La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Catalonia Will Force Democracy in the EU/CATALUNYA OBLIGARÀ EUROPA A SER DEMOCRÀTICA

 

Catalonia Will Force Democracy in the EU

by Paul R. Williams and Roushani Mansoor

 

Eurocat_html_bc8b0c28

Europe welcomes states breaking away from former communist Russia and Yugoslavia but looks the other way on former Fascist Spain. Below: The Atlantic Council was founded in 1961 by Dean Acheson whose “Present at the Creation, my years in the State Department”, explains how democracy was reestablished in Europe.

 

 

The prestigious Atlantic Council warns the EU that democracy is based on the will of the people. Many EU members will support Catalan independence causing a split with authoritarian statists. Catalonia could break the EU unless Europe starts to defend freedom:

 

 

The vote by the legislature of Catalonia to formally petition Spain’s government to authorize a referendum on Catalan independence is a reminder that Europe will face a challenge this year for which it seems unready. Even though Spain has firmly opposed the referendum, the Catalans are sure to press ahead. This fall, both Catalonia and Scotland are likely to hold referenda on whether to become independent states. Europe is treating the issue of independence as an internal matter for Spain and the UK –a mistake that risks cracking the continent’s delicate unity. Scotland will hold its vote with the consent of the UK. The two governments are negotiating over how to manage the political and economic uncertainty and strain resulting from the referendum itself, and the possibility of an independent Scotland. Catalonia’s administration announced a November date for its referendum, which the Spanish government of Mariano Rajoy immediately vowed to block. Yet Catalonia continues to move toward a unilateral declaration of independence. The separatist movement has sustained its momentum since it organized a massive demonstration in Barcelona in 2012 that led the region’s parliament to approve a resolution affirming Catalonia’s right to declare independence. It will be Europe, in the end, that decides whether Catalonia will be an independent state. The continent’s phobia of self-determination and its lack of any coherent approach to newly independent states leaves it ill-prepared to make this decision, which will strain the very foundation of Europe. Spain and Catalonia are locked in a legal debate over Catalonia’s right to hold a referendum and declare independence. While Catalan premier Artur Mas has listed legal arguments that permit a referendum, Rajoy vows to use the Spanish courts to block what he considers an unconstitutional vote. For Europe, this domestic legal debate is largely irrelevant. If Catalans choose independence, they will seek international recognition as an independent state based on the will of the people, not on provisions of the Spanish constitution. International law neither permits nor prohibits the holding of referenda by aspiring states. Under international law, a state must have a territory with a population subject to the control of a government – criteria that Catalonia will meet. It also must be sovereign, meaning that other states must recognize it as independent. This is how the Catalan issue will be owned by the other European states. Europe has avoided developing a common, or even coherent, policy on recognition. Many believe Germany ignited the war in Yugoslavia by its premature recognition of Croatia in January 1991. The EU’s failure to deal with Northern Cyprus has created a half-member EU state where all Cypriots are EU citizens, but only half the country is governed by EU law. Kosovo is in international limbo. It is recognized by 103 countries, excluding five EU member states. It is a member of the World Bank and IMF, but not the UN. When Catalonia asks for recognition, Europe will be ill-prepared to answer. This is dangerous. Europe as a whole is unlikely to deny recognition to Catalonia. That would create a frozen conflict in the core of Europe that will drain political capital and economic resources of an economically fragile Spain. In many European states, non-recognition would be perceived as anti-democratic. It will be extremely difficult to justify, given that more than two dozen states have achieved recognition in the past twenty years, and that Scotland is likely to join that list. Europe as a whole also is unlikely to recognize Catalonia as independent and admit it to the European Union. That move would encourage further referenda in Belgium, Cyprus, Slovakia, Romania, and possibly Italy. Europe likely will fail to develop a common approach, with some states recognizing Catalonia and others denying recognition. The international community then will follow the pattern. In this case, Europe will suffer both consequences, creating a frozen conflict in Spain and prompting additional referenda on independence. It also will create a state with the euro as its currency, and 7 million people who could wind up retaining their EU citizenship while living outside the EU. Now is the time for the EU to be proactive and develop a policy for dealing with Catalonia’s call for self-determination and possible independence. Its current path could well lead to chaos for Europe’s grand experiment.”

 

(“How the Voters of Catalonia May Change Europe,” by Paul R. Williams and Roushani Mansoor, Atlantic Council, 16 January 2014)

 

 

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/how-the-voters-of-catalonia-may-change-europe

 

 

Catalunya obligarà Europa a ser democràtica

 

per Paul R. Williams i Roushani Mansoor

 

Acheson_html_66a0b02cL’Atlantic Council fou fundat el 1961 per Dean Acheson. La seva “Present a la creació, els meus anys al Department d’Estat”, explica com la democràcia fou restablerta a Europa. Primera foto: Europa dóna la benvinguda a estats que se separen de les excomunistes Rússia i Iugoslàvia però mira cap un altre cantó per l’exfeixista Espanya.

 

 

El prestigiós Atlantic Council avisa la UE que la democràcia es basa en la voluntat del poble. Molts membres de la EU donaran suport a la independència catalana provocant un trencament amb els autoritaris estatistes. Catalunya podria trencar la UE almenys que Europa comenci a defensar la llibertat:

 

 

“El vot de la legislatura catalana de sol.licitar formalment al govern d’Espanya que autoritzi un referèndum d’independència de Catalunya és un recordatori que Europa s’enfrontarà a un repte aquest any per al qual sembla no estar preparada. Tot i que Espanya s’ha oposat fermament al referèndum, els catalans segur que seguiran endavant. Aquesta tardor, tant a Catalunya com a Escòcia, està previst que celebrin un referèndum sobre si volen esdevenir Estats independents. Europa està tractant el tema de la independència com un assumpte intern d’Espanya i del Regne Unit- un error que corre el risc d’e esquerdar la delicada unitat del continent. Escòcia celebrarà el seu vot amb el consentiment del Regne Unit. Els dos governs estan negociant sobre la manera de gestionar la incertesa política i econòmica i la tensió resultant de la pròpia consulta, i la possibilitat d’una Escòcia independent. La Generalitat catalana ha anunciat una data de novembre pel seu referèndum, que el govern espanyol de Mariano Rajoy immediatament ha promès bloquejar. Però Catalunya segueix avançant cap a una declaració unilateral d’independència. El moviment separatista ha mantingut el seu impuls des que va organitzar una manifestació massiva a Barcelona el 2012 que conduia el Parlament de Catalunya d’aprovar una resolució afirmant el dret de Catalunya a declarar la independència. Serà Europa finalment qui decideixi si Catalunya serà Estat independent. La fòbia del continent a la lliure determinació i la seva manca de visió coherent cap a Estats de nova independència la deixa mal preparada per prendre aquesta decisió que posarà a prova el fonament mateix d’Europa. Espanya i Catalunya estan embrancats en un debat jurídic sobre el dret de Catalunya a celebrar un referèndum i declarar la independència. Mentre el president català Artur Mas ha enumerat els arguments legals que permeten un referèndum, Rajoy promet utilitzar els tribunals espanyols per bloquejar el que ell considera un vot inconstitucional. Per a Europa el debat jurídic intern resulta en gran part irrellevant. Si els catalans opten per la independència, aniran a buscar el reconeixement internacional com a Estat independent basat en la voluntat del poble, no en les disposicions de la Constitució Espanyola. El dret internacional no permet ni prohibeix la celebració de referèndums dels futurs Estats. Segons el dret internacional un Estat ha de tenir un territori amb una població sotmesa al control d’un govern -criteris que Catalunya reuneix. També ha de ser sobirà, el que significa que altres Estats l’han de reconèixer com a independent. Així serà com la questió catalana caurà a les mans dels altres Estats europeus. Europa ha evitat desenvolupar una política comuna, o fins i tot coherent, sobre reconèixer nous Estats. Molts creuen que Alemanya va iniciar la guerra a Iugoslàvia pel seu reconeixement prematur de Croàcia el gener 1991. La incapacitat de la UE per tractar el tema del Xipre del Nord ha creat un Estat de la UE mig membre, on tots els xipriotes són ciutadans de la UE, però només la meitat del país està governat per la llei de la UE. Kosovo està a terreny de ningú, reconegut per 103 països, amb l’exclusió de cinc Estats membres de la UE. És membre del Banc Mundial i l’FMI, però no de l’ONU. Quan Catalunya demani reconeixement, Europa estarà mal preparada per respondre. Això és perillós. Europa en el seu conjunt és poc probable que negui el reconeixement a Catalunya, perquè això crearia un conflicte enquistat al cor d’Europa que drenaria el capital polític i els recursos econòmics d’una Espanya econòmicament fràgil. En molts països europeus el no reconeixement seria percebut com antidemocràtic. Seria extremadament difícil de justificar ja que més de dues dotzenes d’Estats han aconseguit el reconeixement en els darrers vint anys, i Escòcia és probable que s’uneixi a aquesta llista. Però Europa en el seu conjunt també és improbable que reconegui Catalunya com a independent i l’admeti a la Unió Europea. Aquesta mesura podria encoratjar nous referèndums a Bèlgica, Xipre, Eslovàquia, Romania i possiblement Itàlia. Europa segurament no desenvoluparà un enfocament comú, amb alguns Estats reconeixent Catalunya i d’altres negant el reconeixement. La comunitat internacional després seguirà aquest patró. En aquest cas, Europa patirà les dobles conseqüències tant, creant un conflicte congelat a Espanya i provocant referèndums addicionals sobre la independència. Així mateix crearà un Estat amb l’euro com la seva moneda i 7 milions de persones que podrien acabar mantenint la seva ciutadania de la UE mentre viuen fora de la UE. Ara és el moment que la UE sigui proactiva i desenvolupi una política per fer front a la crida de Catalunya per l’autodeterminació i possible independència. La seva evolució actual podria dur el caos al gran experiment europeu.

 

(“How the Voters of Catalonia May Change Europe,” per Paul R. Williams i Roushani Mansoor, Atlantic Council, 16 gener 2014)

 

 

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/how-the-voters-of-catalonia-may-change-europe

 

Advertisements

21 January 2014 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

3 Comments »

 1. There had recently been much less favorable journalism coming out of the Atlantic Council (of which, as you probably know, Aznar is one of the luminaries).

  Note from the editor: Change of heart? Aznar is also a director in the Murdoch empire and the London Times predicted the same crisis in Europe because of Catalonia many months back. Thanks to Aznar’s persecution of Catalans, according to a Spanish general, Catalans will be independent. Aznar is now internationalising Catalonia all by himself.

  Like

  Comment by Roger | 21 January 2014 | Reply

 2. De totes maneres siguem prudents: aquesta primavera a Barcelona es celebraran possiblement un parell o tres de judicis divertits: Oriol Pujol, Palau, etc…A veure si els nostres ciu-polítics pacten amb la fiscalia recadera de Madrid un intercanvi de cromos….
  Ja sabeu que d’aquest personal jo no me’n fio ni un pel!

  Nota de l’editor: Massa tard! Votarem un referèndum, o dos, i sinó als partits que declarin la independència.

  Like

  Comment by Xavier | 22 January 2014 | Reply

 3. Europa té l’obligació de reconèixer la mostra nació com reconeix Irlanda, Kosovo o Letònia. (Si no ho fa amb Andorra és perquè té més de 20 tractats bilaterals amb aquell comtat català muntanyenc semiindependent.) Val més que anem preparant l’ambient a Brussel·les. El cos diplomàtic espanyol ja està fent tota la feina bruta que cal. No badem.

  Nota de l’editor: si amb tota la feina bruta l’opinió se’ls gira en contra, vaja incompetents a Madrid!

  Like

  Comment by Salvador | 22 January 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: