La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Zombie Mortgages/LA HIPOTECA ZOMBI

 

Zombie Mortgages

by Josep C. Verges

zombie banks_html_m2253573dThe zombie conga: Zombie banks provide zombie mortgages and zombie cars for zombie Spaniards. Below: Unlike Spain where fascism lives on under democratic names, Germany killed off its zombies with a little help from the Allies.

 

 

Catalonia had the rental tradition of an advanced economy like the rest of Europe. Rent was the norm and only an urban minority owned houses. Many smallholders made a living out of rentals. But Franco knew as much economics as Catalan, a double-zero. The despot froze rents and the inflation of his centralized autarchy put an end to rentals and to smallholders.

 

 

On the death of the fascist dictator you could live like a grand bourgeois in Barcelona’s Diagonal in a thousand metre duplex paying 4,000 pesetas or 24 euros a month! Rentals vanished because of fascism. Either you bought with a mortgage or you were forced to live uncomfortably with your parents. Banks made a huge killing out of the ruin of smallholders. The mortgage blackmail has lasted until the current crisis. Ten years ago when I was looking for a rental in Sant Cugat I found three offers. Luckily one was wonderful facing the Romanesque monastery of Sant Cugat. The crisis has made us more European than ever. We are inundated with rentals. There are so many that municipal programmes to build affordable housing have been completely surpassed. We do not need politicians to build and cash lucrative extra pay, more black than white, for a business they also know nothing about. Nowadays you can rent at affordable prices. Why this sudden change from Madrid centralism to European civility? The entire story are mortgages. Xavi, a lively insurance agent in Badalona, explains it to me: “When I married we had no choice but to buy with a mortgage, but prices have fallen 40% and my mortgage payments exceed what I would get selling the flat. So I’ve rented the flat to cover the mortgage and live in a smaller place.” There are so many rentals because owners cannot sell without losing money, forced to pay the bank for thirty years the difference with the inflated mortgage. The scandal is that banks inflated house values to trap people into debt. House prices have fallen 40% but it is the inflated value by banks that has fallen. New affordable rents have made young people highly mobile, and they can now go to find work without being tied to a mortgage. Banks do not give mortgages but nobody wants them. Banks on top pay next to nothing on deposits which they only guarantee to 100,000 euros. A simple mathematical exercise suggests that we should buy a property when what we save in rent exceeds the interest the bank pays us. In my case a theoretical interest of 6% by buying the rental flat overlooking the monastery when the bank pays me five times less. Of course you must buy without a mortgage. Best to buy small without a bank or stay in rental bank free. Banks have distorted all credit. Buying cash down should favour a discount. But banks have turned upside down economic sense. A car is cheaper on credit than cash. The garage explains: “We get the same from the bank as from the customer.” So the bank profits paying a premium and charging interest for years. Our zombie banks created the zombie rentals and the zombie cars in the land of the zombie Spaniards.

 

 

(“La hipoteca zombi,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 18 August 2013)

 

La hipoteca zombi

 

per Josep C. Vergés

Zombie nazis_html_2939a70A diferència d’Espanya on el feixisme sobreviu sota noms democràtics, Alemanya va liquidar els seus zombis, amb una petita ajuda dels Aliats. Primera foto: La conga zombi: bancs zombis faciliten hipoteques zombis i cotxes zombis a espanyols zombis.

 

 

Catalunya tenia una tradició de país avançat en el lloguer com a la resta d’Europa. L’habitual era llogar i només els pocs eren propietaris urbans. Molts petits propietaris vivien del lloguer. Però Franco sabia tanta economia com català -un doble zero a l’esquerra. El dèspota va congelar els lloguers i la inflació de la seva autarquia centralista va acabar amb els lloguers i també amb els petits propietaris.

 

A la mort del dictador feixista es podia viure de gran burgès a la Diagonal de Barcelona en un dúplex de mil metres pagant 4.000 ptes de lloguer, o sigui 24 euros al mes! El lloguer havia desaparegut per culpa del feixisme. O compraves amb hipoteca o malvivies amb els pares. Els bancs van fer el gran negoci amb la ruina dels petits propietaris. El xantatge de la hipoteca ha durat fins la crisi actual. Quan fa deu anys buscava un lloguer a Sant Cugat, vaig trobar tres ofertes. Per sort una era meravellosa davant el monestir romànic de Sant Cugat. La crisi ens ha fet més europeus que mai. Estem inundats de lloguers. N’hi ha tants que els programes municipals de construir cases accessibles han quedat completament superats. Ja no cal que els polítics facin de constructors, lucratiu sobresou que cobren, més negre que blanc, per una activitat de la qual tampoc no saben res de res. Tothom pot llogar una casa avui a un preu accessible. Per què aquest canvi inesperat del centralisme madrileny a l’Europa civilitzada? Tot és degut a les hipoteques. Xavi, espavilat agent d’assegurances de Badalona, m’ho explica: ”Quan em vaig casar no ens quedà més remei que comprar amb hipoteca, però els preus han baixat un 40% i la quota d’hipoteca supera el que obtindria venent el pis. Així que l’he llogat per cobrir la hipoteca i vivim en un de més petit.” Hi ha tants lloguers perquè ningú pot vendre sense perdre, obligats a pagar trenta anys al banc la diferència amb les hipoteques inflades. L’escàndol és que els bancs inflaven el valor perquè la gent s’endeutés més. Els preus no han baixat 40% sinó el valor de les cases inflat pels bancs. Els nous lloguers accessibles han donat molta mobilitat als joves que poden buscar feina sense trobar-se lligats a una hipoteca. Els bancs no donen hipoteques però ningú les demana. Els bancs paguen misèria i companyia per dipòsits i a sobre només garanteixen 100.000 euros. Un simple exercici matemàtic suggereix que podem comprar quan el que estalviem de lloguer supera els interessos que paga el banc. En el meu cas un interès teòric del 6% comprant la casa de lloguer davant el monestir quan el banc em dóna cinc vegades menys. Ara bé només es pot comprar sense hipoteques. Millor comprar petit sense bancs o sinó seguir de lloguer sense entrebancs. Els bancs han distorsionat tot el crèdit. Comprar al comptat hauria d’afavorir un descompte. Però els bancs han capgirat el seny econòmic. Un cotxe surt més barat a crèdit que al comptat. El garatge explica: “Cobrem el mateix del banc que del client.” Així que el banc guanya donen una prima i cobrant anys d’interessos mentre paga igual que al comptat. Tenim bancs zombis, creadors dels lloguers zombis i dels cotxes zombis, en el país dels espanyols zombis.

 

 

(“La hipoteca zombi,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 18 agost 2013)

 

Advertisements

20 August 2013 - Posted by | Economy/Economia |

1 Comment »

  1. Lieber Josep! Ausgezeichnete Auskunft über traditionelle Katalanisches Mieten! Deiner, Retter (Salvador)

    Like

    Comment by Salvador | 21 August 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: