La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

50% Youth Unemployment/EL 50% DE JOVES ATURATS

 50% Youth Unemployment

 

by Josep C. Verges

 

Oficina treball

 

Special needs school in Tortosa visit a Catalan employment office. Below: The Spanish bull is not real, the wind turbines are just as dead with subsidies gone but the bureaucrat heaven in Madrid is fine says William Chislett.

 

 

 

The former Times Madrid correspondent William Chislett says unemployment is not as dramatic as statistics state. Real youth unemployment is 20%, a number backed by the OECD and Eurostat. Why the confusion that more than half are unemployed? The reason is lumping together with those who study or undergo professional training. Not all young people are looking for work and those registered in a bureaucratic office will almost certainly be studying as well.

 

 

 

“Hispanist Henry Ettinghausen writes to me from La Pera, the navel of the Emporda, that he does not understand anything about unemployment, especially the young. Are really more than half unemployed? Why don’t they start a revolution? Where are the young people on the street all day with nothing to do as the Arabs of Algiers or Cairo? We are used to seeing them bored and without a future. And lately taking the future into their own hands because they have nothing to lose, as in Syria, the last of the despotic dominoes about to fall. What about here? Before the crisis, 57% of young Catalans studied. In 2011, the latest data available, this had grown to 88% of under 25s. The youth response to the crisis has been to increase studies by a third. The same is true in Germany. Their youth unemployment has always been low, hidden for years through professional training courses. 68% of young Berliners studied before the crisis and now it is 65%. So the disparity has switched from 11 points less to 23 points more in Catalonia, which is this third of Catalans that increased their level of education. In contrast in Germany a third of young people work today, the same as before the crisis. Catalans may find no work because of the crisis, but they are improving their education to be able to find work here or abroad. Of course not everything is solved by training. Catalonia has destroyed 7% of jobs while Berlin created 4% more during the crisis. Our problem is not so much mass unemployment, rather too little work. The weakest suffer most: young people, women and over fifty. But there are solutions, says European Commissioner for Employment Laszlo Andor. Spain has a chaotic 33 different contracts. He proposes a single contract. His goal is that before the end of the decade 75% of the population has a job. To put in context Catalonia is now at 62% and Berlin five points more. This means we have to increase the workforce by two points a year. The single contract facilitates recruitment and reduces the black economy, which is a product largely of bureaucratic hurdles. Catalan economics minister Mas Colell in addition proposes turning civil service into normal work contracts, resulting in a more felxible administration. It would be easier to fire, but also easier to recruit. We would have a more just society without the privileges of public officials. A single contract would open up jobs for the young, women and today’s marginalized people. If we can really reduce unemployment by half, that really would be something!

 

 

(“L’atur és la pera,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 19 May 2013)

 

 

 

El 50% de joves aturats

 

per Josep C. Vergés

 

Chislett

 

El toro hispànic és pura llauna i els ventiladors també estan ben morts sense les subvencions, però el cel dels buròcrates, Madrid, va com un llum diu William Chislett. Primera foto: Joves d’educació especial de Tortosa visiten l’oficina de treball de la Generalitat.

 

 

 

L’excorresponsal a Madrid del Times William Chislett diu que l’atur no és tan dramàtic com ho pinten les estadístiques. L’atur real dels joves és del 20%, xifra avalada per l’OCDE i Eurostat. A què ve la confusió amb més de la meitat d’aturats? Doncs per la barreja dels que estudien o fan cursos de formació professional. No tots els joves busquen feina i els registrats a una oficina burocràtica, ben segur també estudien.

 

 

 

“L’hispanista Henry Ettinghausen m’escriu des de La Pera al melic de l’Empordà que no entén res sobre l’atur, sobretot dels joves. Realment més de la meitat estan aturats? Com és que no fan una revolució? On són els joves al carrer tot el dia sense res a fer com els àrabs d’Alger o El Caire? Estem habituats a veure’ls avorrits i sense futur. O prenent el futur a les seves mans perquè tampoc tenen res a perdre, com a Síria, el darrer dels dominós despòtics a punt de caure. Què passa a casa nostra? Abans de la crisi el 57% dels joves catalans estudiava. El 2011, la darrera dada disponible, havia crescut al 88% dels menys de 25 anys. La resposta dels joves a la crisi ha estat augmentar en un terç els que estudien. El mateix passa a Alemanya. El seu atur juvenil sempre ha estat més baix perquè quedava amagat des de fa molts anys pels cursos de formació professional. El 68% de berlinesos joves estudiava abans de la crisi i avui el 65%. Així que la desproporció ha passat d’11 punts menys a 23 punts més a Catalunya, que és aquest terç de catalans que ha incrementat el seu nivell d’estudis, mentre a Alemanya només un terç dels joves treballa, ara igual que abans de la crisi. Potser els catalans no treballin tant ara per la crisi, però estan millorant la seva formació per trobar feina aquí o fora. És clar que no tot ho resolt la formació. Catalunya ha destruit un 7% d’ocupació mentre Berlin creava 4% més feina durant la crisi. Patim massa atur o, més ben dit, tenim massa poca feina. Pateixen els més febles, a més dels joves, les dones i els més de 50 anys. Però hi ha solucions, diu el comissari europeu d’ocupació Laszlo Andor. Espanya té un caos de 33 modalitats de contractació. Ell proposa una finestreta única. El seu objectiu és que abans de finalitzar la dècada el 75% de la població activa tingui feina. Per fer-nos la idea a Catalunya avui és el 62% i a Berlin cinc punts més. Vol dir que hem d’augmentar dos punts per any la població activa. El contracte únic facilita la contractació i redueix el treball en negre producte en gran part pels obstacles burocràtics. El conseller d’economia Mas Colell a més proposa convertir els contractes públics en laborals, flexibilitzant l’Administració. Serà més fàcil acomiadar, però també més fàcil contractar. I tindrem una societat més justa sense els privilegis dels funcionaris. Un contracte únic permetrà l’entrada a la feina dels joves, dones i gent gran avui marginats. Si aconseguim reduir l’atur a la meitat, això sí que serà la pera!”

 

 

(“L’atur és la pera,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 19 maig 2013)

 

Advertisements

29 May 2013 - Posted by | Economy/Economia |

3 Comments »

 1. Molt bé, estic d’acord en l’anàlisi.

  Like

  Comment by Joan | 30 May 2013 | Reply

 2. Many thanks for this! I missed it on the 19th. I agree: it looks as if what is missing is jobs, but surely the measures being insisted on yesterday by Oli the Eurorobot will only destroy more jobs?

  Like

  Comment by Henry Ettinghausen | 30 May 2013 | Reply

 3. Me parecia raro encontrar un post asi por estos lares pero me ha dejado gratamente asombrado esta vez

  Like

  Comment by Evaristo | 5 July 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: