La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Judge Vidal’s Constitution/LA CONSTITUCIÓ DEL JUTGE VIDAL

Judge Vidal’s Constitution

by Josep C. Verges Vidal 2

 Superior Court Judge Santiago Vidal is quite clear that 2014 is written in red letters. His Constitution wants to put an end first and foremost with corruption. Below: The minister Joan Fivaller in 1416 forced the first Spanish-speaking king to pay taxes as the Catalan kings had always done: «This king presumed he was free and exempt from them.»

Catalonia has always had a Constitution, the one sworn by Philip V the Perjurer in 1702. When the French and Spanish military occupied Catalonia in 1714 they found a developed country not only constitutionally but also in its civil relations. So complex were these that the absolutist occupiers could not abolish civil law which has always remained in existence.

 

Catalan women already had full rights since the Middle Ages which they kept these past 300 years. Just like the first Spanish-speaking king 600 years ago was forced to pay taxes as the constitutional Catalan kings did before. The statue of the minister Fivaller is a reminder at the entrance of the medieval chamber of the Consell de Cent parliament. Judge Santiago Vidal is updating the Catalan Constitution: “I am part of a group of experts in constitutional law preparing a draft on a hypothetical future constitution of a hypothetical Republic of Catalonia, on the assumption of a previously held consultation on 9 November and, as a second requirement, that the outcome of this consultation or referendum -this will be decided by the appropiate authority, which is the political power- presupposes the beginning of a national transition to a State other than Spain.” Madrid has begun a persecution of Catalan judges. The General Council of the Judiciary sent them a questionnaire with five questions “to find out the facts” to the 33 judges of Catalonia that have signed a manifesto in favor of a sovereignty consultation. Judge Xavier Gonzalez de Rivera: “It contains questions that are malicious, not at all harmless and far from innocent. We are under a pseudo-disciplinary proceeding which is outrageous. Why we ask? For what reason, if there is no legal justification to ask us these questions? Are we supposed to confess? There is no disciplinary sanction that can be applied to what we did. We are exercising the right to free speech protected by the Constitution.” Santiago Vidal says clearly that his judicial support to the right to decide “is part of our right to freedom of speech.” Judge Vidal’s Catalan Constitution wants to break away from Spanish institutionalized corruption through three prohibitions and a fundamental promotion: a ban on privileged prosecution, a ban on pardons and a ban on 3% commissions, plus the promotion of women: “Spain has 10,000 with privileged prosecution that can only be judged by their friends in the Supreme Court. The vast majority of pardons are for politicians, financiers, government officials and the guardia civil. The minister of justice Ruiz Gallardon had the sauce to pardon the murderer client of his lawyer son. Where is the division of powers with so many privileges from prosecution and pardons? Gaudi put in all his projects 3% as a contingency but today’s 3% is very predictable. These are our taxes that politicians and public officials criminally disburse. There are more Valencian MPs under criminal indictment than free from prosecution. If they set up a parliamentary group they have the majority! Transparency International puts Spain as number 49, behind Botswana. We must promote women to stop this rot. Scandinavians are the least corrupt and there women rule on equal terms. Hopefully the first President of the Catalan Republic is a woman! Judge Vidal quotes Espriu: “We are in the right against bastards and crooks my people and I.”

(«La Constitució del jutge Vidal», by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 6 July 2014)

La Constitució del jutge Vidal

per Josep C. Vergés

fivallerEl conseller Joan Fivaller el 1416 va obligar el primer rei castellà a pagar impostos com feien els reis catalans abans: «Ésser Rey pretenia ésser-ne franch i exempt.» Primera foto: El jutge de l’Audiència de Barcelona Santiago Vidal té clar que el 2014 està escrit en vermell. La seva Constitució vol acabar primer de tot amb la corrupció.

 

Catalunya sempre ha tingut una Constitució, la que jurà Felip V el Perjur el 1702. Quan els militars francocastellans ocuparen Catalunya el 1714 es trobaren un país evolucionat no només constitucionalment sinó també en les seves relacions civils. Tan complexes eren que els ocupants absolutistes no pogueren abolir el dret civil que ha seguit sempre vigent.

 

Les dones catalanes tenen tots els seus drets des de l’edat mitjana i els han mantingut aquests 300 anys. Igual que fa 600 anys el primer rei castellà fou obligat a pagar impostos, com feien abans els reis catalans constitucionals. Ens ho recorda l’estàtua del conseller Fivaller al peu del saló del Consell de Cent medieval. El jutge Santiago Vidal està actualitzant la Constitució Catalana: “Formo part d’un grup d’experts en dret constitucional que estem elaborant un esborrany sobre una hipotètica futura Constitució d’una hipotètica República de Catalunya, en la hipòtesi que se celebri prèviament la consulta del dia 9 de novembre i, com a segon requisit, que el resultat d’aquesta consulta o referèndum –això ho decidirà qui correspon, que és el poder polític– suposi l’inici d’un procés de transició nacional cap a un Estat diferent de l’Estat espanyol.” Madrid ha iniciat la persecució dels jutges catalans. El Consell General del Poder Judicial ha enviat un qüestionari amb cinc preguntes “para averiguar los hechos” als altres 33 jutges de Catalunya que han signat un manifest a favor de la consulta sobiranista. El jutge Xavier González de Rivera: “Conté preguntes que tenen la seva mala idea, no són innòcues, no són innocents. S’ens obre un pseudoexpedient disciplinari. Estem indignats. Per què se’ns pregunta això? Per quina raó, si no hi ha una empara legal per poder-nos fer aquestes preguntes? És que ens hem de confessar? No hi ha cap tipus sancionador disciplinari que es pugui incloure dins del que vam fer. Nosaltres vam exercir un dret a la llibertat d’expressió, i això està cobert per la Constitució” Santiago Vidal diu ben clar que el seu suport judicial al dret a decidir “forma part del nostre dret a la llibertat d’opinió.” La Constitució Catalana del jutge Vidal vol evitar la corrupció institucional espanyola amb tres prohibicions i una promoció bàsica: prohibir els aforats, prohibir els indults, prohibir les comissions del 3% i promocionar les dones: ”Espanya té 10.000 aforats que només poden ser jutjats pels seus amics del Tribunal Suprem. La immensa majoria dels indults van a polítics, financers, funcionaris i guàrdies civils. El ministre de justícia Ruiz Gallardón ha tingut la santa barra d’indultar el client assassí del seu fill advocat. On és la divisió de poders amb tants aforats i més indults? Gaudí posava a tots els seus projectes un 3% per a imprevistos, un 3% avui ben previsible. Són els nostres impostos que polítics i funcionaris maladministren. València té més diputats imputats que lliures de processos penals. Si formen grup parlamentari tenen la majoria absoluta! Transparency International situa Espanya al lloc 49, darrera Botswana. Cal promocionar les dones per acabar amb aquesta xacra. Els nòrdics són els primers, amb dones que manen en igualtat de condicions. Tant de bo la primera presidenta de la República Catalana sigui dona! El jutge Vidal cita Salvador Espriu: “Tenim la raó contra bords i lladres el meu poble i jo.”

(«La Constitució del jutge Vidal», per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 6 juliol 2014)

Advertisements

16 July 2014 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

3 Comments »

 1. Molt ben treballat, estic d’acord, has fet un bon anàlisi

  Like

  Comment by Joan | 17 July 2014 | Reply

 2. Thanks!

  Like

  Comment by Roger | 17 July 2014 | Reply

 3. This is a forceful article. I had not heard about this judicial inquisition of Catalan judges. Extraordinary.

  Like

  Comment by James | 21 July 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: