La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Hitler Was Gay/HITLER ERA GAI

Hitler Was Gay

Morell

Dr. Theodor Morell capless behind Hitler. Goering called him the Reichspritzenmeister, the imperial master of injections. Below: Dr. Karl Brandt set up the Nazi euthanasia and forced sterilization programmes. Part of Hitler’s family circle, he justified his crimes stating that total war has no room for personal ethics.

Newly discovered notes from a U.S. Army interview of Adolf Hitler’s doctors reveal that he had homosexual tendencies, did not sleep in girlfriend Eva Braun’s bedroom, and was doped up with multiple drugs including female hormones.

Written in erratic shorthand, Army interrogator Hermann Merl, a Vienna-born medical technician enlisted to interview Hitler’s doctors, Karl Brandt and Theodor Morell, scribbled “homosex” in his notebook where he sized up the mass murderer’s sexuality. He then wrote: “Eva Braun = separate rooms” before adding “female hormone – injection 50,000 units.” Elsewhere he wrote: “His sexual life and intercourse with Eva Braun was told to me.” The notebooks are going up for auction later this month at one of America’s leading sellers of historical artifacts, Alexander. Merl’s notes further confirm other post-war interviews with Hitler’s caretakers that he was “hysterical,” a “megalomaniac,” and suffered from several ailments, notably flatulence for which he took drugs to stop passing gas. Merl also suggested that Hitler had Parkinson’s disease. A previous Alexander auction included notes detailing how Hitler was shot up with bull semen. The new notes add that bull semen shots were used to regulate his level of testosterone. But proving that his doctors used many experimental treatments on Hitler was Merl’s mention that the Führer was also receiving female hormones. Those can be used to treat various ailments, but are dangerous and often interfere with male sexual functions. There are five notebooks for sale and the expected sale price is $5,000-$7,000. Dr. Morell was Hitler’s primary physician and a rival of Dr. Brandt, an SS officer who also headed the Nazi euthanasia program.

(“Nazi doctors: Hitler was gay, took female hormones,” by Paul Bedard, The Washington Examiner, 10 May 2013)

Hitler era gai

BrandtDr. Karl Brandt va organitzar el programa nazi d’eutanàsia i esterilitzacions forçoses. Formava part del cercle familiar d’Hitler i justificava els seus crims dient que en una guerra total no hi ha lloc per l’ètica personal.  Primera foto: Dr. Theodor Morell sense gorra darrera Hitler. Goering l’anomenava el Reichspritzenmeister, el mestre imperial d’injeccions.

Notes recentment descobertes de les entrevistes de l’exèrcit americà als metges d’Adolf Hitler revelen que tenia tendències homosexuals, no dormia a l’habitació de la seva amant Eva Braun, i es drogava amb múltiples medicines, incloses hormones femenines.

Escrit en taquigrafia erràtica, l’interrogador de l’exèrcit Hermann Merl, un assistent mèdic nascut a Viena triat per entrevistar els metges d’Hitler Karl Brandt i Theodor Morell, va anotar “homosexual” en el seu quadern de notes quan avaluava la sexualitat de l’assassí en massa. Després afegia: Eva Braun = habitacions separadesabans de concloure “hormona femenina injecció de 50.000 unitats.” En un altre lloc deia: “La seva vida sexual i relacions sexuals amb Eva Braun m’han estat explicades.” Les llibretes seran subhastades a finals d’aquest mes per un dels principals venedors d’artefactes històrics d’Amèrica, Alexander. Les notes de Merl confirmen altres entrevistes de postguerra amb els cuidadors d’Hitler de que era un “histèric” imegalòman” que patia diverses malalties, sobretot flatulència per la qual prenia medicació per frenar els pets. Merl també creia que Hitler patia la malaltia de Parkinson. Una anterior subhasta d’Alexander incorporava llibretes detallant que Hitler s’injectava amb semen de toro. Els quaderns actuals afegeixen que les injeccions de semen de toro eren per a regular el seu nivell de testosterona. Però provant que els metges utilitzaven molts tractaments experimentals sobre Hitler hi ha la menció de Merl de que el Führer també prenia hormones femenines. Aquestes poden usar-se per tractar diverses malalties, però són perilloses i sovint interfereixen amb les funcions sexuals masculines. Hi ha cinc quaderns en venda i el preu de venda esperat és de $5.000-7.000. Dr Morell fou metge de capçalera d’Hitler i rivalitzava amb el Dr Brandt, oficial de les SS que també dirigia el programa d’eutanàsia nazi.

(“Nazi doctors: Hitler was gay, took female hormones,” per Paul Bedard, The Washington Examiner, 10 maig 2013)

Advertisements

10 May 2013 - Posted by | Politics/Política |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: