La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Spain without Catalonia/ESPANYA SENSE CATALUNYA

Spain without Catalonia

by Josep C. Verges

berlincat

It takes two to boycott: Spanish? No! Catalan? Yes! Cava is five times cheaper than champagne. Spain will lose as much or more from a boycott. Below: Spain will lose €16 billion a year in taxes with Catalan independence, while Catalonia will recover €9 billion a year in taxes that Spain diverts from Catalonia. Income will fall in Spain by €950 per head and rise in Catalonia by €1,200 per head, simply by stopping the tax drain.

 

The politics of fear were, are and will be a failure. First the threats of military occupation, Russian style like in the Prague Spring, with rooftop flights over Tortosa and other cities, Assad style without the bombs for the moment. Then threats to liquidate the autonomy, thirties style as if the PP were Franco’s precursor, not successor. And now the threats of a new Berlin Wall surrounding all Catalonia, as the editor of Diari de Girona Jordi Xargayo explains: ”They are really worried and carry out scaremongering, but with a far from minor difference: the European Union does so with legal arguments and Madrid with gut feelings. Former Catalan president Jordi Pujol said Catalonia cannot go it alone without Europe. Others argues that it can.”

 

The new threats are clearly Madrid’s admission, and of the Spanish bureaucrats in Europe, that they believe the independence referendum is already lost. For example the demand of socialist commissioner Joaquin Almunia that Europe expel Catalonia. For starters this confirms that Catalans today are not represented by Spain in Brussels, so little will be lost by leaving. More important is that Catalans are European citizens as the passport clearly states and even the francoist ID. Will the European Union act like Hitler with the Jews and leave without nationality 7.5 million Catalans to please Spanish nationalists? Boycotting the new European State, as Madrid wants, is not very clever. Catalans would be in good company outside, together with Switzerland and Norway, the two wealthiest and happiest countries in Europe. They apply European law,  even pay European taxes (while Madrid gets paid by Europe), and decide by themselves. Catalonia out of Europe would not be such a bad thing, with or without the euro, because these countries the size of Catalonia want no part of the euro. By the way Norway is also the product of a secession after a referendum. The question is the opposite. Does Europe want to lose the fourth European region in GNP after Paris, Lombardy and inner London and create a potent new Switzerland? I live every other month in Switzerland where Europe is very far away and very near, just like in Catalonia. Madrid has always wanted the worst for us, but what will happen to Spanish exports, including those exported to Catalonia, if they close the frontier like we were Gibraltar, the size of Olot, not the fourth region in Europe? And how will Madrid pay the national debt if Catalonia doesn’t take over the 16% of its population? In fact Catalonia should take over far less, the amount Madrid invests in Catalonia. Why should we pay for the barbarities of empty freeways inside Spain and just as empty high speed trains? They call for a boycott of Catalonia but are they willing to pay everything more expensive? French champagne cost five times cava. If Barça is expelled, Real Madrid will go bankrupt, and what about former monopolies like Renfe, Endesa, Telefonica, that pay no taxes now in Catalonia? And the agriculture of Valencia, Murcia and Andalusia? Threats don’t work. Democracy is voting, not boycotting.

 

(“Espanya sense Catalunya,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 29 September 2013)

 

Espanya sense Catalunya

per Josep C. Vergés

Escat

Espanya perd €16 mil milions l’any d’impostos amb la independència catalana, mentre Catalunya recupera €9 mil milions l’any que Espanya desvia de Catalunya. La renda caurà a Espanya €950 per càpita i pujarà a Catalunya €1.200 per càpita, només aturant el drenatge fiscal. Primera foto: Una baralla és cosa de dos: Espanyola? No! Catalana? Sí! Cava és cinc cops més barat que el xampany. Espanya perdrà igual o més amb un boicot.

 

La política de la por ha estat, és i serà un fracàs. Primer amenaces d’ocupació militar, estil russos a la Primavera de Praga, amb sobrevols sobre els terrats de Tortosa i altres ciutats, estil Assad sense bombes per ara. Després amenaces de liquidar l’autonomia, estil anys trenta com si el PP fos precursor, no successor de Franco. I ara amenaces de fer un nou mur de Berlín que rodegi tot Catalunya com explica el director de Diari de Girona Jordi Xargayó: ”Estan realment preocupats i recorren a la política de la por. Hi ha una diferència gens menor: la Unió Europea ho ha fet amb arguments jurídics; les reaccions de Madrid són més viscerals. Jordi Pujol ha dit que Catalunya no pot prescindir d’Europa. D’altres sostenen que sí.”

 

De fet les noves amenaces són el reconeixement de Madrid, i dels funcionaris espanyols a Europa, que donen per perdut el referèndum sobre la independència. Seguim el guió del comissari socialista Joaquin Almunia demanant que Europa expulsi Catalunya. Per començar ell demostra que els catalans avui no estem representats per Espanya a Brussel.les, així que poc perdem marxant. Més important, els catalans som ciutadans europeus com diu ben clar el passaport i fins i tot el DNI franquista. Farà la Unió Europea com Hitler amb els jueus deixant sense nacionalitat a 7,5 milions de catalans per acontentar els espanyolistes? Boicotejar el nou Estat europeu com vol Madrid no sembla assenyat. Estaríem en bona companyia fora, junt a Suissa i Noruega, els dos paisos més rics i feliços d’Europa. Apliquen el dret europeu, paguen fins i tot impostos europeus (mentre Madrid cobra d’Europa), i decideixen per ells mateixos. No estaria malament Catalunya fora d’Europa, amb o sense euro, perquè tampoc tenen euro aquests països grans com Catalunya. Noruega per cert és producte d’un escissió després d’un referèndum. La cançó va per l’altra banda. Vol Europa perdre la quarta regió europea en PIB, després de París, Llombardia i Londres central i crear una potent nova Suissa? Jo visc, mes si i mes no, a Suissa on Europa queda molt lluny i molt a prop, igual que a Catalunya. Madrid ens vol mal com sempre, però que passarà amb les exportacions espanyoles, incloses les exportades a Catalunya, si tanquen la frontera com si fóssim Gibraltar, del tamany d’Olot, no la quarta regió europea? I què farà Madrid amb el deute públic si Catalunya no assumeix el 16% de la seva població? Més aviat Catalunya ha d’assumir el que Madrid inverteix a Catalunya. Per què hem de pagar les barbaritats mesetàries d’autopistes buides i Aves igual de buits? Volen boicotejar Catalunya, però pagaran tot més car? El xampany francès costa cinc vegades el cava. Poden expulsar el Barça, però el Madrid s’enfonsaria, i no parlem ja dels exmonopolis madrilenys com Renfe, Endesa, Telefònica, que avui no paguen impostos a Catalunya. I l’agricultura de València, Múrcia i Andalusia? Les amenaces no funcionen. Democràcia és votar, no boicotejar.

 

(“Espanya sense Catalunya,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 29 setembre 2013)

Advertisements

30 September 2013 - Posted by | Economy/Economia, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. Sr. Mas, vostè que en sap raonablement bé, pot trobar una escletxa fent un ús reiterat de l’anglès, en la seva acció de govern. Serà una manera d’aproximar-se a l’opinió pública i política europea directament i sense intermediaris.

    Like

    Comment by Renee P. Patel | 26 October 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: