La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Philip VI of Castile Laughs at Catalans/FELIP VI DE CASTELLA ES RIU DELS CATALANS

Philip VI of Castile Laughs at Catalans

by Josep C. Verges felip joan carles_html_fb390112

The elephant king Juan Carlos laughs about Philip’s joke in the Catalan Parliament in 1990: “Catalonia is what Catalans want it to be.” Below: A wiseguy with Catalan president Mas in Girona, his first visit to Catalonia as Philip VI of Castile.

The nominal and numeral heir to Philip V the Perjurer laughs at Catalans. Philip VI came to Girona solely as king of Castile with a half baked speech. Why didn’t he do like in Madrid and talk exclusively in Català, closing with a peanut in Spanish of “thank you”? Are Catalans less than Castilians? What happened to his statement as prince of Girona, that Catalans have the right to choose what they want to be? How dare he turn up hand in hand with the Spanish police minister Fernandez Diaz who has just described Catalans as future terrorists?

 

When Eveline Widmer-Schlumpf was elected unexpectedly as one of the seven minister in the Swiss governmenrt she began her speech in Parliament in Romance, a cousin of Catalan spoken by 30,000 in the Grisons where she comes from. Similar to the Catalan president beginning a speech in Aranese. But Catalan is spoken by 10 million. The new Belgian king spoke in equal measure in Parliament in the three official languages. Here the monk from Montserrat Josep Miquel Bausset explains in Diari de Girona: ”In a State where the Constitution recognises on paper the wealth of many languages, it is a mere anecdote that the new king said just two words in our language. And also two words more in Basque (Eskerrik asko) and Galician (Moitas grazas). The entire speech was solely in Castilian, which goes to show how “convinced” the king is about a multilingual State. King Philip VI should copy King Philip of the Belgians who signs laws in three names: Philippe (French), Filip (Dutch) and Philipp (German). It is not much but neverthelss much better than simply saying “Thank you” in Castilian, Basque, Galician and in the language in which we also say good morning and good night.” The Jacobin paper El Pais does the same as the moribund PSC, saying one thing in Catalonia and the opposite in Madrid, but it is worthwhile to read their colonial supplement in Catalonia, especially the historian Joan B. Culla: “I thought the brand new king would acknowledge that he is the head of a multicultural and multilingual State. That he would follow the example of the Belgian monarchy and use with normality the several co-official languages. He did so in such a minimalist fashion that it look more like a sick joke. How cowardly and what a missed opportunity! He could have introduced the term “nationalities”, that was embarrassingly absent despite its perfect constitutionality. He did not even resort to the old trick of quoting Joan Maragall or Jaume Vicens Vives in the original…? The only conclusion is that he has a frankly worrying insensibility, arrogance and contempt. He should work to earn some legitimacy, currently quite fragile and problematic among Catalans. The Catalan Parliament has approved a consultation in a referendum on the monarchy and a republic. The Catalan political parties are unwilling to commit themselves to defend the intangibility and the perpetuation of the monarchy. Philip VI’s throne will not survive for long in Catalonia with the sole active support of the PP.” The former prince of Girona does not use the title of Count of Barcelona, just like the elephant king Juan Carlos, imposed by the Fascist despot Franco, never did. His grandfather Don Juan always used it, but he was a democrat. The new Philip V of Catalonia will have a hard time finding acceptance in Catalonia reading half a speechlet in Catalan in Girona and saying “thank you” in Catalan in Madrid.

(“Felip VI de Castella es riu dels catalans,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 29 June 2014)

 

Felip VI de Castella es riu dels catalans

per Josep C. Vergés Wiseguy Philiip_html_2506db

 Un passota amb el president de la Generalitat Mas a Girona, la seva primera visita a Catalunya com a Felip VI de Castella. Primera foto: El rei elefant Joan Carles riu de la broma que feia Felip al Parlament de Catalunya el 1990: “Catalunya és el que els catalans volen que sigui.”

 

L’hereu nominal i numeral de Felip V el Perjur es riu dels catalans. Felip VI ha vingut només com rei de Castella a Girona on ha fet un discurs de mitges tintes. Per què no feia com a Madrid i parlava exclusivament en català, tancant amb un cigronet de “muchas gracias”? Que els catalans som menys que els castellans? On era el que deia com príncep de Girona, que els catalans tenim el dret d’escollir el que volem ser? Com s’atreveix a presentar-se de la maneta del ministre de la policia espanyola Fernández Díaz que acaba de qualificar els catalans de futurs terroristes?

 

Quan Eveline Widmer-Schlumpf va ser elegida per sorpresa una dels set ministres del govern suís va iniciar el seu discurs al parlament en romanç, cosina del català, que parlen 30.000 als grisons d’on és originària, com si el president de la Generalitat iniciés un discurs en aranès. Aquí el català el parlem 10 milions. El nou rei belga utilitzà al parlament les tres llengues oficials per un igual. Aquí el monjo de Montserrat Josep Miquel Bausset explica al Diari de Girona: ”En un Estat on la Constitució diu que reconeix la riquesa de les diverses llengües, és merament anecdòtic que el nou rei digués simplement dues paraules en la nostra llengua. I també, dues paraules més en basc (Eskerrik asko) i en gallec (Moitas grazas). La resta del discurs del rei va ser íntegrament en castellà, cosa que demostra el “convenciment” que el rei té d’un Estat plurilingüístic. El rei Felip VI podria imitar el rei Felip dels belgues, que signa les lleis amb tres noms: Philippe (en francès), Filip (neerlandès) i Philipp (alemany). No és que siga gran cosa, però sempre és més que dir només “Moltes gràcies” en castellà, eusquera, gallec i en la llengua que diem també, bon dia o bona nit.” El diari jacobí El Pais fa com el moribund PSC, diu una cosa a Catalunya i la contrària a Madrid. Però paga la pena llegir el seu suplement colonial de Catalunya, sobretot l’historiador Joan B. Culla: “Creia que el flamant rei mostraria que és el cap d’un Estat pluricultural i plurilingüe. Seguir l’exemple de la monarquia belga i utilitzar amb normalitat les diverses llengues cooficials. Ho feu en un grau tan ínfim, que semblava una presa de pèl. Quina falta de valor i quina oportunitat desaprofitada! Podia haver utilitzat el terme “nacionalitats”, que va brillar per la seva absència tot i ser perfectament constitucional. Ni tan sols el conegut recurs de la cita de Joan Maragall o de Jaume Vicens Vives en versió original…? No queda sinó atribuir-ho a una insensibilitat, una arrogància i un menyspreu francament preocupants. Es tracta de començar a guanyar-se una certa legitimitat que avui, entre els catalans, resulta fràgil i problemàtic. El Parlament ha aprovat un referèndum consultiu entre monarquia i república. Les forces polítiques catalanes no estan disposades a comprometre’s a defensar l’intangibilitat i perpetuació de la monarquia. El tron de Felip VI no podrà sostenir-se molt temps a Catalunya amb l’únic suport actiu del PP.” L’expríncep de Girona no utilitza el títol de Comte de Barcelona, com tampoc ho feu mai el rei elefant Joan Carles imposat pel dèspota feixista Franco. El seu avi Don Joan sempre l’utilitzà, però era un demòcrata. El nou Felip V de Catalunya ho tindrà negre de ser acceptat llegint a Girona mig discurset en català i dient moltes gràcies a Madrid.

(“Felip VI de Castella es riu dels catalans,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 29 juny 2014)

Advertisements

29 June 2014 - Posted by | Politics/Política |

1 Comment »

  1. Best policy: we don’t give a shit.

    Like

    Comment by Salvador | 30 June 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: