La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

A Bad King and a Biased Referee/UN MAL REI I UN ÀRBITRE VENUT

 

A Bad King and a Biased Referee

by Josep C. Verges

Cat repDemonstrators in Barcelona fly independence flags to celebrate the abdication of Franco’s heir. Below: Three years after this photo, Juan Carlos, then 18, killed his democrat brother Alfonso with a pistol given by his mentor Franco. Coincidence?

Juan Carlos did not fall because of the scandals of bread, breasts and legs -quite the Bourbon menu! He fell because of politics or more exactly his incapacity to be a referee. Where was he when PP and PSOE, unable to block the Catalan Statute in the Catalan Parliament and in the Madrid Congress, despite all the cutbacks, could not accept the outcome of the referendum and destroyed the Statute in the Constitutional Court, the anti-democratic chamber of PP and PSOE? Where was he in the past four years of million strong Catalan demonstrations? The Constitution remains paralysed by PP and PSOE, but Juan Carlos could not act as referee because he has already taken sides with Spanish nationalists.

Philip V the Perjurer justified his imposition of absolutism in Catalonia that had survived more than six centuries with their own freedoms: “The last two sessions of their Parliament has left them more republican than the so-called Parliament of the English.” At the beginning of the 18th C. Catalonia had a freer Parliament than England! The Frenchman Philip IV swore as Count of Barcelona to uphold the Constitutions of Catalonia at the 170.2 Parliament. The 11 September 1714, with the aid of his grandfather the Sun King Louis XIV of France, he occupied by force Catalonia and as Philip V of Castile he perjured on the Constitutions of Catalonia, banning the Catalan Parliament, the government and all the centuries-old institutions and the Catalan language, imposing absolutist centralism and Spanish. How nasty of Juan Carlos to name his son Philip when his father called himself the Count of Barcelona! He will be Philip VI in Spanish but as Count of Barcelona he will be the hated Philip V. Juan, the father of Juan Carlos, was always a democrat. His son Alfonso also, but when Juan Carlos shot him, his father sent him back to Franco and hardly ever saw him again. Juan always made it quite clear that he would be a constitutional king by using the title of Count of Barcelona of the Catalan constitutional kings. Juan Carlos has never used it. He has been a bad king with the family indicted for corruption and he living it up. Once he was publicly called back from Switzerland. His last lover, “princess” Corinna, co-starred in their disastrous elephant hunt. She presided with the king gala dinners in Stuttgart and Barcelona. Can anyone imagine Queen Elizabeth seated next to a lover in an English reception? Juan Carlos swore to Franco’s Fascist Constitution but never to the democratic Constitution of the State of the Autonomies. No thanks to the king, rather to Adolfo Suarez, Catalonia recovered its government, the only break with the Fascist regime in the overhyped Transition. In the 1981 coup d’Etat the role of General Armada directing the coup from the king’s residence has been conveniently airbrushed off. Juan Carlos really knew nothing? Why did he take six hours to declare his support for democracy, until it was clear that the coup had failed with only tanks in the street of provincial Valencia? Will the nominal and numeral heir of Philip V the Perjurer be able to act as a referee? His hands are clean of Fascism. He would show the intelligence of his grandfather Juan if he proclaimed himself Count of Barcelona to become a referee like the Catalan constitutional kings.

(“Un mal rei i un àrbitre venut,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 3 June 2014)

Un mal rei i un àrbitre venut

per Josep C. Vergés

19843_rey-juan-carlos-infante-alfonso-1951_mTres anys després d’aquesta foto, Joan Carles, llavors 18, va matar el seu germà demòcrata Alfons amb una pistola que li havia donat el seu mentor Franco. Coincidència? Primera foto: Manifestants onegen l’estelada a Barcelona per celebrar l’abdicació de l’hereu de Franco.

No són els escàndols de pasta, pit i cuixa -sembla un menú borbònic!- els que han acabat amb Joan Carles, sinó la política o més exacte la seva incapacitat de fer d’àrbitre. On era quan PP i PSOE, incapaços de frenar l’Estatut amb el procés democràtic, tot i les retallades al Parlament de Catalunya i al Congrés de Madrid, no acceptaren el referèndum i destrossaren l’Estatut al Tribunal Constitucional, la cambra antidemocràtica del PP i del PSOE? On era en quatre anys de manifestacions milionàries catalanes? La Constitució està paralitzada pel PP i PSOE, però Joan Carles no ha fet d’àrbitre perquè ha pres part espanyolista.

El perjur Felip V justificava perquè imposava l’absolutisme a Catalunya que havia sobreviscut més de sis segles amb les seves pròpies llibertats: “Las dos últimas Cortes que han concluido los deja más repúblicos que el Parlamento alusivo de los ingleses.” A principis del segle 18 Catalunya tenia un Parlament més lliure que el d’Anglaterra! El francès Felip IV va jurar com a Comte de Barcelona les Constitucions de Catalunya a les Corts de 1702. L’11 de setembre de 1714, amb l’ajuda del seu avi el rei sol Lluís XIV de França, ocupava militarment Catalunya i com a Felip V de Castella perjurava de les Constitucions de Catalunya, prohibint el Parlament, la Generalitat, totes les institucions centenàries i el català, imposant l’absolutisme centralista i el castellà. Quina mala llet Joan Carles anomenant el seu fill Felip quan el seu pare es feia dir Comte de Barcelona! Es dirà Felip VI en castellà però com a Comte de Barcelona serà l’odiat Felip V. Joan, el pare de Joan Carles, sempre fou demòcrata. El seu fill Alfonso també ho era, però quan Joan Carles el va matar amb una bala, Joan l’envià amb Franco i poques vegades es veieren més. Joan deixava clar que ell seria un rei constitucional a l’utilitzar el títol de Comte de Barcelona dels reis constitucionals catalans. Joan Carles no l’ha fet servir mai. Ha estat un mal rei, amb la família investigada per corrupció i ell divertint-se. Un cop va ser obligat públicament a tornar de Suissa. La seva darrera amant, la “princesa” Corinna, fou coprotagonista del desastre de la seva cacera d’elefants. Ella presidia junt al rei sopars de gala a Stuttgart i Barcelona. Qui pot imaginar la reina Isabel asseguda junt a l’amant en una recepció anglesa? Joan Carles va jurar la constitució de Franco, els Principios del Movimiento, i mai la Constitució de l’Estat de les Autonomies. No va ser gràcies al rei sinó a Adolfo Suárez que Catalunya recuperava la Generalitat, l’únic trencament amb el règim feixista de la tan elogiada Transició. En el cop d’Estat de 1981 ha quedat difuminat que el general Armada dirigia el cop des de la Zarzuela. Realment no sabia res Joan Carles? Com és que va tardar sis hores en declarar-se per la democràcia, quan ja es veia que el cop fracassava amb només la provinciana València ocupada per tancs al carrer? Podrà fer d’àrbitre l’hereu nominal i numeral del perjur Felip V? Té les mans netes del feixisme. Mostraria la intel.ligència del seu avi Joan, si es proclama Comte de Barcelona i fa d’àrbitre com feien els reis constitucionals catalans.

(“Un mal rei i un àrbitre venut,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 3 juny 2014)

 

Advertisements

3 June 2014 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

2 Comments »

 1. Millor que no faci d’àrbitre, ja saps anul.lant un gol, afegint minuts… Nosaltres a votar i ells que entomin la VI.

  Like

  Comment by Joan | 3 June 2014 | Reply

 2. A Catalunya i en general, quan es parla dels Borbons , es recorda la seva malaurada història i el seu mal comportament .
  Aquell que oblida la seva història , està obligat a repetir-la.
  Han traït masses vegades , i veritablement ; hi ha amb honor a la veritat , qui pugui dir-nos de que ens ha servit la seva monarquia. ?
  M’agradaria creure que Felip VI seria un bon rei , però la veritat es que , ni el seu pare ni els seus avantpassats han estat un bon exemple , i dir-se Felip VI no es pas un bon auguri.

  Like

  Comment by estatsunitsdecatalunya | 4 June 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: