La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Splitting Corruption with Rajoy/RAJOY FA SPLITTING AMB LA CORRUPCIÓ

 

 

Splitting Corruption with Rajoy

 

by Josep C. Verges

TAV Santi_html_m590e1d0c Rajoy has 79 dead on his conscience.The construction company that paid € 350,000 is the same one that builts the 80 km/h for the high-speed train without signalling or braking devices for speeding? Below: The high speed train to Galicia opened in June 2013 by Rajoy took one month to produce 79 deaths. This is €4,000 per death on a €350,000 commission.

 

 

The PP treasurer has done exactly the same as ​​the PSC treasurer accused of corruption: hand over accounts, known as black, with the details of who really paid and who really cashed in. The papers of Luis Barcenas, in jail for corruption, show that Rajoy was one of those paid. In addition until this spring Rajoy, appealing to their intimate friendship with the married couple, advised him not to sing. But the PP has dropped Barcenas and he is now composing a grand opera of corruption, with no one missing, from President Rajoy to Deus ex machina Aznar.

 

 

The first surprise is that the PP leaders needed to be paid in black. They did not have enough with their generous salaries and inflated allowances as MPs? Rajoy needed extra cash to reach the end of the month? The PP black money came from large companies in Madrid that contract almost exclusively with the central government and the autonomous regions controlled by the PP. Why are the former monopolies in Madrid still so politicized? Because they have no guaranteed business like before and they recover what they pay the PP from the public contracts awarded by PP politicians. The black extra pay are the commissions from public contracts split into monthly payments which is not difficult to imagine went to the leaders who had facilitated the contract. So we taxpayers pay the PP twice, first for their work as MPs and then for their commission. According to the jailed treasurer, Rajoy was paid €350,000 in “small” amounts to escape notice. A current case of Swiss corruption provides an explanation. It is called “splitting.” An official was caught with black extra pay of 25,000 Swiss francs a month, similar to the amount revealed by the PP treasurer that went to Rajoy. In exchange of course -the corrupt Swiss- for facilitating public contracts to the payola companies. The contracts were split into smaller amounts so that the commission would not be noticed. If Rajoy had received €350,000 in one payment, he would not be president but in prison. Discrete payments make them seem benevolent aid and the original link with the corrupt commissions is hidden after passing through the PP hub. A hub is where you change aircraft. Spain has two hub airports in Madrid and Barcelona, ​​with the same two hubs for corruption. The PP corruption forces us to deal with its hub in Madrid today. A corrupt official is a very rare event in Switzerland, but his explanations to the court are of great interest to illustrate the corruption hubs of Madrid and Barcelona, ​although they enjoy a thousand times more corruption traffic. We are even looking at the same numbers. The corrupt Swiss received Sfr400,000, equivalent to Rajoy’s €350,000. His justification is the pressure from companies he did not have the willpower to resist. Contractors argue that these were interest-free loans and minor gifts. The prosecutor calls for 22 months in prison. Switzerland is another world where the corrupt end up in jail and not presiding a government.

 

 

(“Rajoy fa splitting amb la corrupció,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 29 July 2013)

 

 

Rajoy fa splitting amb la corrupció

 

per Josep C. Vergés

rajoy ave_html_1a36d2c3L’Ave a Galícia inaugurat per Rajoy el juny 2013 ha tardat un sol mes en produir 79 morts. Surten a €4.000 per mort d’una comissió de €350.000. Primera foto: 79 morts a la consciència de Rajoy. La constructora que va pagar €350.000 és la mateixa que va fer la corba de 80 kms/h de l’AVE i no va instal.lar senyalització ni frenat automàtic per excés de velocitat?

 

 

El tresorer del PP ha fet el mateix que va fer el comptable del PSC acusat de corrupció: ensenyar la comptabilitat real, anomenada negra, on es detalla qui pagava i qui cobrava realment. Rajoy cobrava, mostren els papers de Luis Bárcenas, empresonat per corrupció. A sobre fins aquesta primavera Rajoy l’aconsellava, apel.lant a la seva íntima amistat amb el matrimoni, perquè no cantés. Però el PP l’ha deixat caure i Bárcenas s’ha dedicat a compondre una gran òpera de la corrupció, on no hi falta ningú, des del president del govern Rajoy al Deus ex machina Aznar.

 

 

Sorprèn que el lideratge del PP cobrés en negre. No tenien prou amb els sous generosos i els complements inflats de diputats? Rajoy necessitava un complement mensual per arribar a fi de mes? Els diners negres del PP provenen de les grans empreses de Madrid que contracten pràcticament en exclusiva amb el govern central o les autonomies controlades pel PP. Per què els exmonopolis de Madrid segueixen tan polititzats? Perquè no tenen el negoci assegurat i recuperen el que paguen al PP amb els contractes públics que els polítics del PP concedeixen. Els sobresous en negre serien les comissions fraccionades dels contractes públics que no costa imaginar anaven als dirigents que havien facilitat la concessió. Així que els contribuents anem dos cops a caixa pel PP, primer pagant-los com a diputats i després com a comissionistes. Segons el tresorer empresonat, Rajoy va cobrar €350.000, tot en quantitats “petites” que no es noten tant. Un cas actual de corrupció suïssa dóna una explicació. S’anomena “splitting” o fraccionament. Un funcionari ha estat enxampat amb un sobresou en negre de 25.000 francs mensuals, si fa no fa com Rajoy segons el tresorer del PP. A canvi és clar d’afavorir -el suís corrupte- la contractació pública de les empreses paganes. Dividia els contractes en imports petits perquè la comissió no es notés. Si Rajoy hagués cobrat €350.000 de cop, ja no seria president sinó presidiari. Cobrant en partides discretes tot sembla un ajut benèvol, i s’amaga el nexe d’on procedeixen les comissions corruptes al passar abans pel hub del PP. Un hub és on es canvia d’avions. Espanya té dos aeroports hubs a Madrid a Barcelona, amb els mateixos dos hubs per a la corrupció. El PP corrupte ens obliga a tractar avui el seu hub de Madrid. Un funcionari corrupte és un cas ben rar a Suissa, però les seves explicacions al tribunal són de gran interès per il.lustrar els hubs de corrupció de Madrid i Barcelona, tot i gaudir aquests d’un tràfec de corrupció milers de vegades més intens. Estem parlant fins i tot de les mateixes xifres. El corrupte suís va rebre Sfr400.000, equivalent als €350.000 de Rajoy. Els justifica pel mobbing de les empreses que no va tenir la força de voluntat de resistir. Els contractistes públics defensen que eren préstecs sense interès i gratificacions sense importància. El fiscal demana 22 mesos de presó. Suissa és un altre món on els corruptes acaben a la presó i no presidint un govern.

 

 

(“Rajoy fa splitting amb la corrupció,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 29 juliol 2013)

 

29 July 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: