La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Spain Fears Catalan Democracy/ESPANYA TEM LA DEMOCRÀCIA CATALANA

 

 

Spain Fears Catalan Democracy

 

by Geoff Cowling, British Consul in Catalonia 2002-2005

 

Cayetana_html_e9adde83Marchioness Cayetana Alvarez de Toledo, international director of Aznar’s FAES foundation, holds French nationality but is a PP MP for Madrid. She is married to the Catalan-speaking entrepreneur Joaquin Guell, also an aristocrat. Below: British consul Geoff Cowley called the 11 September 2013 250 mile human chain across Catalonia “colossal and extraordinary.”

Spain is increasingly desperate about suppressing the demand of Catalans to vote and is now interfering in the Scottish referendum. An article in the Financial Times by the PP MP Marchioness Cayetana Alvarez de Toledo, full of lies on Scotland and of course Catalonia -standard fare in Madrid- is forcefully taken apart by the former British consul in Catalonia Geoff Cowling:

 

 

The article by Cayetana Alvarez de Toledo, Europe cannot afford to give into the separatists” deserves comment. It is wrong to describe the Scottish independence referendum as “a grave challenge from regional separatists.” Scotland is not a region. It is a nation in its own right within the United Kingdom. The Scottish and English parliaments were joined in an Act of Union in 1707. It is the democratic right of the people of the Scottish nation to vote for the repeal of that act if they so wish. Catalonia too is a nation as defined by the Estatut, an act passed by the Spanish parliament in 2006. To describe both nations as tribes betrays a colonialist mind. The UN is quite clear on the rights of nations: “All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.” For the European Union to “confront separatism” to “unmask the hypocrisy of nationalism” and “play the legal card of the EU treaties” against Scotland and Catalonia would be to tread on very controversial ground. The article accuses the Catalan government of distorting historical facts in this 300th anniversary year of the fall of Catalonia at the end of the War of the Spanish Succession. It is worth recalling that Catalonia was effectively an independent nation until 1714. During that war, Catalonia was allied with England under the Treaty of Genoa of 1705 and fought for the Habsburg cause against the Bourbon Spain. When the British government withdrew its support for the Habsburgs and signed the treaty of Utrecht in 1713, Catalonia fought on alone. It took a one-year siege by a combined French and Spanish Bourbon army to break Barcelons defences which fell on 11 September 1714. Thousands of defending Catalans were killed in the siege and in the retribution which followed. Catalonias ancient parliament, its identity, language and culture were crushed. Large parts of Barcelona were razed to the ground. Catalonia did not voluntarily join Spain, it was brutally conquered. Catalonia was treated little differently during the Spanish Civil War when Barcelona was bombed by Francos rebel air force, killing 1,300. Catalonias elected President Lluis Companys was forced to flee into France. He was extradited and shot by Franco in 1940 at Montjuic Castle overlooking Barcelona. Lluis Companys remains the only incumbent president in Europe ever to have been executed. No apology or posthumous pardon has been given. Catalonia remembers these historical facts -they are not “imaginary historical grievances.” On its National Day (La Diada) on 11 September 2012, one and a half million Catalans filled Barcelonas streets waving the Catalan Senyera flag and calling for independence. On La Diada last year they formed a 250-mile independence human chain from the French border to Valencia. The independence movement is deeply rooted in Catalan society, fuelled by every rebuff from Madrid. Like Scotlands, Catalonias parliament has a majority in favour of an independence referendum. The Westminster parliament has given Scotland the right to decide its future. In contrast, the Spanish parliament in Madrid refuses to debate Catalonias request. Democracy is not feared in the UK -it is embraced. Democracy should not be feared in Spain either.”

 

(“Catalonia’s very real grievances,” by Geoff Cowling, Financial Times, 26 February 2014)

 

 

Espanya tem la democràcia catalana

 

per Geoff Cowling, cònsol britànic a Catalunya 2002-2005

 

Cowling_html_3ccec38fEl cònsol britànic Geoff Cowley descriu la cadena humana de 400 kms al llarg de Catalunya com ”colossal i extraordinària.” Primera foto: La marquesa Cayetana Alvarez de Toledo, directora internacional de la Fundació FAES d’Aznar, té nacionalitat francesa però és diputada del PP per Madrid. Casada amb un empresari de parla catalana, el també aristòcrata Joaquin Guell.

 

 

Espanya, creixentment desesperada de no poder suprimir la demanda catalana de votar, ara interfereix en el referèndum escocès. Un article al Financial Times per la diputada del PP, la marquesaCayetana Alvarez de Toledo, ple de mentides sobre Escòcia i evidentment Catalunyacom és habitual a Madrid- ha estat desmuntatisde dalt a baix per lexcònsol britànic a Catalunya Geoff Cowling:

 

 

L’article de Cayetana Alvarez de Toledo, “Europa no es pot permetre el luxe de cedir als separatistes” exigeix una resposta. Per començar és erroni descriure el referèndum sobre la independència d’Escòcia com “un greu desafiament dels separatistes regionals.” Escòcia no és una regió, sinó una nació per dret propi al Regne Unit. Els parlaments escocesos i anglesos es van unir en l’acte d’unió de 1707. Votar per derogar l’acte és un dret democràtic del poble que compon la nació escocesa si així ho desitja. Catalunya també és una nació tal com ho defineix l’Estatut, llei aprovada pel Congrés espanyol el 2006. Descriure les dues nacions com tribus denota una mentalitat colonialista. L’ONU és molt clara sobre els drets de les nacions: “Tots els pobles tenen el dret de lliure determinació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement la seva condició política i persegueixen lliurement el seu desenvolupament econòmic, social i cultural. Trepitja terrenys molt polèmics quan demana que la Unió Europea “s’enfronti al separatisme” per a “desemmascarar la hipocresia del nacionalisme jugant la carta legal dels tractats de la UE” contra Escòcia i Catalunya. L’article acusa la Generalitat de distorsionar els fets històrics en aquest 300é aniversari de la caiguda de Catalunya en el final de la Guerra de Successió Espanyola. Val la pena recordar que Catalunya era efectivament una nació independent fins 1714. Durant aquesta guerra Catalunya es va aliar amb Anglaterra en virtut del Tractat de Gènova de 1705 i va lluitar per la causa dels Habsburg contra l’Espanya borbònica. Quan el govern britànic va retirar el seu suport als Habsburg i signa el Tractat d’Utrecht de 1713 Catalunya va seguir lluitant sola. Va caldre un setge d’un any per part d’un exèrcit borbònic francès i espanyol combinat per trencar les defenses del Barcelona que van caure l’11 de setembre de 1714. Milers de defensors catalans van morir en el setge i en les repressions posteriors. L’antic parlament de Catalunya, la seva identitat, la seva llengua i la seva cultura foren esclafades. Grans zones de la ciutat van ser arrasades. Catalunya no es va unir voluntàriament a Espanya, sinó que va ser brutalment conquerida. Catalunya va ser igual de maltractada durant la Guerra Civil espanyola quan Barcelona era bombardejada per l’aviació rebel de Franco, matant a 1.300. El president democràrtic de Catalunya Lluís Companys es va veure obligat a fugir a França. Va ser extradit i afusellat per Franco el 1940 al Castell de Montjuïc amb vistes a Barcelona. Lluis Companys segueix sent l’únic president en exercici a Europa que mai hagi estat executat. Cap disculpa o perdó pòstum ha estat facilitada. Catalunya recorda aquests fets històrics -que no són de cap manera “greuges històrics imaginaris.” En el seu Dia Nacional (La Diada) l’11 de setembre de 2012, un milió i mig de catalans ompliren els carrers de Barcelona onejant la bandera catalana, la senyera, demanant la independència. En la Diada de l’any passat es va formar una cadena humana per la independència de 400 kms des de la frontera francesa fins al País Valemcià. El moviment d’independència està profundament arrelat en la societat catalana, impulsat per cada nou menyspreu de Madrid. Igual que Escòcia, el Parlament de Catalunya disposa d’una majoria a favor d’un referèndum sobre la independència. El Parlament de Westminster ha donat a Escòcia el dret a decidir el seu futur. En canvi el Congrés espanyol de Madrid es nega a debatre la petició de Catalunya. El Regne Unit no tem la democràcia, sinó que l’abraça. Tampoc Espanya hauriua de témer la democràcia.

 

(“Catalonia’s very real grievances,” per Geoff Cowling, Financial Times, 26 febrer 2014)

 

Advertisements

28 February 2014 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: