La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The EU Wants Civil War, not Peaceful Catalan Votes/LA UE VOL GUERRA CIVIL, NO VOTS CATALANS PACÍFICS

 

The EU Wants Civil War, not Peaceful Catalan Votes

 

by Jose Manuel Durao Barroso and Xavier Sala i Martin

 

Barroso Sala_html_39f69544Barroso’s statist Europe faced down by Sala i Martin’s Europe of free citizens. Below: Barroso welcomes the Croatia and Serbia of mass murder, ethnic cleansing and war crimes, but threatens to expel the peaceful democratic Catalans.

 

EUPresident Jose Manuel Durao Barroso made a very optimistic speech at the World Economic Forum in Davos in the Swiss Grisons underlining the value of democracy ​and freedom in Europe and happy about the continuing expansion of the EU. New York economist Xavier Sala i Martin riposted that he prefers Balkan violence to the vote of peaceful Catalans:

 

Barroso:A year ago, everyone said that Europe would become smaller because countries like Greece would leave, but instead it is larger because Croatia has joined and Serbia is ready to doso.

 

Sala i Martin: Mr. Barroso, I applaud and agree withyour speech on the virtues of democracy in Europe and I understand that you are proud of the successful enlargement process in countries such as Croatia and Serbia. It is very important that Europe keeps expanding, with more inhabitants and more democracy. But there is one thing I do not understand. Croatia and Serbia achieved independence after a bloody war with countless crimes against humanity that are now being judge in the Hague Tribunal. My fellow Catalans are calling for a referendum that allows them to decide whether they want to continue with Spain or prefer to go another way. In the midst of this process you Mr. Barroso said that if Catalans vote for independence they will automatically be out of Europe. I have nothing against the people of the Balkans, but I ask you: Can it be true that democratic Europe you feel so proud of is a Europe celebrating the adhesion of countries that have achieved independence through bloody wars, while you threaten to expel those seeking the same by voting?

 

Applause from the audience.

 

Barroso: Dear Xavier, you know that I love Catalonia and the Catalans. And I believe Catalans are aware of this. The only thing I said is that the EU is a union of States and the member belonging to the treaties is Spain so that if Catalonia becomes a State separate from Spain it could not be part of the EU automatically. Moreover, the majority of international institutions like the United Nations are also based on agreements between States and therefore would have the same problem .”

 

Sala i Martin: Mr. President, you are correct in that the EU is not the only international institution with this problem. It is true that all countries that have become independent through violence end up as part of the United Nations without any problem. But this should not be a source of pride but of shame, not only for the EU but for all humanity. Isn’t it time that, as free and democratic human beings, we began rejecting boundaries drawn in blood and violence and accepting those drawn by the votes of citizens? I think so. Moreover, I believe that, like in so many other occasions throughout history, this process should be led by Europe. This could be one of the pillars on which to base the renaissance of Europe. That said, it is true that the EU is a union of States, but treaties are not written in stone. Besides, behind these states are people and today there are 7 million European citizens holding a passport with a maroon front cover where the words European Union are written, whom you now threaten to expel. When these citizens ask you why you take away their European citizenship and give it to Serbs and Croats, you will be forced to say: because you had the courage to vote and European treaties cannot tolerate this! And when you say this, how do you think the rest of the world will view the democratic values ​​of the new Europe which you feel so proud of? Is this the Europe that you are constructing? If so, I am the first not to want to be European.

 

The audience kept uncomfortable silence.

 

World Economic Forum, Davos, Grisons Canton, Switzerland, 23 January 2014

 

http://salaimartin.com/randomthoughts/item/714

 

 

La UE vol guerra civil, no vots catalans pacífics

 

per Jose Manuel Durao Barroso i Xavier Sala i Martin

 

croàcia sèrbia_html_212d0440Barroso dóna la benvinguda a la Croàcia i Sèrbia dels assassinats en massa, la neteja ètnica i els crims de guerra, però amenaça d’expulsar els pacífics i democràtics catalans. Primera foto: L’Europa estatalista de Barroso despullada per l’Europa dels ciutadans lliures de Sala i Martin.

 

El president de la UE Jose Manuel Durao Barroso ha fet un discurs molt optimista al World Economic Forum de Davos als Grisons suissos, destacant els valors de la democràcia i la llibertat a Europa i felicitant-se per la continuada expansió de la UE. L‘economista de Nova York Xavier Sala i Martin li ha rebatut que prefereix la violència dels balcans al vot pacífic dels catalans:

 

Barroso:“Fa un any tothom deia que Europa seria més petita perquè paisos com Grècia en sortirien i en canvi és més gran perquè ha entrat Croàcia i Sèrbia està a punt de fer-ho.

 

Sala i Martin: Sr. Barroso, aplaudeixo i comparteixo el seu discurs sobre les bondats de la democràcia a Europa i entenc que tregui pit pel reeixit procés dampliació a paisos com Croàcia i Sèrbia. És molt important que Europa sigui cada cop més gran, amb més ciutadans i més democràtica. Peròhi ha una cosa que no entenc. Croàcia i Sèrbia han aconseguit la independència a través de sagnants guerres amb abundants crims contra la humanitat que s’estan jutjant al Tribunal de lHaia. Els meus compatriotes catalans estan demanant un referèndum que els permeti decidir si volen seguir amb Espanya o prefereixen anar per unaltre camí. Enmig d‘aquest procés vostèSr. Barroso ha dit que si els catalans voten a favor de la independència, automàticament quedaran fora dEuropa. Jo no tinc res contra els ciutadans dels balcans però li pregunto: De veritat lEuropa democràtica de la que vostè se sent tan orgullós és una Europa que celebra la incorporació de paisos que aconsegueixen la independència a través de cruentes guerres, però amenaça amb lexpulsió a qui busca el mateix a través dels vots?

 

Aplaudiments dels assistents.

 

Barroso: Estimat Xavier, tu saps que jo estimo Catalunya i els catalans. I crec que els catalans també ho saben. Lúnic que jo he dités que la UE és una unió d‘Estats i qui forma part dels tractats és l‘Estat espanyol pel que, si Catalunya passar a ser un Estat diferent dEspanya no podria formar part automàticament de la UE.És més, la majoria dinstitucions internacionals, com les Nacions Unides, també són acords entre Estats i per tant tenen el mateix problema.”

 

Sala i Martin: Sr. president, té raó vostè: la UE no es la única institució internacional que té aquest problema. És veritat que tots els paisos que shan independitzat violentament acaben formant part de les Nacions Unides amb tota normalitat. Però això no hauria de ser motiu dorgull sinó de vergonya, no sols per a la UE sinó per a tota la humanitat. No va sent hora que, com sers humans lliures i democràtics, comencem a rebutjar les fronteres traçades amb sang i violència i a acceptar les que es dibuixen ambels vots dels ciutadans?Jo crec que sí. És més, penso que com en tantes altres ocasions al llarg de la història, aquest procés hauria de ser liderat per Europa. Aquesta podria ser una de les bases sobre les que es fonamenti el nou renaixement dEuropa.Ditaixò, és veritat que la UE és una unió destats, peròels tractats no estan escrits en pedra. A més darrere aquestsEstats estan les persones i ara hi ha 7 milions de ciutadans europeus que tenen un passaport granat amb una tapa davant on estan escrites les paraules Unió Europea, i que vostè amenaça amb expulsar.Quan aquests ciutadans li preguntin a vostè per quèens treuen la ciutadania europea i li donen a serbis icroates, els hi haurà de respondre: és que vosaltres heu tingut la gosadia de votar i això els tractats europeus no ho toleren! I quan ho faci, com creu que la resta del món valoraràels valors democràtics de la nova Europa de la qual vostè se sent tan orgullós? És aquesta lEuropa que estan vostès fent renéixer? Perquè si ho és, el primer que no vull ser europeu sóc jo.”

 

El públic guarda un incòmode silenci.

 

World Economic Forum, Davos, Cantó dels Grisons, Suissa, 23 gener 2014

 

http://salaimartin.com/randomthoughts/item/714

 

Advertisements

7 February 2014 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: