La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Spanish Century: 47 Years Dictatorship, 26 Democracy, 5 Coups d’Etat and 16 Demands Catalan Freedom, Once Every 6 Years/EL SEGLE ESPANYOL: 47 ANYS DICTADURA, 26 DEMOCRÀCIA, 5 COPS D’ESTAT I 16 INTENTS DE LLIBERTAT CATALANA, UNA CADA 6 ANYS

The Spanish Century: 47 Years Dictatorship, 26 Democracy, 5 Coups d’Etat and 16 Demands Catalan Freedom, Once Every 6 Years

by Josep M. Sole i Sabate

Tejero 2_html_814965c6Tejero assaula the Congress in 1981: Three out of five coups d’Etat were successful (60% result), but all five successfully attacked Catalan liberties (100% success). Below: Scotland will vote in September and Catalonia in November 2014, but English is not Spanish democracy.

Spain in the 20th C has had half the time a dictatorship and a fourth democracy. For every year of democracy, three have been without. Catalonia has sought 16 times freedom, once every 6 years, but the riposte has been 5 coups d’Etat, one every 20 years. In the 21st C there have been 13 years of democracy and two demands of Catalan freedom: the 2006 Statute, ripped apart by the antidemocratic coup d’Etat of the Constitutional Court in 2010, and the 2014 referendum.

16 Catalan attempts in a century to modernize Spain (once every six years):

1898: Loss of Cuba and the Philippines. The attempt at political reform, with Catalan input, fails.

1901: The Catalan bourgeoisie and the Catalan colonists returned from Cuba and the Philippines with money found the Regional League which overturns the rotten boroughs. When Spain tries the same thirty years later Ortega y Gasset said: “Catalonia already did it in 1901.” Unamuno was against a European style democracy: “I am passionately anti-European.”

1907: Solidaritat Catalana formed by all parties except the Spanish nationalist Lerroux.

1914: Catalan local self-government. No other Spanish region applied a law which was open to all of Spain.

1919: The self-government assembly votes for autonomy, including the Spanish nationalist Lerroux. Catalan leader Cambo: “Monarchy? Republic? Catalonia!”

1927: Prats de Mollo proclamation by future first Catalan president Macia: “To the free peoples of the world. Catalonia has the right to govern itself in an independent Catalan Republic. It is no hatred of Spain. When free we shall gladly help the other peoples of Spain who suffer oppression.”

1931: Proclamation of the Catalan Republic. Madrid also rapidly proclaims the Republic. The Statute voted 99% in favour.

1976: The Catalan Assembly where all democratic parties participate organize a demonstration for “Freedom, Amnesty, Statute of Autonomy” with one million in the streets.

1977: Return of exiled president Tarradellas, the only break in Spain with the Franco regime. Catalonia recovered its autonomy before the Spanish Constitution now used to deny Catalan rights.

1978: Statute cut back by Madrid the same as in 1932.

2006: New Statute again cut back by Madrid as in 1978 and 1932.

2010: The Constitutional Court controlled by the PP and PSOE rips apart the Statute voted by Parliament, Congress and referendum. Demonstration by one million.

2011: One and a half million demonstrate on 9/11 demanding respect for democracy.

2012: Two million demonstrate on 9/11 for independence.

2013: Two and a half million in a human chain joining Catalonia from top to bottom demanding a referendum.

5Spanish coups d’Etat, all anti-Catalan (47years of dictatorship and 26 of democracy and one coup d’Etat every 20 years in the past century):

1923-1930: Coup d’Etat and dictatorship of General Primo de Rivera.

1932: Failed coup d’Etat of General Sanjurjo.

1936-1975: Coup d’Etat and dictatorship of General Franco. After the Civil War the only place in Spain with an “Occupation Army” is Catalonia.

1940: The Spanish police kidnap President Companys in occupied Paris and Franco executes him by firing squad. France and Germany have apologised (there were no extradition papers), but not Spain.

1981: Failed coup d’Etat by Generals Armada and Milans del Bosch. Tejero ocuppied the Congress.

(“Entre l’autonomia i la reacció uniformitzadora: segles XX-XXI,” by Josep M. Solé i Sabaté, Symposium Spain Against Catalonia: A Historical Perspective 1714-2014, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 12-14 December 2013)

El segle espanyol: 47 anys dictadura, 26 democràcia, 5 cops d’Estat i 16 intents de llibertat catalana, una cada 6 anys

per Josep M. Solé i Sabaté

referendum 2014_html_8a09afecEscòcia vota el setembre i Catalunya el novembre 2014, però la democràcia anglesa no és espanyola. Primera foto: Tejero assalta el Congrés el 1981: Tres dels cinc cops d’Estat reeixiren (60% d’èxit), però tots cinc aconseguiren atacar les llibertats catalanes (100% d’èxit).

Espanya al segle XX ha patit la meitat del temps una dictadura i només una quarta part democràcia. Per cada any de democràcia, tres sense. Catalunya ha buscat 16 vegades la llibertat, un cop cada 6 anys, però la resposta ha estat 5 cops d’Estat, un cada 20 anys. El segle XXI portem 13 de democràcia i dues demandes de llibertat catalana: l’Estatut de 2006, estripat en el cop d’Estat antidemocràtic del Tribunal Constitucional de 2010 contra la democràcia, i el referèndum de 2014.

16 intents catalans en un segle de modernitzar Espanya (un cada sis anys):

1898: Pèrdua Cuba i Filipines. Fracàs regeneracionista on catalans participen.

1901: La burgesia i els indianos retornats de Cuba i Filipines amb diners creen la Lliga Regionalista que acaba amb el caciquisme. Quan ho vol fer Espanya trenta anys després Ortega y Gasset diu: “Cataluña lo hizo en 1901.” Unamuno en contra de democratitzar-se com Europa: “Soy terriblemente antieuropeista.”

1907: Solidaritat Catalana, amb tots els partits excepte l’espanyolista Lerroux.

1914: Mancomunitat de Catalunya. Cap altre regió espanyola ho demana tot i ser una llei per a tot Espanya.

1919: Assemblea Mancomunitat demana l’autonomia, amb l’espanyolista Lerroux inclòs. Cambó: “Monarquia? República? Catalunya!”

1927: Crida Prats de Molló de Macià: “A les nacions lliures del món. Catalunya té dret de governar-se ella mateixa en una República Catalana independent. No és odi a Espanya. Sortosos una vegada lliures d’ajudar els altres pobles d’Espanya que pateixen la reacció.”

1931: República catalana proclamada. Madrid ràpidament també proclama la república. Estatut votat pel 99% a favor.

1976: Assemblea de Catalunya on participen tots els partits democràtics organitza manifestació “Llibertat, amnistia, Estatut d’Autonomia” amb un milió al carrer.

1977: Retorn del president exiliat Tarradellas, l’únic trencament d’Espanya amb el règim de Franco. Catalunya recupera l’autonomia abans de la Constitució Espanyola que ara s’utilitza per negar els drets dels catalans.

1978: Estatut retallat per Madrid com ja va retallar també l’Estatut de 1932.

2006: Nou Estatut retallat de nou a Madrid com 1978 i 1932.

2010: El Tribunal Constitucional en mans del PP i del PSOE destrossa l’Estatut votat pel Parlament, el Congrés i en referèndum. Manifestació d’un milió.

2011: Manifestació d’un milió i mig l’11 de setembre demanant respecte per la democràcia.

2012: Manifestació de dos milions l’11 de setembre per la independència.

2013: Cadena humana de 2 milions i mig unint Catalunya de dalt a baix l’11 de setembre demanant el referèndum.

5 cops d’Estat espanyols anticatalans (47 anys de dictadura i 26 de democràcia i un cop d’Estat cada 20 anys el darrer segle):

1923-1930: Cop d’Estat i dictadura del general Primo de Rivera.

1932: Cop d’Estat fracassat del general Sanjurjo.

1936-1975: Cop d’Estat i dictadura del general Franco. Acabada la Guerra Civil l’únic lloc d’Espanya on s’anomena “Ejército de Ocupación” és a Catalunya.

1940: La policia espanyola segresta el president Companys del París ocupat i Franco l’afusella. França i Alemanya s’han disculpat (no va haver-hi cap paper d’extradició), però no Espanya.

1981: Cop d’Estat fracassat dels generals Armada i Milans del Bosch. Tejero ocupa el Congrés.

(“Entre l’autonomia i la reacció uniformitzadora: segles XX-XXI,” per Josep M. Solé i Sabaté, Simposi Espanya contra Catalunya: una mirada històrica 1714-2014, Institut d’Estudis Catalans 12-14 desembre 2013)

15 December 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: