La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

What Do the Socialists Want?/QUÈ VOLEN ELS SOCIALISTES?

What Do the Socialists Want?

by Josep C. Verges

conchita wurst_html_fb43f7c6

 The Conchita Wurst of politics Duran Lleida. Here the original. Below: What Do the Socialists Want? by Josep C. Verges, published in 1982.

 

Before Felipe Gonzalez came to absolute power in 1982 I published the book “Waht Do the Socialists Want?” strictly based on the written manifestos of PSOE and PSC. Pure lies as we have seen. They were not Marxist nor Catalan nationalist nor incorruptible nor ever kept their word. No wonder the collapse of PSOE and PSC.

 

The surprise is that they held power for so long, perhaps because the neo-Fascist alternative of the PP was, and is, more unbearable than put up with liars. Until the European election broke the rotten two party set up in Madrid with the sum of PP and PSOE representing less than half the vote. What happened to the socialists that they are no longer the alternative to govern in or in Catalonia? They are just as badly off in Jacobin France as in Jacobin Spain while in federal Germany and nobody knows what they are in Italy, socialists govern with pacts. Pacts they have systematically broken over here. So the Catalans have broken the PSC and Catalonia has broken PSOE. Without Catalans PSOE canjot be an alternative to govern, but PSOE has systematically attacked Catalonia. The Catalan vote of PSOE has disappeared and will hardly come back. The fault is PSOE’s Jacobinism. That is why they allied themselves with the PP in the Constitutional Court in 2010 to destroy the Catalan Statute that the PSC had voted for in the Catalan Parliament and PSOE in the Madrid Congress and Catalans had confirmed in a referendum. The million strong demonstrations have left crystal clear, as Catalans have confirmed in two elections, that democracy is not to be played with. Today PSOE has as little credibility in Catalonia as the PP, zero. The PP don’t care because they are below 10% of the vote -the ruling party in Spain!!-, but the loss of one million voters is a mortal blow for PSOE in Spain. PSOE can only govern with the acceptance of Catalans and not conspiring with the PP. Contrast the collapse of PSC with how the other established parties in Catalonia have fared. The communists have gained votes, despite the rise of the pure Marxist and pure pro-independence CUP, because the communists have never given up on the right to vote for independence. Ruling CiU despite Duran Lleida -the Conchita Wurst of politics- has also won votes even if unable to counter the unstoppable rise of Esquerra. But CiU has managed to stick unwavering for the right to vote for independence. Where would CiU if it had played around with the referendum? Just as diminished as PSC. It is not the transvestite politicians, rather the solid politicians who have won because they listen to the voters. Catalans are in open rebellion with the antidemocratic PP and PSOE in Madrid and their unacceptable Constitutional Court coup d’Etat of 2010. The latest victim has been the elephant king Juan Carlos, incapable of acting as referee with Catalonia. But how will the heir of Philip V the Perjurer, who tore up the Catalan Constitutions he swore to uphold as Philip IV, Count of Barcelona? Wil the new Philip V repeat what he said as Prince of Girona (Prince of Wales) that Catalonia has the right to decide her own future? The leaders of PSOE and PSC and the king have all resigned after the centralist catastrophe of the European elections, but the Catalans have not resigned on their referendum that will close, or burst open, the crisis.

(“Què volen els socialistes?” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 22 June 2014)

 

Què volen els socialistes?

per Josep C. Vergés

Siociates_html_e54bf54f

 ¿Qué quieren los socialistas? per Josep C. Vergés publicat el 1982. Primera foto: El Conchita Wurst de la política Duran Lleida. Aquí l’original.

 

Abans que Felipe González es fes amb el poder absolut el 1982 vaig publicar un llibre “¿Qué quieren los socialistas?” basat estrictament en els programes escrits del PSOE i del PSC. Pura mentida com s’ha vist. Ni eren marxistes ni eren catalanistes ni eren incorruptes ni mantenien mai la paraula. Així els hi va al PSOE i al PSC.

 

L’estrany és que han mantingut el poder tant de temps, potser perquè l’alternativa neofeixista del PP era, i és, encara més insuportable que malviure amb uns mentiders. Però les europees del maig han trencat el bipartidisme podrit de Madrid perquè PP i PSOE junts no representen ni la meitat dels vots. Què ha passat amb els socialistes que ja no són alternativa de govern a Madrid i a Catalunya? A la jacobina França els hi va igual de malament que a la jacobina Espanya. En canvi a la federal Alemanya i al qui sap què és Itàlia governen amb pactes. Els pactes que incompleixen sistemàticament aquí. Els catalans han trencat el PSC i Catalunya ha trencat el PSOE. Sense catalans el PSOE no és alternativa de govern, però el PSOE ha sistemàticament atacat Catalunya. El vot català del PSOE ha desaparegut i difícilment tornarà. El culpable és el jacobinisme del PSOE. Per això s’alià amb el PP al Tribunal Constitucional el 2010 per carregar-se l’Estatut que el PSC havia votat al Parlament de Catalunya i el PSOE al Congrés de Madrid i els catalans havien aprovat en referèndum. Les manifestacions milionàries han deixat ben clar, i els catalans ho han confirmat en dues eleccions, que amb la democràcia no es juga. Avui el PSOE té tan poca credibilitat a Catalunya com el PP, zero. Al PP tant els hi fa perquè ja estan per sota del 10% -el partit de govern a Espanya!!-, però perdre un milió de vots és un cop mortal pel PSOE a Espanya. Només pot manar amb el vistiplau català, no amb conxorxes amb el PP. Contrasteu el PSC amb el que han viscut els altres partits establerts de Catalunya. Els comunistes han guanyat vots, tot i la pujada dels purs marxistes i purs independentistes del CUP, però els comunistes no han cedit mai en el dret a decidir. CiU malgrat Duran Lleida -el Conchita Wurst de la política- també ha guanyat vots front la pujada incontestable d’Esquerra. CiU ha sabut també mantenir-se ferma en el dret a decidir. On seria CiU fent mariconades amb el referèndum? Igual de disminuit que el PSC. No són els polítics transvestits sinó els polítics ferms els que triomfen perquè escolten als votants. Els catalans es troben en oberta rebel.lió amb els antidemòcrates del PP i PSOE a Madrid i el seu inacceptable cop d’Estat constitucional del 2010. L’última víctima ha estat el rei elefant Joan Carles, incapaç de fer d’àrbitre amb Catalunya. Però quin arbitratge farà l’hereu de Felip V el Perjur que estripà les Constitucions catalanes que havia jurat defendre com a Felip IV, Comte de Barcelona? Repetirà el nou Felip V el que deia com a Príncep de Girona que Catalunya té dret a decidir el seu futur? Els líders del PSOE i del PSC i el rei han dimitit després de la catàstrofe centralista de les eleccions europees, però no dimiteixen els catalans del seu referèndum que tancarà, o trencarà, la crisi.

(“Què volen els socialistes?” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 22 juny 2014)

Advertisements

22 June 2014 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

4 Comments »

 1. No ho saben!

  Like

  Comment by Salvador | 23 June 2014 | Reply

 2. Thanks for your latest blast.

  Note from the editor: It’s PSC and PSOE who blast. PSC ripped up their rmanifesto to support a referendum just like in 2010 PSOE conspired with the PP to destroy the Statute PSOE and PSC had voted for in two parliaments!

  Like

  Comment by Peter | 23 June 2014 | Reply

 3. Recorda que van ser alguns catalans els que que van trencar la fidelitat que li havien prestat a Felip V a les Corts i que ell havia respost prometent guardar les Constitucions de Catalunya. Pensa que dos del tres braços de Corts no volien guerra i que el mateix Villaroel va dir que tot allo era absurd.

  Nota de l’editor: I aixó justifica el perjuri?

  Francesc: No el justifica pero el contextualitza

  Nota de l’editor: Recorda allò de “en mala hora concedido.”

  Like

  Comment by Francesc | 23 June 2014 | Reply

 4. Ja té raó en Vergés, ja. Bé, és questió d’anar lluitant.

  Like

  Comment by Albert | 23 June 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: