La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Warmista Ice Age/L’ERA GLACIAR DELS ESCALFADORS

  The Warmista Ice Age

by Jack Kelly

 

Ussr

 

“This is really thick!”: The USSR ship Global Warming Research stuck in the ice of irony. Below: The two embedded Guardian reporters misled the world on the true nature of the warmista expedition, stuck in ice trying to prove global warming.

 

 

 

The global warming scientists who model how Antarctica is melting organised an expedition to prove there was too much open water in the Antarctic summer. Instead they were stuck in ice and two international expeditions had to be rerouted (the first also got stuck) to rescue the warmistas. However worldwide media reports were falsified, nowhere mentioning the global warming purpose of the failed expedition. Warmistas have now proven that there is far more ice today than 100 years ago since they never got as far as the expedition they were retracing. Jack Kelly reports the true story:

 

 

 

“In the mega-bestseller of the 15th C, Das Narrenschiff, Swiss lawyer Sebastian Brant satirized the pretensions, delusions and follies of his day through descriptions of passengers on a ship bound for Narragonia. Brant’s depiction of humanity as a ship of fools sailing without rudder or compass captured the imagination, inspiring a painting by Hieronymous Bosch, a song by the Grateful Dead. So when the research ship Akademik Shokalskiy got stuck in the ice about 40 miles from Antarctica, some who knew the purpose of its voyage dubbed it the Ship of Fools. “It would take a heart of stone not to laugh,” said British journalist Leo McKinstry. Aboard the vessel were 22 scientists headed by Chris Turney, a professor of climate change at the University of New South Wales, four journalists and 26 tourists. By comparing their measurements with those taken by Australian explorer Sir Douglas Mawson in 1913, they hoped to prove the East Antarctic ice sheet is melting. It was “a pseudo-scientific expedition,” said the director of the French Polar Institute. “The debacle in the Antarctic ice is probably the largest setback for global warming campaigners since the Climategate scandal in 2009,” said the Financial Times. There’s more sea ice around Antarctica than at any time since the U.S. Snow and Data Center began keeping records in 1978. “Mawson’s ship was never icebound,” The Australian noted. The buildup of Antarctic sea ice doesn’t disprove the theory of anthropogenic man-made global warming. But it sure casts doubt on computer models which said the ice is disappearing. Antarctic sea ice has been growing for 35 years, but as he awaited rescue, Prof. Turney insisted it was melting. If what he saw contradicted his climate model, his eyes must be lying. Maybe he was just trying to protect his business interests. Prof. Turney is a founder of Carbonscape, a company whose profitability depends on the willingness of people to pay enormous sums to reduce greenhouse gas emissions. It was warmer in Antarctica than in Chicago, where a record low temperature for Jan. 6 was set. The big American chill was caused by a polar vortex, an area of low pressure which brings Arctic air much farther south than usual. The icy temperatures don’t enhance the credibility of alarmists who claim the planet is warming dangerously. There were more record lows than highs in the US last year, for the first time since 1993. For the 17th consecutive year, global temperatures were lower than in 1998. Arctic sea ice expanded by about 50%, confounding predictions the Arctic would be ice-free by the summer of 2013. Warming in the Arctic could have caused the polar vortex, alarmists claimed. But no evidence supports them. “Polar vortices have been around forever and they have almost nothing to do with more CO2 in the atmosphere,” said Princeton physicist Will Happer. “How can anyone claim that a rapidly warming Arctic would produce record cold air?” asked Steven Goddard of RealScience, who notes the Arctic is colder now than it was 70 years ago. Time was among those claiming global warming caused the polar vortex but Time had said in 1974 that the polar vortex indicates a new ice age approaches. Time was wrong then, too, but cooling was the way to bet. Periods of relative warmth have been so rare geologists call them interglacial. 2013 was just 0.4 °C warmer than 1979. It was warmer in medieval times, a Swedish study confirmed. The Medieval Warm Period (950-1250 AD) and the Roman Warm Period (250 BC-400 AD) were happy times for humanity. The big chill reminds us it’s cold that kills. Temperatures fluctuate. They’ve been higher than the 30-year average in 17 years since 1979, lower in 19. But the planet isn’t warming appreciably. Soon we may wish it were. Periods between ice ages have lasted about 11,000 years, on average. Our interglacial began 11,000 years ago.”

 

(“Ship of Fools in the Antarctic. They got trapped in search of a mirage,” by Jack Kelly, Pittsburgh Post-Gazette, 11 January 2014)

 

L’era glaciar dels escalfadors

 

per Jack Kelly

 

Antarticaguardian

 

Els dos enviats especials del Guardian han enganyat al món sobre la veritable naturalesa de l’expedició escalfadora, atrapada en el gel quan intentava demostrar l’escalfament global. Primera foto: “Això sí que és gruixut!”: El vaixell de l’URSS Recerca sobre Escalfament Global atrapat en el glaç de la ironia.

 

 

 

Els científics de l’escalfament global, que modelitzen com l’Antàrtida es desgela, han organitzat una expedició per demostrar que avui hi ha massa mar oberta durant l’estiu antàrtic. Per contra s’han trobat atrapats pel gel i dues expedicions internacionals han canviat de ruta (la primera també ha quedat atrapada) per a rescatar els escalfadors. Però les notícies dels mitjans de tot el món s’han falsificat, enlloc desvetllant l’objectiu sobre l’escalfament global de l’expedició fallida. Els escalfadors ara han deixat provat que hi ha més gel que fa un segle perquè no han aconseguit arribar tan lluny com l’expedició que resseguien. Jack Kelly informa sobre els fets reals:

 

 

 

“Al megabestsel.ler del segle XV, Das Narrenschiff, l’advocat suís Sebastian Brant satiritza les pretensions, fantasies i follies del seu temps a base de descriure els passatgers d’un vaixell salpat cap a Narragonia. Brant presenta la humanitat com un vaixell de rucs navegant sense timó ni compàs. Va captar la imaginació, inspirant una pintura d’Hieronymous Bosch i una cançó del Grateful Dead. Així que quan el vaixell de recerca Akademik Shokalskiy ha quedat atrapat pel gel a unes 40 milles de l’Antàrtica, els pocs que coneixien l’objectiu del viatge l’han batejat com el Vaixell dels Rucs. “Cal tenir un cor de pedra per a no riure,” diu el periodista anglès Leo McKinstry. A bord del vaixell hi havia 22 científics capitanejats per Chris Turney, professor de canvi climàtic a la Universitat de New South Wales, 4 periodistes i 26 turistes. Volien comparar les seves observacions amb les que havia pres l’explorador australià Sir Douglas Mawson el 1913, esperant demostrar que la capa de gel de l’Antàrtic Oriental s’estava fonent. “Una expedició pseudocientífica,” comenta el director de l’Institut Polar Francès. “L’ensulsiada en el gel de l’Antàrtic segurament és el pitjor entrebanc per als escalfadors globals des de l’escàndol del Climagate el 2009,” diu el Financial Times. Hi ha més gel marítim al voltant de l’Antàrtic avui que mai des que manté dades el Snow and Data Center americà a partir de 1978. “El vaixell de Mawson mai va quedar atrapat pel gel,” ha recordat l’Australian. L’expansió del gel marítim antàrtic potser no refuti la teoria de l’escalfament global antropogènic per l’home, però deixa fora de joc els models per ordinador que preveien que el gel desapareix. El gel marítim fa 35 anys que creix a l’Antàrtic, però mentre esperava el rescat el professor Turney insistia que es fonia. Si el que veia contradeia el seu model del clima, forçosament els seus ulls l’estaven mentint. Potser simplement volia protegir els seus negocis. El professor Turney va fundar Carbonscape, una empresa que depèn per donar beneficis de la disponibilitat del públic de pagar enormes quantitats per a reduir les emissions de gasos hivernacle. En aquell moment feia més calor a l’Antàrtic que a Chicago, que ha registrat la temperatura més baixa mai el 6 de gener. La gran glacera americana fou provocada pel vòrtex polar, una àrea de baixa pressió que ha conduit l’aire àrtic molt més al sud de l’habitual. Les temperatures glacials no han millorat la credibilitat dels alarmistes que pretenen que el planeta s’escalfa perillosament. L’any passat Amèrica va patir més records de mínims que de màxims per primer cop des de 1993. Per 17è any consecutiu les temperatures globals foren més baixes que el 1998. El gel marítim de l’Àrtic ha augmentat el 50%, contradient les prediccions que l’Àrtic quedaria sense gel per l’estiu de 2013. L’escalfament de l’Àrtic podria ser la causant del vòrtex polar segons els alarmistes, però cap prova ho demostra. “Els vòrtex polars han existit des de sempre i pràcticament no tenen res a veure amb l’increment de CO2 a l’atmosfera,” diu el físic de Princeton Will Happer. “Com és possible que algú pugui dir que un Àrtic que s’escalfa ràpidament produeix un aire extremament fred?” pregunta Steven Goddard de RealScience, recordant que l’Àrtic és més fred avui que fa 70 anys. Time fou un dels que argumentava que l’escalfament global havia provocat el vòrtex polar, però el mateix Time havia argumentat el 1974 que el vòrtex polar demostrava que venia una nova era glaciar. Time es va equivocar llavors perquè com tothom apostava pel refredament. Períodes relativament càlids han estat tan rars que els geòlegs els anomenen interglaciars. El 2013 fou només 0,4 °C més càlid que el 1979. L’Edat Mitjana fou molt més càlida, com ha confirmat un estudi suec. El Període Càlid Medieval (950-1250) i el Període Càlid Romà (250 AC-400 DC) foren bons temps per a la humanitat. La gran gelada ens recorda que el fred és el que mata. Les temperatures varien. Han estat més elevades que la mitjana de 30 anys durant 17 anys i més baixes en 19 anys des de 1979. Però el planeta no s’escalfa significativament. Aviat potser molts ho desitjarien. Els períodes entre eres glaciars han durat uns 11.000 anys de mitjana. El nostre interglaciar va començar fa 11.000 anys.”

 

(“Ship of Fools in the Antarctic. They got trapped in search of a mirage,” per Jack Kelly, Pittsburgh Post-Gazette, 11 gener 2014)

 

Advertisements

15 January 2014 - Posted by | Environment/Medi ambient, News comment/Comentari al dia | ,

2 Comments »

  1. Està escrit que “és més fácil atrapar un mentider que un coix”. La Providència ha fet la feina. Jo pensava que els “savis” de l’escalfament global per causa del malèfic CO2 caldria enviar-los a meditar a les cascades gelades del Niàgara i resulta que ja estaven enganxats a l’Antàrtida. I la notícia a la premsa silenciada.

    Like

    Comment by Eduard Cardona | 16 January 2014 | Reply

  2. I amb el projecte d´apujar els impostos als cotxes per les seves “emissions” de CO2 Ha,ha,ha,

    Like

    Comment by Frank | 16 January 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: