La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Catalan Timebomb in The Times/LA BOMBA DE RELLOTGERIA CATALANA DEL TIMES

 

The Catalan Timebomb in The Times

 

by Salvador Garcia-Ruiz

Term 1_html_m3c2980b1

 

Terminal 1 empty? Barcelona is the ninth airport in Europe with more passengers than Gatwick. Barcelona was the fastest growing after Amsterdam, 2.2% in 2012. Madrid lost 9%, the biggest fall next to Athens in the top 50. Below: The former Conservative MP Matthew Parris owns this mas in Catalonia, where his parents lived. His homosexual partner is Cameron’s speechwriter.

 

Murdoch’s The Times does not lose an opportunity to scupper Europe, whether Cyprus or Greece. But with Catalonia it is the opposite, scaremongering that an independent Catalonia will sink Europe. Spanish nationalist Aznar of course is a board member in Murdoch’s empire. Salvador Garcia-Ruiz puts pay to the paywall nonsense of the gay poodle of the American magnate, Matthew Parris:

 

 

Matthew Parris wrote in The Times “Catalonia is a bigger timebomb than Cyprus.” Cyprus is indigestible? Then Catalonia is even worse! Parris has very close ties with Catalonia and I share his main argument about the threat Catalonia poses for international economic stability. In fact Catalonia is the main enemy for the euro’s future because our independence would lead to more instability in the already very weak state of Spain and reduce the ability to repay its debts. Parris criticizes the new Barcelona terminal, saying that when he flew there it was empty. I am really curious about the day and time he took his plane at Barcelona airport where more than 35 million passengers flew in 2012, an increase of 2.2%. This is the airport that will open more routes in 2013 worldwide. The infrastructures we have are indeed insufficient and the economic potential of Catalonia would be much greater with better ones. Parris says the danger is a disorderly secession, that is independence not agreed with Spain. I totally agree! International concern should therefore be to avoid this mess by ensuring that, if it happens, it is an orderly (ie, agreed) process. Parris discusses opinion polls saying that supporters of independence would be about 50% in a referendum. He does not explain that he is referring to the total census and that those same polls show there would be between 67% and 73% favourable votes in a referendum. So it makes sense to hold a vote on independence since Catalans are in favour at much higher levels than Scotland or Quebec. Parris refers to the impact of independence for potential secessions in European countries such as France and Belgium. And he’s right, but it is important that states are formed by what citizens vote. He proposes a referendum with three options (including a devo-max, rejected in Scotland by London, as an intermediate option between independence and the status quo). This is impossible within Spain as Madrid is not a credible partner, and putting this question would promise something that does not depend on Catalans. The title of the article is provocative but true: We are a threat to the economic stability of Europe, but not because of what Catalans want, rather what Spain will do to prevent it. If all countries look after their interests first and foremost, why not the same for Catalans, when we are undertaking a fully democratic and impeccably respectful process with our (potential) international partners?

 

 

(“Catalonia is a bigger timebomb than Cyprus,” by Matthew Parris, The Times, 6 April 2013 and “Catalunya, economia internacional i la pedagogia pendent” by Salvador Garcia-Ruiz, Vilaweb, 6 April 2013)

 

 

La bomba de rellotgeria catalana del Times

 

per Salvador Garcia-Ruiz

Mas Parrish_html_774b2a9b

 

L’exdiputat conservador Matthew Parris té aquest mas a Catalunya, on vivien els seus pares. La seva parella homosexual escriu els discursos de Cameron. Primera foto: La terminal 1 buida? Barcelona és el novè aeroport d’Europa amb més passatgers que Gatwick. Barcelona tingué el creixement més fort després d’Amsterdam, 2,2% el 2012. Madrid va perdre el 9%, la caiguda més gran junt a Atenes dels 50 primers aeroports.

 

El Times de Murdoch no perd ocasió d’enfonsar Europa, ja sigui Xipre o Grècia. Però amb Catalunya fa al revés, espantant el personal perquè una Catalunya independent acabarà amb Europa. És clar que l’espanyolista Aznar és membre del consell directiu de l’imperi de Murdoch. Salvador Garcia-Ruiz desmunta las barrabassades darrera la barrera de peatge del caniche gai del magnat americà, Matthew Parris:

 

 

Matthew Parris ha escrit al Times “Catalunya és una bomba de rellotgeria més gran que Xipre.” Xipre és un marro? Doncs Catalunya encara més! Parris té lligams molt propers amb Catalunya i comparteixo la seva tesi principal sobre l’amenaça de Catalunya per l’estabilitat econòmica internacional. De fet Catalunya és el principal enemic del futur de l’euro ja que la nostra independència comportaria més inestabilitat en un estat ja molt dèbil com Espanya i alhora disminuiria la seva capacitat de retornar els seus deutes. Parris critica l’ampliació de l’aeroport de Barcelona i diu que quan hi va anar estava buit. Més enllà de que tinc curiositat pel dia i hora que va agafar el seu avió, l’aeroport de Barcelona va tenir més de 35 milions de passatgers l’any 2012, amb un creixement d’un 2,2%, i és l’aeroport que més rutes obrirà l’any 2013 a tot el món. Les infraestructures que tenim són de fet insuficients i el potencial econòmic de Catalunya seria molt més gran si les tinguéssim. Parris afirma que el perill és una secessió en desordre, és a dir una independència no pactada amb Espanya. Totalment d’acord! La preocupació internacional ha de ser doncs evitar aquest desordre, vetllant per a que, si es dóna, sigui de forma ordenada (és a dir, pactada). Parris parla de les enquestes i de que els partidaris de la independència serien al voltant del 50% en un referèndum. No explica que es refereix al total del cens i, segons aquestes mateixes enquestes, estaríem entre un 67% i 73% de vots favorables en un referèndum. Té sentit que els catalans votem ja que estem en uns nivells favorables a la independència molt superiors a Escòcia o Quebec. Parris es refereix a l’impacte de la independència europea en potencials secessions d’altres països, com França i Bèlgica. I té raó, però és important que els estats siguin el que els ciutadans votin. Proposa un referèndum amb tres opcions (incloent un “devo-max” rebutjada a Escòcia per Londres, és a dir una opció intermèdia entre independència i status quo). Això és impossible dins d’Espanya, ja que una oferta de Madrid no és creïble, i incloure aquesta pregunta seria prometre una cosa que no depèn dels catalans. El títol de l’article és cridaner, però cert: som una amenaça per l’estabilitat econòmica europea, però no pel que volem ser sinó pel que Espanya farà per impedir-ho. Si tots els països miren abans que res pels seus interessos, per què no hem de fer el mateix els catalans, quan a més volem fer un procés impecable democràtic i respectuós amb els nostres (potencials) socis internacionals?”

 

 

(“Catalonia is a bigger timebomb than Cyprus,” per Matthew Parris, The Times, 6 abril 2013 i “Catalunya, economia internacional i la pedagogia pendent” per Salvador Garcia-Ruiz, Vilaweb, 6 abril 2013)

 

Advertisements

7 April 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

2 Comments »

 1. Una vergonya dir “la seva parella homosexual”! Això es homofobia! Fastic de blog!

  Nota de l’editor: És com es descriuen a wikipedia. No estan casats, són parella homosexual diuen.

  Like

  Comment by Gay Pride | 7 April 2013 | Reply

 2. How quickly would this crisis, too, end, if all the laws of monetary and financial despotism were suddenly repealed or ignored?

  Like

  Comment by John Z | 9 April 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: