrer): “Diumenge vinent, els suïssos exerciran el seu tradicional dret a decidir en una nova jornada de referèndums. M’han cridat l’atenció dues de les consultes que seran sotmeses a la voluntat popular. En una decidiran si s’han de limitar els abusius salaris dels directius de les grans empreses. Aquest referèndum ha coincidit amb la recent notícia que el conseller delegat de Novartis es jubilava amb una pensió d’uns €58 milions. L’altre referèndum, que aquí també seria inimaginable, afecta només el cantó dels Grisons. Els seus veïns decidiran si presenten o no la candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern de 2022. No seria la primera vegada que un cantó suís rebutja optar als Jocs Olímpics. Senzillament, perquè allà els ciutadans decideixen de debò.“ El dret a decidir és a tots nivells. La població veina del Zuri Oberland on vivim, Sternenberg (muntanya de les estrelles) ha votat el 73% aquest diumenge integrar-se a Bauma per estalviar impostos als seus ciutadans. En quant als sous lladres, el resultat estava cantat amb el 68%, tot i que serà difícil aplicar-lo. El mateix Vasella que renunciava al sobresou signava amb Novartis un contracte de “consultor” similar. I els Grisons han votat el 53% no a les Olimpíades mentre nosaltres no podem dir res sobre les Olimpíades de Madrid. El mateix 1938 quan Franco proclamava: „España se organiza en un amplio concepto totalitario. La unidad nacional la queremos absoluta con una sola lengua, el castellano.“ Anul.lava l’Estatut de Cataluña „en mala hora concedido“, mentre Suissa votava en referèndum amb un 92% sí que el romanç, cosí germà del català, fos llengua nacional. Quan votaran els espanyols el 92% fer oficial el català a Espanya, només cooficial on el parlem? El ministre federal Philipp Etter lluitava cor i ànima pel romanç minoritari: “Es tracta d’una cosa essencial, ni més ni menys que defensar els valors de l’Estat suís”. Suïssa posa la diversitat com a la seva essència en contrast amb els Estats totalitaris que proclamen la seva uniformitat cultural i puresa ètnica. Els suissos ja tenen el dret a decidir perquè mana el ciutadà, no els polítics. Sr. Mas, els bancs no treballen diumenge, però és quan voten els suissos els referèndums. Vingui el proper del 6 juny i entendrà per què no tenen corrupció.

(“El referèndum suís de Mas,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 4 març 2013)

6 March 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. Dir que un servidor és “l’únic honest” és evidentment un error, gràcies a Déu. Si darrerament ho ha pogut semblar, també és un error i he sabut sempre que jo no estava sol. Encara avui és notori que aquell que ha manat Unió amb “tan inconmovible imperio” està derrotat, despullat de prepotència i per fugir només li val dir que no en sabia res.

    Like

    Comment by Eduard Cardona | 8 March 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: