La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Decline and Fall of the Light Bulb/DECLIVI I CAIGUDA DE LA BOMBETA

 

The Decline and Fall of the Light Bulb

by David Leeson

Bush Bulb_html_m2412b378

How many Bushes to unscrew a light bulb? A history lesson: Obama is now less trusted and liked than W. Below: NSA unscrews the world: How many Obama supporters to change a light bulb? None, they prefer to remain in the dark.

 

Decline and Fall has challenged many historians. After Edward Gibbon unscrewed the Roman Empire, David Leeson now unscrews the light bulb:

 

”There is a great deal of debate on this issue. Up until the mid-20th century, the accepted answer was one: and this Whiggish narrative underpinned a number of works that celebrated electrification and the march of progress in light-bulb changing. Beginning in the 1960s, however, social historians increasingly rejected the Great Man school and produced revisionist narratives that stressed the contributions of research assistants and custodial staff. This new consensus was challenged, in turn, by women’s historians, who criticized the social interpretation for marginalizing women, and who argued that light bulbs are actually changed by department secretaries. Since the 1980s, however, postmodernist scholars have deconstructed what they characterize as a repressive hegemonic discourse of light-bulb changing, with its implicit binary opposition between “light” and “darkness,” and its phallogocentric privileging of the bulb over the socket, which they see as colonialist, sexist, and racist. Finally, a new generation of neo-conservative historians have concluded that the light never needed changing in the first place, and have praised political leaders like Ronald Reagan and Margaret Thatcher for bringing back the old bulb. Clearly, much additional research remains to be done.”

 

Declivi i caiguda de la bombeta

 

per David Leeson

NSA_html_m63e537a4

La NSA desenrosca el món: quants partidaris d’Obama calen per canviar una bombeta? Cap, prefereixen quedar-se a les fosques. Primera foto: Quants Bush calen per desenroscar una bombeta? Una lliçó d’història: Obama ja és menys cregut i estimat que W.

 

El declivi i caiguda sempre ha reptat els historiadors. Després que Edward Gibbon desenrosqués l’Imperi Romà, David Leeson ara desenrosca la bombeta:

 

”Hi ha molt de debat sobre aquest tema. Fins a mitjans del segle vint, la resposta acceptada era la narrativa liberal basada en una sèrie d’obres que celebraven l’electrificació i la marxa del progrés en canviar les bombetes. A partir dels seixanta, però, els historiadors socials rebutjaven creixentment l’escola de l’Home Gran i produiren narratives revisionistes que ressaltaven les contribucions dels ajudants de recerca i serveis de manteniment. Aquest nou consens fou seguidament criticat per les historiadores femenines que rebutgen una interpretació social que margina la dona, argumentant que els bombetes les canviaven efectivament les secretàries departamentals. A més a partir dels vuitanta els pensadors postmodernistes han desconstruit el que ells consideren un discurs hegemònic repressiu sobre com canviar una bombeta, amb la seva oposició implícita entre “llum” i “foscor” i la promoció falocèntrica de la bombeta dins l’andoll que consideren colonialista, sexista i racista. Darrerament una nova generació d’historiadors neoconservadors han arribat a la conclusió que no calia canviar la llum i han elogiat líders polítics com Ronald Reagan i Margaret Thatcher per recuperar l’antiga bombeta. Evidentment cal aprofundir molt en la recerca.”

 

Advertisements

18 June 2013 - Posted by | Politics/Política |

1 Comment »

  1. ¡¡¡menuda gilipollez ¡¡¡ ideologica ¡¡¡

    Like

    Comment by jd | 19 June 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: