La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Catalan Demands Are Legitimate/LES RECLAMACIONS CATALANES SÓN LEGÍTIMES

Catalan Demands Are Legitimate

by Alain G. Gagnon

 

Quecat

 

Real democracy the referendum way: Quebec 2:0, Scotland 1:0, Catalonia 0:0 Below: Professor Alian G. Gagnon in front of the break-up of Spanish abstraction.

 

 

 

The professor from University of Quebec in Montreal, expert on democratic diversity and multi-national societies, thinks Spain is losing the sympathy of the democracies by refusing to negotiate with Catalonia. The world is looking and Catalonia is gaining increasing support:

 

 

 

The big difference with Quebec is that the Canadian government accepted the celebration of two referendums without ever paralyzing the process. There was tension but also dialogue. It never questioned the right of Quebec to consult the people. Here one can see that the central government is blockading and this does not promote good feelings about the state. Even movements that want moderation, which could be positive, have found no support in Madrid. There must be some signal from the state to show that reforms are possible and that bridges are not broken, but the impression I get is that there is no communication. In an advanced democracy the normality is to allow the referendum. Unfortunately the development of the State of the Autonomies has not been based on trust. In Canada we talk of constitutional morality. Constitutional morality requires to change the relationships with the autonomies. This is what happened with the Catalan Statute of 2006, but it came to nothing because the PP was against. Spain had done a good process, acting in a mature, accessible and open way to accommodate the demands of Catalonia. These claims are legitimate. Catalans want a new relationship to better defend their citizens. If a new Spain is built open to diversity national demands would decrease. This is the great challenge, but very difficult. Catalans have won the democratic respect for their demands by keeping their process always within the existing legal framework. They have been very clever to ask for a new relationship with Spain always based within the existing institutions while demanding for the right to decide. But there has been no response from the central government. It is a dialogue of the deaf where nobody listens and this has led to the radicalization of the discourse. Madrid should reach out to negotiate a constitutional amendment or offer other ways of relationship, but this has been absent in the current process. It is a frustrating situation. Spain is pushing Catalonia into radicalization. However the world is watching and the more time passes Catalans gain increasing legitimacy and sympathy from other countries. Spain should try to take the lead in finding a solution to this crisis, but by keeping the process in denial it is only adding legitimacy to the Catalan case. The PP believes it can gain more popularity in other parts of Spain and ensure the re-election of Mariano Rajoy by rejecting any request from the regions. There are also regional barons who benefit from the status quo. We are now in an impasse and only the state can give a way out. The international image  of the state is affected because it does not break with this situation and remains paralyzed. The world will not take Spain seriously as truly democratic. This is a question of democracy. The question is whether Spain is an advanced democracy or in the process of becoming one. Spain still has much to prove to the world. In Catalonia, asking the people for their future is a moderate position. The people want to look up to Spain as a winner in the world. If Spain wants to be a leader in the world of democracy, it must let communities consult its own citizens, based on trust and respect. In Spain we are seeing a process of centralization to Madrid and uniformity between communities, and this encourages the Catalans to want to be left out of this process.

 

 

(“España debe liderar una solución a la crisis catalana,” by Alain G. Gagnon, El País, 29 October 2013)

 

 

 

Les reclamacions catalanes són legítimes

 

per Alain G. Gagnon

 

Gagnon

 

El professor Alian G. Gagnon davant la trencadissa de l’abstracció espanyola. Primera foto: La democràcia real via referèndum: Quebec 2:0, Escòcia 1:0, Catalunya 0:0

 

 

 

El professor de la Universitat del Quebec a Montreal, expert en diversitat democràtica i societats plurinacionals, troba que Espanya està perdent la simpatia de les democràcies al no negociar amb Catalunya. El món observa i cada dia Catalunya guanya més simpaties:

 

 

 

La gran diferència amb Quebec és que el govern canadenc va permetre organitzar dos referèndums, sense paralitzar el procés. Hi havia tensió, però també diàleg. Mai va qüestionar el dret del Quebec a consultar la seva població. Aquí s’aprecia un bloqueig del govern central i això no propicia un bon sentiment cap a l’Estat. Fins i tot els moviments que demanen moderació, que podrien ser positius, no tenen el suport de Madrid. Cal algun senyal de l’Estat que demostri que les reformes són possibles i que els ponts no estan trencats, però tinc la impressió que no hi ha comunicació. En una democràcia avançada el normal seria permetre el referèndum. Desafortunadament el desenvolupament de l’Estat de les Autonomies no s’ha fonamentat en la confiança. Al Canadà parlem de moral constitucional. Tenir moral constitucional seria transformar les relacions amb les autonomies. Això estava passant amb l’Estatut de 2006, però es va perdre perquè el PP s’hi va enfrontar. Espanya havia dut bé el procés, actuant de manera madura, accessible i obrint-se per acomodar les reclamacions catalanes. Les reclamacions són legítimes. Els catalans volen una nova relació per defensar millor els seus ciutadans. Construir una nova Espanya oberta a la diversitat disminuiria les reclamacions nacionals. És el gran repte, però molt difícil. Els catalans han donat valor democràtic a les seves reclamacions al conformar el seu procés sempre dins del marc jurídic existent. És una posició molt intel.ligent buscar una nova relació amb Espanya basada sempre dins de les institucions existents i reclamant el dret a decidir. Però no hi ha resposta del govern central. És un diàleg de sords on ningú s’escolta i això porta a la radicalització dels discursos. Madrid ha d’estendre la mà per negociar una reforma constitucional o una altra forma de relacionar-se, i això manca a l’actual procés. És una situació desesperant. Espanya està portant Catalunya a la radicalització. Però alhora el món està mirant i com més temps passi els catalans aniran guanyant legitimitat i més simpaties entre els altres Estats. Espanya hauria d’intentar liderar una solució a aquesta crisi, però neguen el procés i fent-ho només fan que afegir legitimitat a la causa catalana. El PP creu que pot guanyar més popularitat en altres zones d’Espanya i assegurar-se la reelecció de Mariano Rajoy desestimant qualsevol petició de les regions. També hi ha els barons territorials que es beneficien del status quo. Ara estem en un impàs i l’únic que pot donar-hi sortida és l’Estat. En la mesura que no trenca aquesta situació, sinó que segueix paralitzat, afecta la seva imatge internacional. El món no es prendrà Espanya seriosament com un Estat democràtic real. Aquest és un tema democràtic. Es tracta de saber si Espanya és una democràcia avançada o està en procés de ser-ho. Espanya encara té molt que demostrar al món. A Catalunya, preguntar a la gent pel seu futur és una posició moderada. La gent vol una Espanya guanyadora en el món, que mira cap amunt. Si Espanya vol ser un líder democràtic mundial ha de permetre a les comunitats consultar als seus ciutadans, basant-se en la confiança i respecte. Estem vivint a Espanya un procés de recentralització cap a Madrid i de simetria entre comunitats i això anima els catalans a voler quedar fora d’aquest procés.

 

 

(“España debe liderar una solución a la crisis catalana,” per Alain G. Gagnon, El País, 29 octubre 2013)

 

Advertisements

29 October 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: