La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Europe with Catalans like Hitler with Jews?/EUROPA AMB CATALANS COM HITLER AMB JUEUS?

 

Europe with Catalans like Hitler with Jews?

 

by Josep C. Verges

 

Barroso Hitler_html_m326d0a4dEx-Maoist European President Barroso wants Catalans expelled from Europe. Hitler lost patience with a bureaucracy that took six years to withdraw nationality to 10,000 Jews and in 1941 expelled them all en masse. Below: Eurocrats have already called for Catalonia -the fourth European region after Paris, Lombardy and Central London- to be punished as the new Somalia.

 

 

Madrid has threatened to withdraw European nationality to 7.5 million Catalans, a population only bigger in 15 States in Europe. The sole disgraceful precedent was Franco’s ally Hitler with the Jews. The 1935 Nuremberg laws facilitated the exclusion of Jews from German nationality but only case by case, for not having German blood or for “inadequate” conduct, copied from the Castilian laws of “purity of blood.” Hitler lost patience and in 1941 declared all Jews without nationality, as Madrid now demands Europe do with the Catalans.

 

 

The honorary European bureaucrat Francesc Granell has relayed Madrid’s vision in El Pais: “Catalonia will be excluded from the Treaties and the UE. This is the doctrine settled by the European Commission. Catalonia will be turned into a failed State like Somaliland.” Former Maoist Barroso and lapsed Marxist Almunia may have settled on a doctrine, but Europe lives under the Rule of Law where laws, not political doctrine, are paramount. Disgraceful wanting the fourth region in Europe to become Somalia! Europe has no law or precedent that permits the expulsion of Catalonia. Loss of nationality, individually or en masse, has been banned by international law since Hitler. Germany forbids the State and its bureaucrats from taking away nationality which can only take place on petition of the individual without duress. The European nationality that Madrid wants to take away is the same one that appears in the passport and ID. These are not worthless pieces of paper. The 1992 Maastricht Treaty created dual European nationality with the member State. Incorporated were the protection by all other European States, the right to vote in European elections and the right to work in all European States . The 1997 Amsterdam Treaty added the protection by the European Parliament and the Ombudsman, and defined European citizenship as a ”fundamental personal right.” Citizens have the right to be heard in all European institutions, including obviously the courts. The Universal Declaration of Human Rights, incorporated into the Spanish Constitution under Catalan pressure, bans the arbitrary withdrawal of nationality. This prohibition was incorporated because of Hitler’s actions against the Jews. I ask Francesc Granell: “Will Europe behave like Hitler with the Jews by taking away the nationality to 7.5 million Catalans?” Europe can only take away nationality on a case by case, never en masse. And bureaucrats cannot do so, only a judge after a public hearing attended by the person affected. International treaties signed by Europe and Spain expressly ban the withdrawal of nationality en masse to Catalans. How will Europe organize 7.5 million trials to expel the Catalans? In addition the Council of Europe in 2009 declared void any proceeding to withdraw nationality for political reasons – like independence. Francesc Granell answers: “I cannot believe what Hitler did can be applied to an EU that has rules respecting democratic values and the Rule of Law.“ Let us all hope it is so.

 

 

(“Europa amb catalans com Hitler amb jueus?,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 13 October 2013)

 

 

Europa amb catalans com Hitler amb jueus?

 

per Josep C. Vergés

 

Somallia_html_2f012390Els euròcrates ja exigeixen castigar Catalunya, la quarta regió europea després de París, Llombardia i Londres central, en la nova Somàlia. Primera foto: L’exmaoista president europeu Barroso vol expulsar els catalans d’Europa. Hitler perdé la paciència amb una burocràcia que en sis anys treia la nacionalitat a 10.000 jueus i el 1941 els expulsà de cop.

 

 

Madrid amenaça de treure la nacionalitat europea a 7,5 milions de catalans, població només superada en 15 Estats d’Europa. L’únic vergonyós precedent fou l’aliat de Franco, Hitler, amb els jueus. Les lleis de Nuremberg de 1935 permetien excloure jueus de la nacionalitat alemanya, i així es feu individualment, per no tenir sang alemanya o per conducta poc “adequada,” copiat de les lleis castellanes de “pureza de sangre.” Fins que Hitler perdé la paciència i el 1941 declarà tots els jueus sense nacionalitat, com demana Madrid faci Europa amb els catalans.

 

 

El funcionari europeu honorari Francesc Granell dóna la visió de Madrid a El País: “Cataluña quedaría fuera de los Tratados y de la UE. Es la doctrina que ha sentado la Comisión Europea. Seremos un Estado fallido como Somalilandia.” L’exmaoista Barroso y l’exmarxista Almunia tindran doctrina, però Europa és un Estat de dret on manen les lleis, no les doctrines polítiques. Comparar la quarta regió europea amb Somàlia! No hi ha cap llei a Europa ni precedent que permeti expulsar Catalunya. La prohibició de pèrdua de nacionalitat, individual o en massa, ha fixat tot el dret internacional després d’Hitler. Alemanya prohibeix a l’Estat i els seus funcionaris treure la nacionalitat, que només pot ser a petició de l’individu sense coaccions. La nacionalitat europea que Madrid ens vol treure és la mateixa que figura al passaport i el DNI. No són papers mullats. El Tractat de Maastricht de 1992 crea la doble nacionalitat europea i de l’Estat membre. Inclou la protecció per tots els altres Estats europeus, el vot a les eleccions europees i el dret de treballar en qualsevol Estat. El Tractat d’Amsterdam de 1997 afegeix la protecció del Parlament Europeu i l’Ombudsman o síndic de greuges. Defineix la ciutadania europea com un “dret fonamental i personal.” Els ciutadans tenen el dret de ser atesos per tota institució europea, inclosos evidentment els tribunals. La Declaració Universal de Drets Humans, incorporada a la Constitució Espanyola per pressió catalana, prohibeix treure arbitràriament la nacionalitat. La prohibició fou incorporada per les accions d’Hitler treient la nacionalitat als jueus. Jo li demano a Francesc Granell: “Farà Europa com Hitler amb els jueus deixant sense nacionalitat a 7,5 milions de catalans?”Europa només pot treure la nacionalitat a títol individual i mai col.lectiu. Els funcionaris no poden fer-ho, només un jutge després d’un judici públic on participi l’afectat. Els tractats internacionals signats per Europa i Espanya prohibeixen expressament treure la nacionalitat en massa als catalans. Com s’ho farà Europa per celebrar 7,5 milions de judicis per expulsar els catalans? A més el Consell d’Europa el 2009 declara nul.la tota actuació de deixar sense nacionalitat per questions polítiques –com és la independència. Francesc Granell em contesta: “No crec que lo del Hitler sigui aplicable a una UE que té unes regles respectuoses amb els valors democràtics i d’Estat de dret.“ Esperem que sigui així.

 

 

(“Europa amb catalans com Hitler amb jueus?,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 13 octubre 2013)

 

Advertisements

14 October 2013 - Posted by | Politics/Política |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: