La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Lost Referendum of the Spanish Nationalists/EL REFERÈNDUM PERDUT DE L’ESPANYOLISME

The Lost Referendum of the Spanish Nationalists

by Josep C. Verges

Diez Rubalcaba_html_bd7893a6The three main Spanish nationalist parties, Rajoy with opposition leaders Rubalcaba and Diez shown here, passed a motion denying Catalans the right to vote. Their own estimates are that 70% will vote for independence. Below: The three main English nationalist parties threatened Scotland with a ban of the pound. A disaster, as Cameron shows while Salmond cannot contain his laughter. In one week pro-independence has risen six points and pro-English fallen five points.

Why does Rajoy refuse to negotiate when in a democracy conflicts are resolvedthrough pacts and votes? The big difference between Scotland and Catalonia is that the majority for independence is very clear, crystal clear in Catalonia. The referendum proposes a double question which may induce doubts whether the will of the people is clearly expressed. Scotland had a double question until Cameron forced a single clear one: Does Scotland want to be independent? If Rajoy were a politician with Western values, to put it mildly, he has a subject for negotiation: a single question whether Catalonia wants to be independent.

The majority has been apparent in the four major demonstrations of millions of Catalans after the judicial coup d’Etatby the PP and PSOE of 2010 against Catalonia, in the municipal referendums for independence and in the solid parliamentary majority of independence parties. But it is also apparent in the polls, if one knows how to read them. Until recently there were no clear answers in the polls because independence was one of many options. Certainly independence has grown thanks to the latent or rather growing fascism in the PP, but the media promote confusion by commenting the polls that today ask the question directly. If 70% of the census votes and a poll finds that 55 % want independence, in votes cast this translates into 79 % yes. The two figures, 55% of the census and 79% of the vote, explains why Spanish nationalists argue that independence is not really such a majority option while at the same time they ban the vote. They know too well that independence has an immense majority. IfScotland had such a majority does anyone think that Cameron would behave like Rajoy and refuse to negotiate and ban the Scots from voting? On the contrary Cameron would also have agreed to a clear question, but would also have started negotiating the financial agreements without waiting for the result. Especially, the vital national debt agreement. Without an agreement in London, the same as in Madrid, the national debt would all fall on England and Spain because the international loans are in their. It’s like the mortgage signed by the husband. Whether an abusive violent Spaniard or an open tolerant Englishman, ina separation they would be equally responsible for paying the entire amount until they reached an agreement with their future ex-wife. How will Spain pay its huge national debt without Catalonia? Spanish nationalists fear that at least 70% will vote yes to a State and 70% also yes to independence. They want to falsify the referendum by adding the two answers when each question is unique. The second is the really crucial one. Rajoy could negotiate to hold two referendums, the first question on 9 November whether Catalonia wants to be a State and the second on independence after agreeing on debt and other bilateral issues. Germany also has a double vote, for the candidate and for the party. Angela Merkel receives many votes in the first vote which in the second to go to other parties. Catalonia will have no “lost” votes with similar majorities in both questions. So it is urgent for Rajoy to hold a separate first vote on 9 November before Spanish nationalists lose everything with the second question.

(“El doble vot del referèndum,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 26 January 2014)

El referèndum perdut de l’espanyolisme

per Josep C. Vergés

camsal_html_35702b98Els tres principals partits anglicistes han amenaçat Escòcia amb prohibir-lis la lliura. Un desastre, com mostra Cameron mentre Salmond no pot amagar el riure. En una setmana els favorables a la independència han pujat sis punts i els proanglesos caigut cinc punts. Primera foto: Els tres principals partits espanyolistes, aquí els caps de l’oposició Rubalcaba i Diez, han aprovat una moció denegant el dret dels catalans a votar. Els seus propis càlculs donen que el 70% votarà per la independència.

Per què Rajoy es nega a negociar quan en democràcia els conflictes es resolen pactant i votant? La gran diferència entre Escòcia i Catalunya és que la majoria per la independència és molt clara, claríssima, a casa nostra. El referèndum planteja una doble pregunta que fa dubtar si quedarà clara la voluntat del poble. Escòcia tenia una doble pregunta però Cameron ha obligat a una sola i clara: vol Escòcia ser independent? Si Rajoy fos un polític de cultura occidental, per dir-ho suaument, ja té tema per negociar: una sola pregunta sobre si vol Catalunya ser independent.

La majoria ja s’ha vist en les quatre grans manifestacions de milions de catalans des del cop d’Estat judicial del 2010 del PP i PSOE contra Catalunya, en els referèndums municipals per la independència i en la sòlida majoria parlamentària del partits independentistes. Però també es veu en les enquestes, si se saben llegir. Fins fa poc no existien respostes clares perquè les enquestes posaven independència com una de moltes opcions. Certament la independència ha crescut gràcies al feixisme latent o més aviat creixent del PP, però els mitjans fomenten el confusionisme comentant les enquestes que avui ja fan la pregunta directa. Si vota un 70% del cens i una enquesta troba que 55% del poble vol la independència, en vots emesos es tradueix en 79% sí. Les dues xifres -55% del cens i 79% dels que voten- explica perquè els espanyolistes diuen que la independència no és tan majoritària i alhora prohibeixen el vot. Saben massa bé que la independència és immensament majoritària. Si a Escòcia fos igual de majoritari el sí, creu algú que Cameron s’hagués negat com Rajoy a negociar i obstaculitzat el vot dels escocesos? Al contrari, Cameron acordaria igualment una pregunta clara, però negociant ja acords econòmics sense esperar el resultat. Sobretot l’acord vital del deute públic. Sense acord, a Londres igual que a Madrid, el deute públic se’l mengen tot Anglaterra i Espanya, perquè els préstecs internacionals estan al seu nom. És com la hipoteca signada pel marit. Sigui espanyol abusiu i violent o anglès obert i tolerant, separat segueix responsable de pagar-la tota fins que arribi a un acord amb la futura exdona. Com s’ho farà Espanya per pagar el seu immens deute públic sense Catalunya? Els espanyolistes temen que, com a mínim, el 70% votarà sí a un Estat i un 70% també sí a la independència. Volen falsificar el referèndum sumant les dues respostes quan cada pregunta és única. La realment determinant és la segona. Però Rajoy podria negociar celebrar dos referèndums, la primer pregunta el 9 de novembre sobre si Catalunya vol ser Estat i la segona, sobre independència, després d’acordar el deute i altres temes bilaterals. Alemanya té també doble vot, al candidat i al partit. Angela Merkel rep molts primers vots que en el segon van a d’altres partits. Catalunya no tindrà vot “perdut”, amb igual majoria en les dues preguntes. Per això l’urgeix a Rajoy un primer vot separat el 9 de novembre abans de perdre l’espanyolisme tot amb la segona pregunta.

(“El doble vot del referèndum,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 26 gener 2014)

Advertisements

21 February 2014 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. No xerreu punts home!! Deixeu que segueixin com sempre. Cada minut caurà al sac un independentista més. Si ho fan com el Cameron sortirà del sac un independentista cada minut.
    Callem!! que segueixin com sempre i…..PERDRAN

    Like

    Comment by larepublicacatalana | 23 February 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: