La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Credit Suisse: Catalonia 8th in EU/CREDIT SUISSE: CATALUNYA 8A A LA UE

Credit Suisse: Catalonia 8th in EU

eixampleCredit Suisse EU rank: 1 Holland, 2 Germany, 3 Ireland, 4 Sweden, 5 Denmark, 6 Belgium, 7 Austria, 8 Catalonia, 9 France, 10 Finland, 11 Eslovenia, 12 Italy, 13 rump Spain. Credit Suisse European rank: 1 Norway, 2 Holland, 3 Germany, 4 Ireland, 5 Sweden, 6 Switzerland, 7 Iceland, 8 Denmark, 9 Belgium, 10 Austria, 11 Catalonia, 12 France, 13 Finland, 14 Eslovenia, 15 Lichtenstein, 16 Italy, 17 rump Spain.

Credit Suisse, one of the two main Swiss banks, analyses why small countries are more successful. Catalonia is placed number 8 in the European Union and number 11 in Europe, above France, Italy and Spain (17th without Catalonia):

“Since 1945, the number of UN country members has risen from nearly 50 to 193, a nearly four-fold rise in the number of countries in the world, two-thirds of which could be classified as ‘small’. There have been 87 transitions to democracy since 1952, 46% of which involved small countries such as Georgia, Latvia, the Czech Republic and Slovakia. There is clearly an important underlying trend at work here, the rise of small states. With respect to UN’s Human Development Index (which combines GNI per capita, education and health metrics), small countries make up over half of the world’s top 30 countries. Of the top 10 countries in the world by wealth per adult, 6 of them are small countries. Catalonia would rank 20th globally, while Spain ranks currently 23rd and would slip to 26th ex-Catalonia. Small countries tend to dominate the globalization rankings. In fact of the top 20 countries 85% are small. We consider five specific components of intangible infrastructure – education, healthcare, finance, business services and technology. The link between the level of GDP a country enjoys and the quality of its intangible infrastructure is evident. For the small country universe only the relation holds in just as strong a form. If we examine state fragility index, there is a marked difference between small and medium countries, with small countries in general having much lower fragility scores. It seems that excellence in intangible infrastructure is a small country speciality. Small countries make up 7 of the top 10 countries by intangible infrastructure and 60% of the top 30. Small countries tend to be prominent in terms of having the best improvements in intangible infrastructure. Intangible infrastructure forms the backbone of a country, a key conduit for economic growth, and it is a crucial determinant in a state’s ability to withstand and engage with globalization. In detail the factors we consider are the UN Human Development Indicator, the Credit Suisse Intangible Infrastructure globalization index, macroeconomic volatility and governance. Thirteen of the top twenty countries are small states. Tax rates for individuals tend to be higher in larger countries, by a hefty 5%! Larger countries are more inefficient than smaller ones. The larger the country, the more the need for local and regional governments. Transfers—a political tool to keep a country together— add complexity and may lead to distortions and inefficiencies if not allocated properly.”

(The Success of Small Countries, by Credit Suisse, July 2014)

https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=1CC21D53-CD3A-CB77-C15AD96D67EE1210

Credit Suisse: Catalunya 8a a la UE

CS smallCredit Suisse rang UE: 1 Holanda, 2 Alemanya, 3 Irlanda, 4 Suècia, 5 Dinamarca, 6 Bèlgica, 7 Àustria, 8 Catalunya, 9 França, 10 Finlàndia, 11 Eslovènia, 12 Itàlia, 13 restes Espanya. Credit Suisse rang Europa: 1 Noruega, 2 Holanda, 3 Alemanya, 4 Irlanda, 5 Suècia, 6 Suissa, 7 Islàndia, 8 Dinamarca, 9 Bèlgica, 10 Àustria, 11 Catalunya, 12 França, 13 Finlàndia, 14 Eslovènia, 15 Lichtenstein, 16 Itàlia, 17 restes Espanya.

Credit Suisse, un dels dos principals bancs suissos, analitza per què els paisos petits tenen més èxit. Catalunya la situa al número 8 a la Unió Europea i número 11 a Europa, per sobre de França, Itàlia i Espanya (17a sense Catalunya):

Des de 1945, el nombre de membres de lONU ha passat de gairebé 50 a 193 paisos, un augment de gairebé quatre vegades en el nombre de països en el món, dos terços dels quals podrien ser classificats com a “petits“. Hi ha hagut 87 transicions a la democràcia des de 1952, el 46% dels que eren petits països com Geòrgia, Letònia, la República Txeca i Eslovàquia. És evident que hi ha una important tendència subjacent aquí, eque és el sorgiment dels Estats petits. Pel que fa a l’Índex de Desenvolupament Humà de l’ONU (que combina les dades del PNB per càpita, educació i salut), els països petits constitueixen més de la meitat dels 30 països més rics del món. Dels 10 primers països del món en riquesa per adult, 6 d’ells són països petits. Catalunya se situaria 20a a nivell mundial, mentre que Espanya ocupa actualment 23a i cauria a 26a ex-Catalunya. Els països petits tendeixen a dominar els rànquings de la globalització. De fet dels 20 països més rics el 85% són petits. Considerem cinc components específics en la infraestructura intangible:– educació, salut, finances, facilitat de negocis i tecnologia. Hi ha un vincle evident entre el nivell del PIB que un país gaudeix i la qualitat de la seva infraestructura intangible. Només per al conjunt dels petits paisos la relació es manté igual de forta. Si examinem l’índex de fragilitat de l’Estat, hi ha una marcada diferència entre els països petits i mitjans, amb els paisos petits en general treient puntuacions de fragilitat molt més baixos. Sembla que l’excel.lència en la infraestructura intangible és una específica dels paisos petits. Els països petits constitueixen 7 dels 10 primers països en infraestructura intangible i el 60% dels 30 primers. Els països petits tendeixen a ocupar un lloc destacat en termes de tenir les millores més destacades en infraestructura intangible. La infraestructura immaterial constitueix la columna vertebral d’un país, el conducte clau per al creixement econòmic, i és un factor determinant en la capacitat d’un Estat per enfrontar i participar de la globalització. Els factors que considerem detalladament són l’Indicador de Desenvolupament Humà de l’ONU, l’índex de globalització Credit Suisse de la infraestructura immaterial, la volatilitat macroeconòmica i la governabilitat. Tretze dels vint primers països són Estats petits. Les quotes d’impostos per als contribuents tendeixen a ser majors en els països més grans, un dur 5% més! Els països més grans són més ineficients que els petits. Com més gran sigui el país, més necessita governs locals i regionals. Les transferències -una eina política per a mantenir un país unificat– afegeix complexitat i poden conduir a distorsions i ineficiències si no s’assignen correctament.”

(The Success of Small Countries, per Credit Suisse, juliol 2014)

https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=1CC21D53-CD3A-CB77-C15AD96D67EE1210

Advertisements

6 August 2014 - Posted by | Economy/Economia, Politics/Política | ,

3 Comments »

 1. And Scotland que???

  Note from the editor: Scotland and Flanders were also there but strangely Credit Suisse did not give the data for rump UK anf rump Belgium. Indeed the UK was not even on their list of the top 39 countries. Scotland indeed would be richer than Catalonia, the greasy wonders of oil…

  Like

  Comment by David | 7 August 2014 | Reply

 2. Si ja estem aixi de bé ara no sé per què alguns voleu una independència de resultats incerts

  Nota de l’editor: Com argumenta Credit Suisse, gens catalanista, perquè estarem molt millor!

  Like

  Comment by Francesc | 7 August 2014 | Reply

 3. Independència plausible i possible! Bon estiu!

  Like

  Comment by Salvador | 8 August 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: