La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Spanish, a Dead Language/EL CASTELLÀ, IDIOMA MORT

 

 

Spanish, a Dead Language

 

by Josep C. Verges

 

Primo FrancoJosé Antonio, the eldest son of dictator Primo de Rivera, founded Spanish Fascism and is buried alongside Franco. Below: The first Spanish Dictionary in 1780: “Dictionary of the Castilian Language composed by the Royal Spanish Academy reduced to one volume for easier use.”

 

 

 

Castilian (Spanish in Spanish) is a dead language in Madrid. When did it die? Look at the main Madrid newspapers. El Pais modestly subtitles: “The first global daily in Spanish.” El Mundo simply considers itself number one: “Leader in information in Spanish.” ABC more traditionalist does what all others do: “News in Spanish about the country.” La Razón always has the last word: “The latest news in Spanish.”

 

 

 

Madrid Spanish sounds very much like the old Castilian. The Spanish Constitution states very clearly in article 3: “Castilian is the official language of the State. The other Spanish languages will be equally official in their autonomous regions. The wealth of the different linguistic modalities of Spain is a cultural heritage that will be the object of special respect and protection.” Nowhere is Spanish mentioned. Just as Spanish are Catalan, Basque and Galician as Castilian, much more so because they are spoken in Spain whereas Castilian spread out all over the Spanish Empire. As they say in Mexico: “They took our gold but they gave us the silver of Castilian.” Neither gold nor silver. The stupid Madrid confusion of Castilian with Spanish is provincial, isolationist and antidemocratic. No paper in London speaks British. No paper in the USA speaks American. They all speak English. They don’t suffer from the Madrid inferiority complex that makes them take the English word for Spanish into the barbarism of español. So what is it, Catalans, Basques and Galicians are Spanish or not? Or only Castilians can be Spaniards? The Constitution says very clearly that Catalans, Basques and Galicians are just as Spanish as Castilians. And what about Valencian Catalans and “other linguistic modalities” in the caboose of the Constitution? The Real Academia Española was founded in 1713, one year before the Franco-Spanish military occupation of Catalonia. The object was “to determine the words and spelling of the Castilian language, the most adequate, elegant and purest.” The first Dictionary of the Castilian Language was published in 1780, and the language was called Castilian until Primo de Rivera in 1925 imposed Dictionary of the Spanish Language. For a century and a half Castilian was as universal as English. After the proto-Fascist dictatorship Castilian became Peninsular British. The democratic Constitution wanted to abandon Fascism by confirming Castilian as the language of the central State but declaring equally Spanish the other languages and “modalities” like Valencian. But democracy is no match for Madrid centralist politics that laugh at the Constitution in such a sensitive subject as the four Spanish languages. Madrid has killed off Castilian. Madrid destroys Spanish coexistence in order to keep centralism alive. The autonomies have very successfully taken over half of Franco’s former centralised State. As Madrid loses power, it doubles down more and more on Spanish and reneges on the language of Cervantes, the Jew who made Castilian a universal language. Castilian is a dead language in Madrid but I prefer my Quixote who knew the value of Catalans and saved from burning only one book of chivalry, Tirant lo Blanc, in Catalan.

 

 

(“El castellà, idioma mort,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 1 September 2013)

 

 

 

El castellà, idioma mort

 

per Josep C. Vergés

 

diccastEl primer diccionari castellà de 1780: Diccionario de la Lengua Castellana compuesto por la Real Academia Española reducido a un tomo para su más fácil uso. Primera foto: José Antonio, el fill gran del dictador Primo de Rivera, va fundar el feixisme espanyol i fou enterrat al costat de Franco.

 

 

 

El castellà és un idioma mort a Madrid. Quan ha mort? Mirem els principals diaris madrilenys. El País es subtitula modestament: “El primer diario global en español.” El Mundo simplement es considera el número u: “Líder de información en español.” ABC més tradicionalista fa el que fan tots: “Noticias en español sobre el país” (en minúscula). La Razón sempre té la última paraula: “Noticias de última hora en español.”

 

 

 

L’espanyol de Madrid sona molt, però molt, a l’antic castellà. La Constitució Espanyola en el seu article 3 diu textualment: “El castellà és la llengua oficial de l’Estat. Les altres llengues espanyoles seran també oficials en les respectives comunitats autònomes. La riquesa de les diverses modalitats linguístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció.” Enlloc surt l’espanyol. Tan espanyol és el català, basc i gallec com el castellà, més i tot perquè es parlen a Espanya mentre el castellà s’estén per tot l’imperi castellà. Com diuen a Mèxic: “Se llevaron el oro pero nos trajeron la plata del castellano.” Ni or ni plata. L’estúpida confusió madrilenya del castellà amb l’espanyol és provinciana, mesetària i antidemocràtica. Cap diari de Londres parla britànic. Cap diari d’USA parla americà. Tots parlen anglès. No pateixen el complexe d’inferioritat de Madrid que només vol traduir el Spanish anglés en el barbarisme de l’espanyol. En què quedem, catalans, bascos i gallecs són o no espanyols? O només poden ser espanyols els castellans? La Constitució ho diu ben clar que tan espanyols són els catalans, bascos i gallecs com els castellans. I ja no diguem valencians i “altres modalidats linguístiques” del vagó de cua de la Constitució. La Real Academia Española fou fundada el 1713, un any abans de l’ocupació militar francocastellana de Catalunya. El seu objectiu era “fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza.”  El primer Diccionario de la Lengua Castellana apareix el 1780, i així s’anomena llengua castellana fins que Primo de Rivera el 1925 imposa Diccionario de la Lengua Española. Durant segle i mig el castellà fou tan universal com l’anglès. A partir de la dictadura protofeixista el castellà es converteix en un peninsular britànic. La Constitució democràtica vol abandonar el feixisme i confirma el castellà com l’idioma de l’Estat central i declara igual d’espanyols els altres idiomes i “modalitats” com el valencià. Però la democràcia no pot contra la política centralista de Madrid que se’n riu de la Constitució en un tema tan sensible com són els quatre idiomes espanyols. Madrid ha matat el castellà. Madrid destrueix la convivència espanyola per a mantenir el centralisme. Les autonomies s’han quedat, amb gran èxit, la meitat de l’antic Estat centralitzat de Franco. Com més poder perd Madrid, més es tanca en l’espanyol i renega de l’idioma de Cervantes, el jueu que ha fet del castellà un idioma universal. El castellà és un idioma mort per Madrid, però jo segueixo el meu Quixot que sap valorar els catalans i salva de la crema un sol llibre de cavalleries, Tirant lo Blanc, en català.

 

 

(“El castellà, idioma mort,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 1 setembre 2013)

 

Advertisements

7 September 2013 - Posted by | Culture/Cultura, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: