La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Pujol’s Swedish Heritage/L’HERÈNCIA SUECA DE PUJOL

Pujol’s Swedish Heritage

by Josep C. Verges

Pujol DuranNeither Olaf nor Palme: The corrupt presumed innocent Duran Lleida (left) preaches regeneration to a black Jordi Pujol. Below: Josep C. Verges at the Swedish lake Tofta, near Växjö, Monday 28th July.

“In Catalonia there are very few Swedes, almost none” Josep Pla pointed out with exact irony to the “snake-oil salesman” Pujol, as he called him, with his pretensions of making Catalonia into a new Sweden. Now that Pujol has finally declared his black money in Andorra, I happened to be in Sweden. I can fully confirm the counterpoint of Pla: In Sweden there are very few Catalans, almost none. Pujol has a black future after a stick from Andorra was sold for a gold ransom to Madrid. The Pujol family has been forced to declare their millions in black to avoid what happened to Jordi Pujol junior, under criminal indictment and therefore unable to regularize the evaded millions.

Why didn’t Pujol senior regularize two years ago with the tax amnesty of the corrupt PP? Perhaps because of the tax police report on the milions hidden by the Pujols, senior and junior, in Switzerland. Since I also live in Switzerland I offered in an open letter in Diari de Girona to go to his Swiss bank and obtain a certificate declaring that they did not have or ever had any Pujol deposits. I am still waiting for a power of attorney from Pujol so that I can obtain the information. But what would it look like if Pujol had regularized his piggy bank in Andorra at the time the Swiss scandal came to light? It would not have looked very credible. And what will happen if another stick is made of pure gold in Switzerland? My offer of being a white knight is still open. His excuse that it is the inheritance from Pujol’s speculator father does not hold water. For starters that the grandchildren inherit as well as the sons. And further that the only grandchild who is a politician, Oriol indicted for corruption, somehow was disinherited, the sole white sheep in the family without black money in Andorra. More likely the inheritance is an excuse to justify unjustifiable deposits. Pujol’s black money in Andorra leaves Catalonia in a black hole. Of course Sweden has also black money. This summer the access to Stockholm is being redone, as if were Glories Square in Barcelona. The total chaos has grown even greater when inspectors found that half worked in black. Doubly black because few white and fair Swedes do manual labour. All this is peccata minuta. How many Swedish politicians have stolen form the Swedish people? Have public works contractors ever paid a 3% commission like President Maragall accused the co-party of Pujol and Duran Lleida? How many Swedish politicians have paternal inheritances in tax havens? How many sons of Swedish politicians are awash in black money? I would say not a single one, not even in white money. Sweden does not have half the parliament under criminal indictment like Valencia. Sweden does not have a President Rajoy who was paid in black in Madrid. Sweden does not have an abodicated king who had to have emergency immunity to stay out of jail as wil happen to his daughter most likely. Sweden does not have a corrupt presumed innocent, who admits before a judge that his party is corrupt -with dozens of criminal sentences- and Duran Lleida now has the gall to claim that he is the man to regenerate politics! Instead of playing the innocent he should do like the lapsed Swede of Catalonia Pujol and first regularize his accounts and then resign from all his posts, That would really be regeneration of Catalan politics. Olaf Palme never had millions in black. Definitely Jordi Pujol was never an Olaf Palme. In Catalonia there are very few Swedes and even fewer honest Swedish presidents.

(“L’herència sueca de Pujol,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 3 August 2014)

L’herència sueca de Pujol

per Josep C. Vergés

ToftaJosep C. Vergés al llac suec de Tofta, prop de Växjö, dilluns 28 de juliol. Primera foto: Ni Olaf ni Palme: El corrupte presumpte innocent Duran Lleida dóna lliçons de regeneració a un negre Jordi Pujol.

“A Catalunya hi ha molt pocs suecs, poquíssims” li puntuava amb exacta ironia Josep Pla al “milhomes,” com ell anomenava Pujol, quan pretenia fer de Catalunya Suècia. Ara que finalment Pujol ha reconegut el seu diner negre d’Andorra, resulta que jo estava a Suècia. Puc confirmar plenament el contrapunt de Pla: A Suècia hi ha molt pocs catalans, poquíssims. Pujol ho ha vist ben negre a Andorra per un llapis venut a preu d’or a Madrid. La família Pujol s’ha vist obligada a declarar els milions en negre abans que els hi passés com a Jordi Pujol junior, imputat criminal i per tant sense poder regularitzar els milions evadits.

Per què no va regularitzar Pujol senior fa dos anys amb l’amnistia fiscal del corrupte PP? Potser per l’informe de la policia fiscal sobre els milions amagats pels Pujol, seniors i juniors, a Suissa. Ja que tambè visc a Suissa em vaig oferir en carta pública al Diari de Girona a anar al seu banc suís perquè em lliurés un certificat declarant que no tenien ni havien tingut mai dipòsits pujolistes. Encara espero que Pujol em faci la carta d’apoderat perquè em donin la informació. Com hagués quedat Pujol regularitzant els seus ralets d’Andorra al mateix temps que sortia l’escàndol suis? No quedaria massa creible. Què passarà si fabriquen un altre llapis d’or massís a Suissa? Repeteixo la meva oferta de fer d’apoderat blanc. La història de l’herència del pare especulador de Pujol fa aigues. Per començar que heretin fills i néts. I per acabar que l’únic nét que fa política, Oriol de l’ITV, estigués desheretat doncs seria el be blanc de la família sense diner negre a Andorra. No serà que l’herència és un invent per justificar uns diners injustificables? El diner negre de Pujol a Andorra deixa Catalunya ben negre. A Suècia també hi ha negre. Aquest estiu estan reformant l’entrada d’Estocolm, com si fos la plaça de les Glòries de Barcelona. El caos total s’ha fet encara major quan inspectors han trobat que la meitat treballa en negre. Doblement negres, perquè pocs suecs rossos i blanquets agafen pic i pala. Però peccata minuta. Quants polítics suecs han robat als ciutadans suecs? Paguen el 3% de comissió els contractistes d’obres públiques com denunciava el president Maragall sobre el copartit de Pujol i Duran Lleida? Quants polítics suecs tenen paternals herències a paradisos fiscals? Quants fills de polítics suecs es veuen inundats de diner negre? Jo diria que ni un, ni tan sols de diner blanc. Suècia no té la meitat del parlament imputat criminal com a València. Suècia no té un president Rajoy que cobrava diner negre a Madrid. Suècia no té un rei abdicat a qui ha calgut correcuita donar-li immunitat per no acabar a la presó com segurament la seva filla. Suècia no té un corrupte presumpte innocent, que admet davant el jutge que el seu partit és corrupte -amb dotzenes de condemnes criminals- i ara diu Duran Lleida que serà l’home que regeneri la política! En comptes de fer-se el suec, que faci com l’exsuec de Catalunya Pujol i regularitzi els seus comptes primer i dimiteixi de tots els seus càrrecs segon. Això sí que seria regeneració de la política catalana. Olaf Palme no tenia milions en negre. Definitivament Jordi Pujol no era Olaf Palme. A Catalunya tenim molt pocs suecs i encara menys presidents suecs honestos.

(“L’herència sueca de Pujol,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 3 agost 2014)

Advertisements

4 August 2014 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

2 Comments »

 1. Excel·lent!

  Like

  Comment by Henry | 5 August 2014 | Reply

 2. Bon estiu a Tofta!!

  Nota de l’editor: Millor que a Queralbs!

  Like

  Comment by Salvador | 8 August 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: