La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

After Valls, Spain without Allies/AMB VALLS, ESPANYA SENSE ALIATS

After Valls, Spain without Allies

by Josep C. Verges Valls civcil_html_815ec8f6

 French premier Manuel Valls frowns unhappily at Madrid’s guardia civil. Below: Juan José Millas: “Who in his right mind wants to be a Catalan or a Swedish patriot (if the latter variety even exists which to me is inconceivable). The world is full of nationalities, some really excentric.”

The columnist of Madrid’s socialist paper El Pais, the Valencian naturalised in Madrid Juan Jose Millas, cannot stand the sight of the Catalan naturalised in France Manuel Valls. He greeted venomously the new French prime minister, son of a Catalan painter by the way: “Hollande appointed as prime minister Manuel Valls, who is as much a socialist as Marie le Pen an anthropologist. He has named an infiltrator from the extreme right wing of the economy and on top a recalcitrant xenophobe. All this looks very much like the chaos typical of the end of time predicted in the sacred texts with the coming of the anti-Christ.” It’s official in Madrid, the anti-Christ is Catalan!

 

Why this uncalled for hatred against a Catalan naturalized French when twenty years old? By the way he is as much Swiss as Catalan in origin, with a Swiss Italian mother. The reason is that with a Catalan premier in France Spain has lost its last ally. Let’s look at the numbers. England will not support a crusade against Catalans, whether Scotland becomes independent or not. It is clear that the English understand democracy as the right to decide, both for Scots and for Catalans, as Cameron said straight to his face to barefaced Rajoy. Dr. Merkel has not said anything so far, but the German scientists who advise her have already published well-researched reports showing that Europe cannot withdraw the citizenship of 7 million Catalans, as Hitler did with the Jews , and therefore cannot throw Catalonia out of Europe, however much Franco loving Madrid might wish. What about the smaller countries? Holland that suffered a Spanish invasion? Belgium, half Dutch ? Eastern Europe that lived through Soviet imperialism? Finland that stopped a Russian invasion? Sweden that let Norway go peacefully after a referendum? Ireland that separated from England? Czechs and Slovaks that divorced without a fight? Portugal that escaped when Spain chose to fight only the Catalan Revolt, and lost? Italy, a country without a government? Which European country would give support to the imperial centralism of Madrid if not France? Thanks to France Madrid could finally occupy Catalonia. It was the French Bourbons with troops commanded by the French, who occupied Catalonia in 1714. Philip the Perjurer created the first Spanish flag, white with yellow lily flowers. The Spanish national flag so resembled the flag of surrender that Charles III was forced to take over the Catalan naval standard. Spanish nationalists wrap themselves in a Catalan ensign! Only Real Madrid stays true to the white colurs of centralist Spain without the lilies, too obviously French. With Manuel Valls as Prime Minister of France, Madrid is left with the white flag of surrender, without the lilies. What will Valls answer when Rajoy persecutes Catalans? The same as Cameron, Merkel and all of Europe: let Catalans vote. The Madrid Congress can still be in denial of reality, but the Constitutional Court that conspired to tear up the Catalan Statute in 2010 now advocates the right to decide. If it had to vote on the Statute today, I am sure they would not touch a comma. Anti-Catalna xenophobia in Spain has no future without the backing of Europe or France.

(“Amb Valls, Espanya sense aliats,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 13 April 2014)

 

Amb Valls, Espanya sense aliats

per Josep C. Vergés Millas_html_68f3a9b4Juan José Millàs: “¿A quien se le pasa por la cabeza ser un patriota catalán o sueco (en el caso que exista esta última variedad, lo que me parecería inconcebible). El mundo está lleno de nacionalidades, algunas suficientemente excéntricas.” Primera foto: El primer ministre francès Manuel Valls mira ben irritat el guàrdia civil madrileny.

El columnista del diari socialista madrileny El País, el valencià nacionalitzat a Madrid Juan José Millàs, no pot veure el català nacionalitzat a França Manuel Valls ni en pintura. Així saluda el nou primer ministre francès, fill d’un pintor per cert: “Hollande nombró primer ministro a Manuel Valls, que tiene de socialista lo que Marie le Pen de antropóloga. Coloca a un infiltrado de la extrema derecha económica y además xenófobo recalcitrante. Todo esto empieza a parecerse a la confusión característica del final de los tiempos anunciada en los textos sagrados con la llegada del Anticristo.” A Madrid ja ho han anunciat, l’Anticrist és català!

 

Per què aquest desaforat odi contra un català nacionalitzat francès als vint anys? Per cert és tan suís com català d’origen, amb mare suissa italiana. Perquè amb un català a França Espanya ha perdut el seu darrer aliat. Fem números. Anglaterra no donarà suport a una croada anticatalana, guanyi Escòcia la independència o no. Ha quedat clar que els anglesos entenen la democràcia com el dret a decidir, tant d’escocesos com de catalans, com li ha dit durament a la cara Cameron al caradura de Rajoy. La Dra. Merkel no ha dit res, però els estudiosos alemanys que l’aconsellen ja han fet informes molt ben elaborats demostrant que Europa no pot treure la nacionalitat a 7 milions de catalans, com Hitler va fer amb els jueus, i per tant no pot expulsar Catalunya d’Europa per molt que vulgui la sempre franquista Madrid. Els paisos petits? Holanda que va patir la guerra espanyola? Bèlgica que és mig holandesa? L’Europa de l’est que ha sofert l’imperialisme soviètic? Finlàndia que va parar una invasió russa? Suècia que va deixar anar pacíficament Noruega després d’un referèndum? Irlanda que s’ha separat d’Anglaterra? Txecs i eslovacs divorciats sense baralles? Portugal que va escapolir-se perquè Espanya optà per fer la guerra als catalans, en la Guerra dels Segadors que perdè? Itàlia, país sense govern? Quin país d’Europa donaria suport al centralisme imperial de Madrid si no França? Gràcies a França Madrid va poder finalment quedar-se amb Catalunya. Foren els borbons francesos, amb tropes comandades per francesos, els qui ocuparen Catalunya el 1714. Felip el Perjur va crear la primera bandera espanyola, blanca amb flors de lis grogues. La bandera nacional espanyola es confonia tant amb la bandera de la rendició que Carles III es veié obligat a apropiar-se de l’ensenya naval catalana. Els espanyolistes s’emboliquen amb una ensenya catalana! Només el Real Madrid es manté fidel al color blanc de l’Espanya centralista, sense flor de lis perquè queda massa ultramontà. Amb Manuel Valls de primer ministre a França, Madrid té la bandera blanca de rendició sense flor de lis. Què li contestarà Valls a Rajoy quan vulgui perseguir catalans? Res diferent de Cameron, Merkel i tot Europa: que votin els catalans. Ja pot el Congrés de Madrid negar l’evidència. El propi Tribunal Constitucional que va fer el joc brut d’estripar l’Estatut el 2010, ara defensa el dret a decidir. Segur que si votés l’Estatut avui no tocaria ni una coma. La xenofòbia anticatalana d’Espanya no té futur sense Europa ni França.

(“Amb Valls, Espanya sense aliats,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 13 abril 2014)

13 April 2014 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

2 Comments »

  1. Molt ben argumentat, encara que en Valls no s’hagués volgut mullar sobre la qüestió catalana. Potser li falta encara una petita calçotedada?

    Like

    Comment by Henry | 13 April 2014 | Reply

  2. En efecte, Josep, el paio d’Horta és tan suïs com català.

    Like

    Comment by Salvador | 14 April 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: