La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Independence of Scotland/LA INDEPENDÈNCIA D’ESCÒCIA

 The Independence of Scotland

 

by Josep C. Verges

 

SalcamAbsolute democracy: First minister Salmond greets prime minister Cameron to agree on a yes/no vote on independence. Below: Absolutist democracy: Spanish president Rajoy greets Catalan president Mas to throttle any vote on independence.

 

 

 

First minister Alex Salmond has held the last Scottish Nationalist Party congress before the independence referendum in September 2014. Despite the unfavourable opinion polls, he is cheerleading. Scotland is not Catalonia, with a much smaller economy, with less industry and less tourism and, to be honest, with less quality of life. In short too much rain and too little sun.

 

 

 

Scotland has always enjoyed the rule of law. It has never been occupied militarily suffering three centuries of despotism. The English have been very respectful, respecting their own educational and legal systems. How would Catalans view Spain if they had always enjoyed Catalan schools and Catalan justice? The Scots participated in the British Empire. They were not banned and treated as foreigners even in Spain, as the Barcelona councillors complained in 1566: “In Spain, that is in Seville and elsewhere, Catalans are made to pay as forteigners.” Despite British propaganda which, incidentally their official group for the no vote is called Fear (!), no one votes out of fear. People vote because they want to manage their own affairs. Salmond gave the example that Conservatives are anti-European in London but Scotland isn’t. Salmond presented a social-democrat platform because he knows that the most recalcitrant are the socialists who fear losing their overrepresentation in London. If I venture a prediction eleven months hence, my opinion is that the yes will win. First, because the pro-English centre and right is extinct in Scotland. There are no Conservatives left and a handful of liberals, swamped by nationalists. Second, because the socialist vote will split between yes and no. The yes vote will be for economic rather than sentimental reasons. The politics of paralysis and fear do not work. Scottish independence, before or after the referendum in Catalonia, will change the Europe of the States. Europe is no longer of the States after the Maastricht Treaty created European citizenship. Eurocrats continue to pretend that the people don’t count, but they will find themselves in the same situation as with Catalonia, that European citizens have created a new State. They cannot expel them like Hitler the Jews nor boycott a new Scottish or Catalan State. European citizens enjoy the same rights across Europe, including within the European administration. It is a barefaced lie that Scotland and Catalonia have to join again. On the contrary, the courts will force the European Union not to discriminate against its citizens and the governments that represent them. However much Madrid dislikes this. London has not misbehaved. Not for once did it question the referendum and insisted on a clear question of yes or no, without the Spanish smokescreen of a “third way” with more autonomy. It will not boycott independence, nor remaining in Europe. And if the no wins, London will think twice before holding a referendum to leave Europe because the Scots would hold another one to leave the UK. The Scottish referendum is a good thing for the UK and Europe, whether yes or no wins. Just like the Catalan referendum will also be a good thing. Scotland is not Catalonia, but it is no democratic exception nor do Catalans have to live in a State of emergency.

 

 

(„La independència d’Escòcia,“ by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 3 November 2013)

 

 

 

La independència d’Escòcia

 

per Josep C. Vergés

 

MasraDemocràcia absolutista: El president Rajoy saluda el president Mas escanyant qualsevol vot sobre la independència. Primera foto: Democràcia absoluta: El conseller en cap Salmond saluda el primer ministre Cameron per acordar un vot sí/no sobre la independència.

 

 

 

El ministre en cap Alex Salmond ha celebrat el darrer congrés del Partit Nacionalista Escocès abans del referèndum per la independència de setembre 2014. Tot i que les enquestes no són favorables, està animant. Escòcia no és Catalunya, amb una economia molt menor, sense tanta indústria ni tant turisme i, siguem sincers, sense tanta qualitat de vida. Plou i no fa sol en resum.

 

 

 

Escòcia sempre ha gaudit d’un Estat de dret. No ha estat ocupada militarment, patint tres segles de despotisme. Els anglesos s’han portat molt bé, respectant el sistema educatiu i la justícia pròpia. Com veuríem Espanya si sempre haguéssim tingut escola catalana i justícia catalana? Els escocesos han participat de l’imperi britànic. No han estat vetats i tractats com estrangers a Espanya, com deien els consellers de Barcelona el 1566 que “en Castella, çó és en Civilla e altres parts, fassen pagar als catalans com strangers.” Tot i la propaganda anglesa que, per cert, el seu grup oficial a favor del no es diu fear (por)! ningú vota per por. La gent vota perquè vol gestionar les seves coses. Salmond ha posat d’exemple que els conservadors de Londres són antieuropeus i Escòcia no. Salmond presenta un programa socialdemòcrata perquè sap que els més recalcitrants són els socialistes que temen perdre la seva sobrerepresentació a Londres. Si he de fer una predicció a onze mesos vista, la meva opinió és que guanyarà el sí. Primer, perquè el centre i la dreta proanglesa està extinta a Escòcia. No queden conservadors i quatre liberals, cruspits pels nacionalistes. Segon, perquè el vot socialista es dividirà entre el no i el sí. El sí serà per questions econòmiques més que sentimentals. La política del no, de l’immobilisme i la por no funciona. La independència d’Escòcia, abans o després del referèndum a Catalunya, canviarà l’Europa dels Estats. Europa ja no és dels Estats sinó dels ciutadans des que el Tractat de Maastricht crea la ciutadania europea. Els euròcrates segueixen pretenent que els ciutadans no pintem res, però es trobaran en la mateixa situació que amb Catalunya, d’uns ciutadans europeus que han creat un nou Estat. No poden expulsar-los com Hitler els jueus ni tampoc poden boicotejar el nou Estat escocès o català. Els ciutadans europeus gaudeixen de les mateixes garanties a tot Europa, inclosa a l’administració europea. Mentida podrida que Escòcia i Catalunya han de demanar la readmissió. Al contrari els tribunals europeus obligaran la Unió Europea de no discriminar els seus ciutadans i els governs que els representen. Mal que li pesi a Madrid. Londres no es porta malament. No ha discutit ni un instant el referèndum i ha insistit en una pregunta clara de sí o no, sense “terceres vies” de fum espanyolista de més autonomia. No boicotejerà la independència, ni amb Europa. I si guanya el no, Londres s’ho pensarà abans de celebrar un  referèndum per sortir d’Europa, perquè els escocesos n’organitzarien un per  marxar del Regne Unit. El referèndum escocès és una bona cosa pel Regne Unit i per Europa, guanyi el sí o el no. Com serà una bona cosa el referèndum català. Escòcia no és Catalunya, però no és una excepció democràtica ni els catalans hem de viure en un Estat d’Excepció.

 

 

(„La independència d’Escòcia,“ per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 3 novembre 2013)

 

Advertisements

3 November 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. Un poble no pot viure en un permanent estat d’incertesa. I els catalans , dins de l’estat espanyol, estem sotmesos quasi diàriament a un debat sobre la nostra identitat i les lleialtats corresponents. No es pot continuar així. Cal tallar, cal desactivar aquesta tensió que ens impedeix prosperar i ens obliga a gastar enormes quantitats d’energies, de temps i de diners en buscar l’inexistent encaix. Els espanyols no volen l’encaix, volen la submissió. I això, fa tres-cents anys que ens hi resistim.

    Like

    Comment by Scottie J. Doyle | 20 November 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: