La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Justice and Injustice with Duran Lleida/JUSTOS I PECADORS DE DURAN LLEIDA

Justice and Injustice with Duran Lleida

by Josep C. Verges

Pallerols Duran On the left Fidel (Faithful) Pallerols, the faithful friend of the corrupt presumed innocent Duran Lleida (always on the right), gets orders sotto voce of omertà. Below: Vicenç Gavalda denounced corruption, but in contrast to democratic countries where the whistleblower is protected to bring down the entire network, in Spain he is the first to be punished to protect the criminal heads.

Vicenç Gavalda, who denounced the Christian Democrat corruption, goes to jail, but so does Fidel (Faithful) Pallerols, the faithful friend of the corrupt presumed innocent Duran Lleida.

 

Before going to jail Vicenç Gavalda answered my letter of encouragement: “Thanks Josep. We have all together achieved a lot and even if it may look that they won and they carry on untouched in politics, the truth is that they have done nothing and will never do anything for our country. They are so caught up by their weaknesses and fears that the only thing they can do is to follow what others tell them to do. Proof is the path they have followed in the Catalan sovereignty process. Madrid has told them to behave so that they can carry on making money. We would never change places with them would we? A big hug for a friend who never stops fighting and always honest, nobody can ask for more in a person.” The Christian Democrat secretary of organization was the first who confessed to me that Duran Lleida’s party was rotten from top to bottom. I published his statement in the CiU ruling party’s newspaper Avui in 1998: “Those who are in power surround themselves with people without principles who forget about honesty.” Duran Lleida identified himself to me, despite that I had not mentioned any names, telling me: “I do not like at all that you compare me to (corrupt socialists) Narcis Serra and Josep Maria Sala.” Vicenç Gavalda, who had denounced the corruption, was to become the fall guy, despite not holding a position since 1996, while the Chirstian Democrats had nothing to answer. The courts did not see it this way and sentenced dozens of Duran Lleida’s criminals. But Josep Callol asks in Diari de Girona: “No one has gone to prison and the truth is mostly covered up with the top of the pyramid untouched. Despite this I believed that facing prison time Lluis and Vicenç Gavalda and Fidel Pallerols would tell all and produce the proof a steh only way to avoid jail time. I was wrong again. They said nothing because they made a deal.“ The Guardian and The Washington Post have just won a Pulitzer for uncovering the corruption of the illegal American surveillance. Over here absolute silence as shown in Joan Ridao’s disgraceful book on corruption that I have already commented (Corruption that Kills, 5 January). I asked the Esquerra secretary: ”I see you use may newspaper articles but none from Diari de Girona, the only paper that really investigated corruption. Nor do you quote Callol and Cid’s “CiU’s Black Spot” nor my books “All Duran’s Men, the Political Corruption of Catalonia” and “The Corrupters and the Corrupt.” Ridao limited his discussion to corruption in Madrid, Valencia, Italy, America, the entire world except virginal Catalonia, just touched by the Palau Case or the admission by Duran in 2013 that he was in fact corrupt. When Esquerra was insignificant, Ridao wanted to change politics. Now he admits: “It is all true despite the rule of omertà. Are we living in an African-style kleptocracy? It does seem very much so. These special jurisdictions of politicians do not exist in any other European country or the USA. In Spain there are some 220,000 outside the rule of law. The danger is that any changes are Gattopardo in nature, so that everything remains the same.” So far not one of Duran Lleida’s criminals like the 10,158 pardoned since 1996 went to jail. President Obama in contrast has pardoned 22 since 2008. Esquerra will not be able to behave like CiU when it gets into power because a little has changed. Vicenç Gavalda, who denounced corruption, goes to jail, but so does Fidel Pallerols, the faithful friend of the corrupt presumed innocent Duran Lleida.

(“Justos i pecadors de Duran Lleida,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 27 April 2014)

 

Justos i pecadors de Duran Lleida

per Josep C. Vergés

Gavalda

Vicenç Gavaldà va denunciar la corrupció, però a diferència dels paisos demòcrates que protegeixen el denunciant per fer caure tota la xarxa, a Espanya és el primer castigat perquè quedi protegida la cúpula criminal. Primera foto: A l’esquerra Fidel Pallerols, el fidel amic del corrupte presumpte innocent Duran Lleida (sempre a la dreta), rep ordres sotto voce d’omertà.

 

Vicenç Gavaldà, que va denunciar la corrupció d’Unió, va a la presó, però Fidel Pallerols, el fidel amic del corrupte presumpte innocent Duran Lleida, també.

 

Abans d’entrar a la presó Vicenç Gavaldà contesta la meva carta d’ànims: “Gràcies Josep. Entre tots hem fet molta feina, i encara que pugui semblar que ells han triomfat i segueixen cofois fent política, la veritat és que no faran res ni han fet res pel país. Estan tan hipotecats per les debilitats i febleses que l’única cosa que poden fer es seguir els dictats d’altres. L’exemple el tens en l’actitud que estan seguint amb el procés sobiranista català. De Madrid els hi han dit, feu bondat i podreu seguir fent negocis. No ens canviaríem per ells, no? Una forta abraçada a l’amic que és un lluitador incansable i honest, no es pot demanar més a una persona.” El secretari d’organització d’Unió va ser el primer que em va confessar que el partit de Duran Lleida estava podrit de dalt a baix. Vaig publicar les seves paraules al diari de CiU Avui el 1998: “Els que manen es rodegen de gent sense principis que aparquen l’honestedat.” Duran Lleida s’em va identificar, tot i que jo no havia citat cap nom, quan em va dir: “No m’agrada gens que em comparis amb Narcís Serra i Josep Maria Sala.” El cap de turc fou Vicenç Gavaldà, que havia denunciat la corrupció i no tenia càrrec des de 1996, mentre Unió estava neta de tota culpa. Els tribunals no ho han vist igual, condemnant dotzenes de criminals de Duran Lleida. Però Josep Callol pregunta a Diari de Girona: “Sense ningú a la presó, amb bona part de la veritat amagada i amb el cim de la piràmide immaculat, malgrat tot em vaig preguntar si quan arribés l’hora de la veritat, Lluís i Vicenç Gavaldà i Fidel Pallerols ho explicarien tot i ensenyarien aquella documentació, pensant que aquesta era l’única forma d’evitar la presó. Em vaig tornar a equivocar. Cap d’ells va fer res; van arribar a un acord.“ El Guardian i el Washington Post acaben de rebre el Pulitzer per destapar la corrupció de les escoltes il.legals americanes. Aquí, silenci absolut com mostra el vergonyós llibre de Joan Ridao sobre corrupció que ja vaig comentar (Corrupció que mata, 5 gener). Jo preguntava al secretari d’Esquerra: ”Veig que utilitzes molts articles dels diaris però cap de Diari de Girona, l’únic que realment ha perseguit la corrupció. Tampoc surt “La mancha negra de CiU” de Callol i Cid i no veig els meus llibres “Tots els homes de Duran, la corrupció política de Catalunya” i “Corruptors i corruptes.” Efectivament Ridao cita la corrupció de Madrid, València, Itàlia, Estats Units, arreu del món excepte la virginal Catalunya, esquitxada en el Cas Palau o l’admissió de Duran el 2013 que efectivament és corrupte. Quan Esquerra no era res, Ridao volia canviar la política. Ara admet: “No es pot negar l’evidència ni la llei de l’omertà que impera. Vivim doncs en una cleptocràcia a l’africana? De vegades ho sembla. Tota aquesta jurisdicció privilegiada o aforament no existeix en cap país europeu ni als Estats Units. Grosso modo a Espanya hi ha 220.000 aforats. Que no s’acabi produint un simple canvi a la gattopardiana, perquè tot continui igual.” Cap dels criminals de Duran Lleida ni els 10.158 indultats des de 1996 han anat fins ara a la presó. El president Obama en contrast ha indultat 22 des de 2008. Esquerra ja no podrà ser com CiU al poder, perquè alguna cosa sí que canvia. Vicenç Gavaldà, que va denunciar la corrupció, va a la presó, però Fidel Pallerols, el fidel amic del corrupte presumpte innocent Duran Lleida, també.

(“Justos i pecadors de Duran Lleida,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 27 abril 2014)

Advertisements

29 April 2014 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política

2 Comments »

  1. That’s certainly a hot one!

    Like

    Comment by Sam | 29 April 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: