La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Spanish Nationalists against Catalonia/ESPANYOLISTES CONTRA CATALUNYA

 

Spanish Nationalists against Catalonia

by Josep C. Verges

contra cat_html_9707ca4b

 

More press than demonstrators: 10 Spanish nationalists against history. Below: A Distinctive Industrialization. Cotton in Barcelona 1728-1832 by J.K.J. Thomson

 

 

The history congress “Spain against Catalonia” has raised a furious uproar in Madrid. At the congress I counted 50 cameras. Madrid has never changed over three centuries, whether the right or the left ruled, whether absolutists o soi-disant democrats. And Catalonia has never ceased to reclaim its rights, 16 times or once every six years in the 20th C. Madrid has riposted with cutbacks on the 1914 Mancomunitat, the 1932 Autonomy and the 1977 Autonomy, with the return from exile of President Tarradellas and the restoration of the Catalan government one year before the Spanish Constitution that Madrid uses against Catalonia. The right to Catalan freedom precedes democracy!

 

 

When I arrived at the conference I saw ten Spanish nationalists surrounded by as many journalists. One Spanish flag thankfully no longer flew the fascist eagle (Did you eat the bird? I asked) and one sign in English proclaimed that people who want independence are mad and there was also a half Spanish and half Catalan flag, with a Spanish heart naturally. Madrid paper El Mundo multiplied the ten into dozens, but half their Spanish nationalist readers, before the poll was well hidden, voted online for Catalan independence. The newspaper made its positions more untenable with a poll of Catalans where 81% wanted independence. Madrid paper El Pais also had to hide its online survey after two thirds of their Spanish nationalist readers voted for Catalan independence. Barcelona paper La Vanguardia, now in Catalan, had no need to hide that 72% of its readers wanted independence and used the uproar about the congress and the fixing of the referendum date to remove its Spanish nationalist editor and appoint a Catalan, the first since Gaziel a century ago. Money talks. Nine wealthy regions of the world (Western Australia, Victoria, Ontario, British Columbia, Alberta, California, New York, Massachusetts and Flanders) pay an average of 3% more in taxes. Catalonia in the last quarter century (w¡th democracy!) paid an average of 9%, three times the international norm. This monstrous fiscal deficit results in 43 cents of every euro paid in taxes by Catalans never comes back. That is €160,000 per family of four with a cumulative deficit of €300 billion which professor Nuria Bosch called “the apotheosis of plunder.” All who live in Catalonia are equally exploited. As a result the Catalan government has a budget one third smaller with 20% less total investment in infrastructure or social services. The crisis has revealed what this means. Madrid has misused Catalan money for third world style corruption and empty high speed trains through the desert. “Spain against Catalonia” had a very high scientific standard and an enormous political impact as the Hispanist and Catalonia Economics Prize winner James Thomson, author of the best book on Catalan industrialization in the 18th C., a distinctive case in Europe: “The last two presentations before the closure were very charged, with demonstrators shouting outside: a fascinating account of Catalan exiles in the 20th century and then a most poignant and powerful sociological piece by Cardus about humiliations and their counterproductive consequences for their perpetrators in the Catalan case. A great conference, I agree, a special experience.” The first president of the restored Catalan government Francesc Macia proclaimed: To all the free nations of the world. Catalonia has the right to govern herself in a Catalan Republic. It is not hatred of Spain. We shall be happy once free to help the other peoples of Spain that suffer from the reactionaries.” Spanish nationalists hate, not Catalans.

 

 

(“Espanyolistes contra Catalunya,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 22 December 2013)

 

 

Espanyolistes contra Catalunya

 

per Josep C. Vergés

jam,es_html_9abf9c28

A Distinctive Industrialization. Cotton in Barcelona 1728-1832 per J.K.J. Thomson. Hi ha traducció en català. Primera foto: Més premsa que demonstrants: 10 espanyolistes contra la història.

 

 

El congrés d’història “Espanya contra Catalunya” ha aixecat un furibund atac madrileny. Al congrés he comptat 50 càmeres. Madrid no ha variat mai en tres segles, mani dreta o esquerra, absolutistes o soi-disant demòcrates. Però Catalunya no ha parat de reclamar els seus drets, 16 cops o una mitjana de cada sis anys al segle XX. Madrid ha respost amb retallades: Mancomunitat de 1914, Autonomia de 1932 i Autonomia de 1977, amb el retorn de Tarradellas i de la Generalitat un any abans de la Constitució Espanyola que Madrid ara utilitza contra Catalunya. El dret a decidir català és anterior a la democràcia!

 

 

Quan arribo a la conferència veig deu espanyolistes rodejats per deu periodistes. Duen una bandera, sense gallina per sort (Us l’heu menjat? pregunto) i un cartell en anglès dient bojos als independentistes i finalment una bandera mig-mig amb cor espanyol naturalment. El Mundo multiplica els deu per dotzenes, però els seus lectors espanyolistes, abans d’amagar l’enquesta, voten la meitat a favor de la independència. S’embolica encara més amb una enquesta als catalans, on surt que un 81% vol la independència. El País també amaga la seva enquesta quan dos terços dels seus lectors espanyolistes vol la independència. En canvi La Vanguardia ara en català no amaga que el 72% del seus lectors vol la independència i aprofita l’enrenou del congrés i de la data del referèndum, per destituir el seu director espanyolista i posar un català, el primer des de Gaziel fa un segle. Parlem de pessetes. Nou regions riques del món (Austràlia Occidental, Victòria, Ontàrio, Colòmbia Britànica, Alberta, Califòrnia, Nova York, Massachusetts i Flandes) paguen de mitjana 3% més d’impostos. Catalunya el darrer quart de segle (amb democràcia!) ha pagat de mitjana el 9%, tres cops la norma mundial. Aquest dèficit fiscal monstruós vol dir que 43 cèntims de cada euro d’impostos catalans no torna. Són €160.000 per família de quatre amb un dèficit acumulat de €300 mil milions que la catedràtica Núria Bosch anomena “l’apoteosi de l’espoli.” Tothom que viu a Catalunya és explotat. Fa que la Generalitat tingui un terç menys pressupost amb 20% menys inversió total en infraestructures o social. La crisi ha destapat què vol dir això. Madrid ha llençat els diners catalans en corrupció tercermundista i Aves buits al mig del desert. “Espanya contra Catalunya” ha tingut un gran interès científic i un gran impacte polític confirma l’hispanista i Premi Catalunya d’Economia James Thomson, autor del millor llibre sobre la industrialització catalana al segle XVIII, un cas únic d’Europa: “Les darrers dues presentacions han estat molt intenses pels demostrants cridant a fora amb un fascinant relat dels exiliats catalans al segle XX i finalment un commovedor i potent estudi sociològic de Cardús sobre les humiliacions i les seves consequències contraproduents pels seus perpetradors en el cas català. Un gran simposi i, estic d’acord, una experiència molt especial.” El primer president de la Generalitat restaurada Francesc Macià deia: “A les nacions lliures del món. Catalunya té dret de governar-se ella mateixa en una República Catalana independent. No és odi a Espanya. Sortosos una vegada lliures d’ajudar els altres pobles d’Espanya que pateixen la reacció.” Els espanyolistes odien, no els catalans.

 

 

(“Espanyolistes contra Catalunya,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 22 desembre 2013)

 

Advertisements

23 December 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. Really !! Anyone but anyone observing Spain without prejidice, without emotion, would observe that Catalonia is waging war against Spain, not visa-versa.

    Note from the editor: You are not observing Spain but Catalonia! Are Catalans forcing Catalan to be spoken in Madrid? Banning bullfights in Madrid? Stealing taxes from Madrid?

    Like

    Comment by Roy | 23 December 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: