La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Real Liberty and Real Democracy/UNA LLIBERTAT REAL I UNA DEMOCRÀCIA REAL

 

Real Liberty and Real Democracy

per Josep C. Verges

 

Baalen_html_85961d9eThe Liberal Dutch politician Van Baalen receives the Ramon Trias Fargas Prize from the Catalan President Artur Mas. Below: Ramon Trias Fargas during the Franco dictatorship was an individual member of the Liberal International. Three months before the death of the despot he founded the liberal party Esquerra Democratica de Catalunya, in which I participated. Absorbed by Convergencia, the membership with the international liberals remains.

 

 

The president of the world liberal, that govern in seven countries inEurope, has received the Ramon Trias Fargas Prize from Artur Mas. Both have called for a real democracy in Madrid and real liberty for Catalonia. The prize is awarded by the Llibertat i Democràcia Foundation presided by Jordi Xucla, who writes the Parliamentary Diary in Diari de Girona.

 

 

The Foundation belonging to Convergencia is liberal because of Trias Fargas, but has difficulties placing itself after Jordi Pujol’s populism. Xucla says it is “essentially liberal, but never dogmatically liberal.” I asked Dutch liberal Hans Van Baalen to give his definition: “Liberals must say what they think. There are two kinds of liberals, pragmatic and classical. These believe strongly in the quality of people, that individuals, rights and values count. We have to convince but also know how to lead.” Artur Mas wants to convince and to lead. He is no populist like Pujol, rather he listens to what the people want and tries to make it happen. He looks very European compared to Spanish nationalists like Rajoy who speak no languages. He speaks very good English with an American drawl. When later I asked him he explained: “I never went abroad to learn English, but I did have an American teacher.” We have a European Tenim politician brave enough to defend what Catalans want. The Spanish media know no English and hardly any Catalan, so he switched from English to prevent manipulations: “The good model is the Scottish. When a people have dream, a vote is called for. Abroad nobody understands Madrid’s reaction of not proposing anything. The absence is heard loud and clear. Europe needs everyone, especially those already there. The people and political groups are all in favour of the vote. It is essential we do things properly, rigorously, efficiently, with no nonsense but always determined. I am the president of one of the oldest nations in Europe. The Government Palace was its seat for six centuries. Apart from history ther is a Catalana narrative of democracy, liberty , peace and ability to integrate. An ample majority isd in favour of the right to choose. We do not want to impose. Catalans are a minority, but we want a negotiation like in Britain, which is the good way and the right model. Cameron and Rajoy logically defend unity, nut the difference is very real in tha the Scots can vote. We want what works all over Europe, the English model. We want real liberty and a real democracy.” Van Baalen recalled that Catalonia had a lot in common with Holland, not just in football: ”UK-Scotland can be the example. The Constitution recognises nationality and freedom and that the State is a contract betwen free citizens. Citizens have the right to speak out and determine their position within or outside the State. Britain accepts the right to say yes or no. It would be a sign of responsibility if Madrid recognises the right of Catalans to make a choice. And wise to make an offer which would be hard to refuse. Madrid denies recognition of Catalonia and has been silent. It must accept the Catelans’ right to decide. That is democracy: people decide. I received a negative e-mail from the Vice-President of the European Parliament Vidal Quadras. I said this is not good for Spain. It’s about respect and the common good of Spain and Catalonia. Europe should not copy the 19th Centralised State. The acceptance of Scotland and also Catalonia should be the new normal. We all in this together. Europe needs the Catalans, a region that does not need subsidies. Catalonia will be a good member. Spain don’t spoil our party.” I talked to presidential secretary Jordi Vilajoana about deaf-and-dumb Rajoy: “We became friends during nine years in Madrid. When now I plead with him to make an offer he answers: If I do it they will kill me.” Spanish nationalism is far removed from Europe with liberty only in theory and a rotten democracy.

 

(“Una llibertat real i una democràcia real,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 16 December 2013)

 

 

Una llibertat real i una democràcia real

 

per Josep C. Vergés

 

Trias Fargas_html_9a0834e4Ramon Trias Fargas durant la dictadura de Franco fou membre de la Internacional Liberal a títol personal. Tres mesos abans de la mort del dèspota, fundà el partit liberal Esquerra Democràtica de Catalunya, on jo vaig participar. Fou absorbit per Convergència, però queda la seva adscripció als liberals internacionals. Primera foto: El polític liberal holandès Van Baalen rep el Premi Ramon Trias Fargas de mans del president de la Generalitat Artur Mas.

 

 

El president dels liberals mundials, que governen a set paisos d’Europa, ha rebut el premi Ramon Trias Fargas de mans d’Artur Mas. Els dos han demanat una democràcia real a Madrid i una llibertat real per a Catalunya. El premi el dóna la fundació Llibertat i Democràcia, presidit per Jordi Xuclà, que escriu la crònica del Parlament al Diari de Girona.

 

 

La fundació de Convergència és liberal per Trias Fargas, però té dificultats en situar-se després del populisme de Jordi Pujol. Xuclà la considera “essencialment liberal, mai dogmàticament liberal.” Demano a l’holandès Hans Van Baalen que es defineixi: “Els liberals hem de dir el que pensem. Hi ha dos tipus de liberals, els pragmàtics i els clàssics que creuen fortament en la qualitat de la gent, en la importància de les persones, dels drets i dels valors. Cal saber convèncer però també saber liderar.” Artur Mas vol convèncer i liderar. No és populista com Pujol, sinó que escolta què vol la gent i intenta dur-ho a terme. Se’l veu molt europeu comparat amb espanyolistes com Rajoy que no saben idiomes. Parla un anglès correctíssim amb deix americà. Quan després li demano m’explica: “No he sortit mai de casa per aprendre anglès, però un professor era americà.” Tenim un polític europeu prou valent per defensar què volem els catalans. Els mitjans espanyols no saben anglès i amb prou feines català, així que passa de l’anglès al català perquè Madrid no manipuli: “El model bo és l’escocès. Quan hi ha una aspiració d’un poble se’l deixa votar. A fora no entenen la reacció de Madrid de no oferir res. L’absència és molt cridanera. A Europa no hi sobra ningú, sobretot el que ja hi és. El poble i les forces polítiques estan a favor de votar. És precís que fem les coses bé, amb rigor, serietat, sense fer el ridícul però sent ferms. Jo sóc el president d’una de les nacions més antigues d’Europa. El Palau de la Generalitat n’és seu des de fa sis segles. Apart de la història, hi ha una narrativa catalana de democràcia, llibertat, pau i capacitat d’integrar. Una àmplia majoria està a favor del dret a decidir. No volem imposar. Els catalans som minoria, però volem una negociació com Anglaterra, que és el model bo i el model correcte. Cameron i Rajoy lògicament defensen la unitat, però la diferència molt real és que els escocesos poden votar. Volem el que funciona a tot Europa, el model anglès. Volem una llibertat real i una democràcia real.” Van Baalen recorda que Catalunya té molt en comú amb Holanda, no només el futbol: ”Regne Unit-Escòcia és el model a seguir. La Constitució reconeix les nacionalitats i que l’Estat neix del contracte entre ciutadans lliures. Tenen el dret a decidir si volen seguir dins o fora d’aquest Estat. Anglaterra accepta aquest dret de dir sí o no. Seria una decisió valenta reconèixer el dret als catalans. Madrid ha de fer una oferta que sigui difícil de rebutjar. En canvi es nega a reconèixer Catalunya i calla. Democràcia és acceptar el dret a decidir dels catalans. Vaig rebre un e-mail negatiu del vicepresident del Parlament Europeu Vidal Quadras i li vaig dir que això no era bo per Espanya. Es tracta del respecte i del bé comú d’Espanya i Catalunya. Europa no ha reproduir l’estatalisme del segle XIX. Lo normal és acceptar Escòcia i Catalunya. Estem tots junts. Europa necessita els catalans, una regió que no viu de subvencions. Catalunya serà un bon soci europeu. Cal que Espanya no ho emmerdi tot.” Parlo amb el secretari de presidència Jordi Vilajoana sobre el sordmut Rajoy: “Hem fet amistat durant nou anys a Madrid. Quan ara li demano que faci una proposta contesta: Si lo hago me matan.” L’espanyolisme queda lluny d’Europa amb una llibertat teòrica i una democràcia podrida.

 

(“Una llibertat real i una democràcia real,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 16 desembre 2013)

 

Advertisements

19 December 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. Si lo hago me matan. Ben segur que ho va dir.

    Like

    Comment by Eduard | 20 December 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: