La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Madrid 2020 and Barcelona 2022 Olympics/OLIMPÍADES DE MADRID 2020 I BARCELONA 2022

Madrid 2020 and Barcelona 2022 Olympics

by Josep C. Verges

 

Barcelona 2022

 

Barcelona Pyrenees 2022: The referendum on the Games will probably win because of the good memories of Barcelona 92 putting Catalonia on the map. Below: Spanglish Madrid: 203 free golf lessons paid in 2013 by Madrid town hall to the mayoressa Botella and Botella’s hubbie Mr. Aznar.

 

 

 

After the laughable Olympics of Madrid, rejected for the third time, what should Barcelona 22 do? Barcelona 92 became such a surprise success that all Olympic cities compare to, like museum cities take Bilbao’s Guggenheim as the standard.

 

 

 

Mrs. Aznar or Ana Botella, the Madrid mayoress, was the figure of fun inviting the Olympic Committee in Buenos Aires to a relaxing cup of “cafe con leche” in Madrid’s Plaza Mayor, where the Inquisition burned its victims and bulls were tortured to death, stark reminders of Castilian intolerance and violence. Mr. Botella or Jose Maria Aznar, was a laughable figure as the Death Trio of Bush, Blair and Aznar in the Azores to invade Iraq. He is still a stand-up clown as a member of the board of Murdoch’s media empire in New York. Like all Madrid he only speaks español, translated from the English for Spanish, a language that does not appear anywhere in the Spanish Constitution. Ex-Constitutional Spaniards like Aznar and Botella speak relaxing Spanglish because Spaniards are so universal they don’t need languages. Diari de Girona editorializes: “Madrid 2020 was not just an illusion, but an opportunity for the Spanish capital and State to remake its image, going through very low times because of the economic crisis and the banking problems known all over the world. But to come out last of the three cities was a stiff blow to take. The Spanish Olympic Committee is still recovering from the defeat, but must resolve urgently if Barcelona can submit their candidacy to host the 2022 Winter Olympics. If this happens, it would be a unique case, holding both Summer and Winter Olympics. Madrid had much at stake but lost, and the path taken (and investments made!) have led to a dead end. Two issues should be discussed. First, if it is a good time to embark on a project of this magnitude. Second, the public consultation. Oslo has done one this week, and Munich will vote soon, while the inhabitants of the Swiss cities of Davos and St. Moritz already voted against.” A correction here: Davos and St. Moritz voted yes but the rest of the canton of the Grisons said no because of the cost. Unlike Madrid which has misspent nine billion, nine times the cost of Terminal 1 at Barcelona, which is a roaring success! The triumphalism of Madrid is a reminder of Paris as the director of Diari de Girona Jordi Xargayo explains: “The Barcelona 92 team passed almost unnoticed. Not Chirac. His entrance, surrounded by a huge entourage of bodyguards, was the staging of French grandeur. Awesome. Chirac had the double role of mayor of Paris and prime minister of France. The next day, the Olympics went to Barcelona. The Catalan capital had no Chirac. Instead a man more discrete in form, but more powerful on that stage: Joan Antoni Samaranch.” That day I was having lunch at a conference in Montpellier. When they announced that their hated Paris had lost to Barcelona the French of the Midi, instead of a relaxing cup of “cafe au lait,” celebrated with champagne, French of course.

 

 

(“Relaxing cup of café con leche,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 22 September 2013)

 

 

 

Olimpíades de Madrid 2020 i Barcelona 2022

 

per Josep C. Vergés

 

Aznar Botella

 

Spanglish Madrid: 203 classes de golf gratuites pagades el 2013 per l’ajuntament de Madrid a l’alcaldessa Botella i al Sr. de la Botella, Mr. Aznar. Primera foto: Barcelona Pirineus 2022: El referèndum sobre els jocs segurament es guanyarà pel bon record de Barcelona 92 i per haver situat Catalunya al món.

 

 

 

Després del ridícul olímpic de Madrid, per tercer cop rebutjat, què ha de fer Barcelona 22? Barcelona 92 fou un èxit tan inesperat que totes les ciutats olímpiques la fan servir de referència, igual com les ciutats-museu tenen el Guggenheim de Bilbao de fita.

 

 

 

La Sra. Aznar –Ana Botella alcaldessa de Madrid- ha fet riure de pena invitant el Comitè Olímpic a Buenos Aires a un relaxing cup of café con leche a la Plaça Major de Madrid, on la Inquisició cremava víctimes i on les corrides torturaven a mort toros, recordant la intolerància i violència castellanes. El Sr. de la Botella, José María Aznar, ja feia riure, de por, aliant-se en el Trio Calaveras de Bush, Blair i Aznar a les Açores per envair Iraq. Segueix fent de còmic membre del consell d’administració  de l’imperi mediàtic de Murdoch a Nova York. Igual com tot Madrid, no parla castellà sinó Spanish, traduit com español, idioma que no surt enlloc a la Constitució. Espanyols exconstitucionals com Aznar i Botella parlen relaxing Spanglish perquè als espanyols universals no els hi calen idiomes. El Diari de Girona editorialitza: “Madrid 2020 no era només una il·lusió, sinó que era una oportunitat per a la capital espanyola i per a l’Estat de refer la seva imatge, que viu moments molt baixos arran de la crisi econòmica i dels problemes bancaris que coneix tot el món. Ser l’última de les tres ciutats ha estat un càstig de molt mal pair. Mentre el comitè olímpic espanyol encara s’està recuperant del cop, ha de resoldre amb urgència si creu que Barcelona pot presentar la seva candidatura a organitzar els Jocs Olímpics d’Hivern 2022. Si fos així, seria un cas únic, per haver tingut Jocs Olímpics d’Estiu i d’Hivern. Madrid s’hi jugava molt, però ha perdut, i el camí fet (i la inversió!) no té via de retorn. Caldria reflexionar sobre dues qüestions. Primer, si és un bon moment per embarcar-se en un projecte d’aquesta magnitud. Segon, una consulta als ciutadans. Oslo ho ha fet aquesta setmana; Munic ho votarà properament; i a les ciutats suïsses de Davos i St. Moritz els seus veïns van votar en contra.” Cal corregir que Davos i St. Moritz votaren sí però la resta del cantó dels Grisons no, pel cost. A diferència de Madrid pel qual que ja hem llençat 9 mil milions, nou vegades el cost de la Terminal 1 de Barcelona, que sí serveix! El triomfalisme de Madrid recorda París, com explica el director del Diari de Girona Jordi Xargayó: ”Els membres de Barcelona 92 gairebé havien passat desapercebuts. Chirac, no. La seva irrupció, envoltat d’un enorme seguici i d’escortes, era l’escenificació de la grandeur francesa. Impactant. Chirac compaginava el càrrec d’alcalde de París amb el de primer ministre de França. L’endemà, els Jocs Olímpics van ser per a Barcelona. La capital catalana no tenia un Chirac. Tenia un home més discret en les formes, però més poderós en aquell escenari: Joan Antoni Samaranch.” Jo aquell dia dinava a Montpeller en un congrés. Quan anunciaren que l’odiat París havia perdut davant Barcelona els francesos del Midi, en lloc d’un relaxing cup of cafè au lait, ho celebraren amb xampany, francès això sí.

 

 

(“Relaxing cup of café con leche,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 22 setembre 2013)

 

Advertisements

23 September 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Sport/Esports | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: